Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZMIANIE USTAWY O FINANSOWANIU PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ USTAWY O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Opracowano na pod - Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

USTAWA

 

z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1710.

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teolo- gicznej w Krakowie z budżetu państwa (Dz. U. Nr 103, poz. 650 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie
„Art. 1. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych.”.

 

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,”.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

2010-01-13

Trascina file per caricare