Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

W sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 456

z dnia 14 maja 1999 r.

 

Na podstawie art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756), w porozumieniu z Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i Całej Polski, zarządza się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania regulacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zwanej dalej „Komisją”, i jej personelu pomocniczego.

 

§ 2.

1. Komisja przeprowadza w sposób przewidziany w art. 47 i art. 48a ust. 1, 2, 4-6 i 8-11 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756), zwanej dalej „ustawą”.

2. Komisja działa pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących, z których jednego wyznacza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a drugiego – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski.

3. Współprzewodniczący przewodniczą kolejno posiedzeniom Komisji.

4. Komisja wykonuje zadania i funkcje przewidziane w ustawie dla zespołu orzekającego.

 

§ 3.

1. Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Komisja może orzekać na posiedzeniach wyjazdowych.

 

§ 4.

Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

ROZDZIAŁ 2

POSTĘPOWANIE REGULACYJNE

 

§ 5.

1. Postępowanie regulacyjne, o którym mowa w art. 48a ustawy, zwane dalej „postępowaniem regulacyjnym”, wszczyna się na wniosek zainteresowanej kościelnej osoby prawnej.

2. Uczestnikiem postępowania regulacyjnego może być kościelna osoba prawna lub jednostka państwowa albo samorządu terytorialnego, której interesu prawnego dotyczy to postępowanie.

3. Zainteresowaną jednostkę państwową jest jednostka uprawniona do dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostka państwowa, w której władaniu znajduje się nieruchomość lub jej część będąca przedmiotem postępowania.

4. Jeżeli niepaństwowe osoby trzecie nabyły prawo do upaństwowionej nieruchomości (art. 47 ust. 2 ustawy), jednostką zainteresowana jest Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwy terenowy organ administracji publicznej.

 

§ 6.

O wszczęciu postępowania regulacyjnego Komisja powiadamia pisemnie uczestników postępowania. Uczestnik postępowania, pod którego adresem żądanie jest skierowane, powinien udzielić pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni.

 

§ 7.

1. Komisja załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki.

2. Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez uczestników postępowania.

 

§ 8.

W zakresie doręczania pism stosuje się odpowiednio przepisy art. 39-41 i 45-47 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej „Kpa”.

 

§ 9

W zakresie wzywania do udziału w czynnościach postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 50-56 Kpa, z wyłączeniem przepisu art. 54 § 1 pkt 6 Kpa.

 

§ 10.

W zakresie terminów stosuje się przepisy art. 57-60 Kpa.

 


§ 11.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego składa się w formie pisemnej.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie uczestników postępowania regulacyjnego oraz ich adresów,

2) sprecyzowanie żądania,

3) faktyczne i prawne uzasadnienie żądania,

4) wskazanie dowodów oraz okoliczności przemawiających za uwzględnieniem wniosku.

3. Do wniosku powinny być dołączone posiadane oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów przytoczonych we wniosku. Wnioskodawca może wnieść o:

1) polecenie uczestnikowi postępowania dostarczenia dokumentów będących w jego posiadaniu lub złożenie odpowiednich oświadczeń,

2) zażądanie z urzędu dostarczenia dokumentów znajdujących się w sądach i urzędach.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania oraz dokumenty załączone jak dowody składa się wraz z ich odpisami dla uczestników postępowania.

 

§ 12.
Wnioski składane w toku postępowania przed Komisją oraz wyjaśnienia mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie, telefaksem, a także ustnie do protokołu.

 

§ 13.
Współprzewodniczący Komisji jest obowiązany potwierdzić wniesienie wniosku lub wyjaśnienia, jeżeli wnoszący tego zażąda.

 

§ 14.

1. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w § 11, współprzewodniczący Komisji wezwą wnoszącego do uzupełnienia braków.

2. Współprzewodniczący Komisji mogą z urzędu zażądać dostarczenia wszelkich dokumentów mających znaczenie w sprawie od każdego, u kogo się one znajdują. W tym samym celu mogą także żądać złożenia oświadczeń.

3. W zakresie usuwania braków wniosku stosuje się odpowiednio art. 64 § 2 Kpa.

 

§ 15.

1. Komisja sporządza zwięzły protokół każdej czynności postępowania regulacyjnego, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

2. W szczególności sporządza się protokół:

1) przesłuchania uczestnika, świadka, biegłego,

2) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale członka zespołu orzekającego,

3) rozprawy,

4) ustnego orzeczenia i postanowienia.

3. Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 68-72 Kpa.

 

§ 16.
W zakresie udostępniania uczestnikom akt postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i 74 Kpa.

 

§ 17.
W zakresie dowodów w postępowaniu regulacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy art. 75-87 Kpa, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu administracyjnego.

 

§18.

1. Komisja może rozstrzygać sprawę na posiedzeniu bez udziału uczestników postępowania.

2. Rozprawa powinna być wyznaczona, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów uczestników postępowania oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

3. Rozprawą lub posiedzeniem kieruje jeden ze współprzewodniczących Komisji. Kierujący rozprawą stosuje odpowiednio przepisy art. 91-95 Kpa.

 

§ 19.

W zakresie zawieszenia postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 97-103 Kpa.

 

§ 20.

1. Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą zawrzeć ugodę przed Komisją. Przy zawieraniu ugody stosuje się odpowiednio przepisy art. 116 i 117 Kpa.

2. Gdy ugoda nie zostanie zawarta, Komisja wyda orzeczenie, które podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów uznaje się, że Komisja nie uzgodniła orzeczenia (art. 48d ustawy).

 

§ 21.
W zakresie orzeczeń i ugód, o których mowa w § 20, ma zastosowanie art. 48a ust. 11 ustawy oraz stosuje się odpowiednio przepisy art. 104-113 Kpa.

 

§ 22.

1. Klauzulę wykonalności nadają współprzewodniczący Komisji, opatrując ją okrągłą pieczęcią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. W zakresie ustalania kosztów postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio art. 262 Kpa, z tym że uczestnika postępowania obciążają te koszty postępowania poniesione w jego interesie lub na jego żądanie, które nie wynikają z ustawowego obowiązku organów administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

ROZDZIAŁ 3

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW KOMISJI I PERSONELU POMOCNICZEGO

 

§ 23.

1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety w wysokości:

1) współprzewodniczący Komisji – 70% wynagrodzenia prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

2) pozostali członkowie Komisji – 70% wynagrodzenia sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Personel pomocniczy otrzymuje zryczałtowane diety w wysokości:

1) sekretarz Komisji – 35%,

2) protokolant Komisji – 15%
diety członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Działalność Komisji jest finansowana z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

§ 24.

1. Jeżeli członek Komisji lub jej personelu pomocniczego jest jednocześnie członkiem komisji majątkowej lub komisji regulacyjnej działającej na podstawie ustawy o stosunku państwa do innego kościoła lub związku wyznaniowego albo członkiem personelu pomocniczego takiej komisji, otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie w wysokości 10% zryczałtowanej diety, o której mowa w § 23.

2. W przypadku pełnienia przez tę sama osobę różnych funkcji w komisjach, o których mowa w ust. 1, przysługuje jej prawo wskazania komisji, z tytułu udziałów w której otrzymywać będzie wynagrodzenie w pełnej wysokości.

 

ROZDZIAŁ 4

PRZEPIS KOŃCOWY

 

§ 25.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.