Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Dziennik Ustaw Nr 135-9043-

Poz. 1272 i 1273

 

1273

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  I ADMINISTRACJl1

 

W sprawie nadania osobowosci prawnej Diakonii Kosciota Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

z dnia 17 lipca 2003 r

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Panstwa do Kosciota Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668) zarzqdza si, co nast puje:

 

§ 1.

Nadaje si osobowosé prawnq jednostce organizacyjnej Kosciota Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwq Diakonia Kosciota Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospoli­ tej Polskiej z siedzibél w Warszawie, powotanej przez Synod Kosciota Ewangelicko-Reformowanego w Rze­ czypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

Rozporzqdzenie wchodzi w iycie po  uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

 

Minister Spraw Wewn trznych i Administracji:

K. Janik

 

 

1. Minister Spraw Wewnl;)trznych i Administracji kieruje dzia­ tem administracji mtdowej - wyznania religijne, na pod­ stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzqdzenia Prezesa Rady Mini­ str6w z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczeg6towego za­ kresu dziatania Ministra Spraw Wewnl;)trznych i Admini­ stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).