Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MARRËVESHJE

NDËRMJET BASHKËSISE FETARE UNGJILLORE:

"VËLLAZËRIA UNGJILLORE E SHQIPËRISË"

DHE

KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE TË NDËRSJELLA

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe bashkësia fetare ungjillore

"Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë" (më poshtë do të citohet VUSH), bazuar në parimet e lirisë së ndërgjegjes dhe të besimit fetar, të sanksionuara dhe të garantuara në nenet 10 e 24 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, si dhe në ligjet e tjera në fuqi (më poshtë, sipas rastit, do të citohen Kushtetuta, ligjet dhe/ose legjislacioni në fuqi), lidhin marrëveshjen si më poshtë (më poshtë do të citohet “Marrëveshja”):

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti

Kjo Marrëveshje rregullon çështje të marrëdhënieve dhe të bashkëpunimit ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe VUSH në të mirë të secilit dhe të të gjithëve, mbi bazën e parimeve kushtetuese që garantojnë lirinë e shfaqjes dhe të ushtrimit të besimit fetar, si dhe të dëshirës së përbashkët për të forcuar dhe zhvilluar marrëdhëniet e ndërsjella.

Neni 2

Kuptimi

Vush është bashkësia e kishave dhe OJF-ve Ungjillore (protestante) te regjistruara ose jo në përputhje me legjislacionin në fuqi, ku janë organizuar individë që shfaqin e shprehin të njëjtat bindje e besime fetare

Neni 3

Qëllimi

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është:

a) Të garantojë realizimin e të drejtave të sanksionuara nga Kushtetuta dhe ligjet në fuqi në lidhje me lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë.

b) Të njohë e të garantojë respektimin e të drejtave të bashkësisë VUSH, të institucioneve dhe strukturave të saj, si dhe të personave juridikë të themeluar prej saj, për të zhvilluar lirisht misionin e saj fetar, edukativ, bamirës.

c) Të njohë dhe të garantojë paprekshmërinë e institucioneve të kultit, për aq sa veprimtaria e tyre nuk vjen në kundërshtim me ushtrimin e lirisë së ndërgjegjes dhe të fesë, si dhe me Kushtetutën e ligjet në fuqi.

d) Të garantojë lirinë e individit për të zgjedhur ose ndryshuar fenë, për ta shfaqur atë individualisht ose kolektivisht në institucionet fetare ose jashtë tyre, nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve fetare.

e) Të sigurojë lirinë e individit për të mos u ndaluar dhe as detyruar të bëjë pjesë në bashkësinë VUSH, ose të marrë pjesë në praktikat, ritet dhe në strukturat drejtuese të saj.

Me anë të kësaj Marrëveshjeje, palët angazhohen në sigurimin e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë. Kjo liri nuk mund të bëhet objekt i kufizimeve të tjera nga ato që, të parashikuara me ligj, përbëjnë masat e nevojshme në një shoqëri demokratike, për sigurimin publik, për mbrojtjen e rendit, të shtetit, të shëndetit e moralit publik, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.

Neni 4

Zbatimi i Marrëveshjes

1. Kjo Marrëveshje i shtrin efektet mbi të gjitha organet dhe institucionet shtetërore që kanë të bëjnë me fenë, bashkësinë VUSH, si dhe me institucionet dhe personat juridikë të themeluar prej kesaj Bashkësie.

2. Individët ose grupimet e tyre përfitojnë nga të drejtat e parashikuara nga kjo Marrëveshje, kur marrin pjesë në VUSH.

Neni 5

Parime të përgjithshme

1. Shteti respekton dhe mbron bashkëjetesën fetare.

2. VUSH ka të drejtë të organizohet dhe të realizojë misionin e saj në mënyrë të pavarur nga Shteti, duke respektuar parimin e laicitetit të Shtetit, Kushtetutën dhe ligjet në fuqi.

Neni 6

Bashkërendimi me organet shtetërore

1. Komiteti Shtetëror për Kultet përfaqëson Shtetin në marrëdhëniet e ndërsjella me bashkësinë VUSH, e cila bashkëpunon me Komitetin për realizimin e komunikimit aktiv të bashkësisë me organet dhe institucionet shtetërore.

2. Në marrëdhëniet me organet dhe institucionet shtetërore, VUSH përfaqësohet nga organet e caktuara prej saj, si dhe përdor vulën dhe shenjat e saj identifikuese.

KREU II

ORGANIZIMI DHE PERSONALITETI JURIDIK I BASHKËSISË FETARE

Neni 7

Bashkësia fetare dhe personat juridikë

1. Shteti njeh dhe respekton personalitetin juridik të bashkësisë VUSH, të regjistruar në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me këtë Marrëveshje, si edhe të gjitha veprimet e deritanishme të kryera prej saj, për aq sa ato nuk vijnë në kundërshtim me Kushtetutën dhe legjislacionin.

2. Shteti Shqiptar njeh dhe mbron të drejtat e veprimtarisë së bashkësisë VUSH.

3. VUSH e ka selinë në Tiranë, Kryeqyteti i Republikës së Shqipërisë.

4. VUSH është organizuar në bazë të statutit të saj, miratuar me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

5. Themelimi, struktura, organizimi, objekti i veprimtarisë, administrimi, rregullimi dhe mbarimi i bashkësisë VUSH si person juridik, realizohen në përputhje me rregullat e traditat e kësaj bashkësie, me këtë Marrëveshje dhe me legjislacionin në fuqi.

6. Shteti i njeh bashkësisë VUSH të drejtën për të krijuar institucione e struktura me karakter fetar ose jofetar, të cilat e fitojnë ose e kanë statusin e personit juridik, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

7. Institucionet e strukturat e krijuara nga VUSH mund të ushtrojnë çdo lloj veprimtarie shoqërore, arsimore, shëndetësore e ekonomike, në përputhje me rregullat e kësaj bashkësie, si dhe me legjislacionin në fuqi, që rregullon, ndërmjet të tjerave, edhe pajisjen me licenca dhe lejet përkatëse.

8. VUSH, me vullnetin e saj të lirë, mund të krijojë bashkime fetare, nëpërmjet bashkimit të dy ose më shumë bashkësive, me qëllim që të realizohen synimet e përbashkëta. Këto bashkime, edhe në se nuk regjistrohen si persona juridikë, njihen nga Shteti pas depozitimit të aktmarrëveshjes për krijimin e tyre në Komitetin Shtetëror për Kultet.

9. VUSH, si dhe organizatat e tjera që krijon për ushtrimin e veprimtarisë së saj, në të gjitha format e ligjshme të organizimit të tyre, janë persona juridikë jofitimprurës.

Neni 8

Personaliteti juridik

1. VUSH njihet si person juridik me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, bazuar në dokumentet e mëposhtme:

a. Kërkesa për regjistrimin e personit juridik, paraqitur nga përfaqësuesi ligjor i bashkësisë VUSH;

b. Akti i themelimit të personit juridik, i firmosur nga përfaqësuesi ligjor i

bashkësisë VUSH, sipas rregullave të saj, ku, ndërmjet të tjerave, përcaktohen selia, natyra dhe objekti i veprimtarisë.

c. Statuti i personit juridik, sipas rregullave të bashkësisë VUSH ku, ndërmjet të tjerave, përcaktohen struktura e organizimit, organet, drejtuesit dhe funksionarët, si dhe mënyra e emërimit dhe e zgjedhjes së tyre, përfaqësuesit ligjorë të saj, detyrat dhe kompetencat përkatëse, burimet e financimit dhe

mënyrat e mbarimit të personit juridik.

d. Mendimi i dhënë nga Komiteti Shtetëror për Kultet, i cili konfirmon njohjen e misionit fetar të kërkuesit.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, të shoqëruar me dokumentet e sipërpërmendura, bën njohjen e personit juridik dhe regjistrimin e tij, nëpërmjet vendimit përkatës.

Neni 9

Afati dhe territori i veprimtarisë së personave juridikë të Bashkësisë fetare

VUSH dhe personat juridikë të krijuar prej saj, mund ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre me afat të pakufizuar, në një pjesë ose në të gjithë territorin, si dhe për ushtrimin e lirisë së besimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, sipas përzgjedhjes së vetë Bashkësisë.

Neni 10

Parimet e organizimit dhe të veprimtarisë

1. Palët angazhohen për respektimin e parimeve kushtetuese mbi të cilat ndërtohet kjo Marrëveshje dhe do të punojnë së bashku për zbatimin e legjislacionit shqiptar në fuqi.

2. Shteti respekton pavarësinë e bashkësisë "Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë" për t’u organizuar e ushtruar veprimtarinë e saj, si dhe për të administruar pasuritë që zotëron, në bazë të parimeve, rregullave, traditave (kanoneve) dhe statutit të saj. 3. Parimet, rregullat, kanonet dhe statuti i bashkësisë VUSH dhe veprimtaria e saj respektojnë interesat kombëtare, bashkëjetesën dhe tolerancën fetare ndërmjet bashkësive fetare në Shqipëri.

Neni 11

Organizimi i VUSH

1. Në marrëdhëniet me organet, institucionet dhe organizatat e tjera laike e fetare, brenda dhe jashtë vendit, besimtarët e bashkësisë VUSH përfaqësohen nga organet, funksionarët dhe drejtuesit e formuar, të emëruar a zgjedhur në përputhje me statutin.

2. VUSH ka të drejtë të formojë organet e saj, të emërojë funksionarët dhe drejtuesit në mënyrë të pavarur, në përputhje me dispozitat e parashikuara në statutin e saj.

3. Përpara shpalljes publike të titullarit të caktuar, si dhe të ndryshimeve në strukturat e saj drejtuese, VUSH njofton Komitetin Shtetëror për Kultet.

4. Funksionarëve, drejtuesve dhe organeve të bashkësisë VUSH u garantohet liri e plotë e ushtrimit të veprimtarisë fetare, organizative e administrative, në përputhje me aktet e kësaj Bashkësie, për aq sa kjo veprimtari nuk vjen në kundërshtim me rendin kushtetues dhe ligjor.

Neni 12

Marrëdhëniet me bashkësitë e huaja fetare

1. VUSH ka të drejtë të krijojë dhe të mbajë kontakte me bashkësi fetare të një vendi tjetër ose ndërkombëtare, të marrë pjesë në veprimtaritë e tyre fetare e bamirëse, për aq sa këto kontakte nuk bien ndesh me rendin e brendshëm kushtetues.

2. VUSH ka të drejtë të përfitojë mbështetje financiare dhe/ose materiale nga entitete dhe/ose individë të huaj, për aq sa kjo mbështetje nuk bie ndesh me këtë Marrëveshje dhe me legjislacionin në fuqi.

KREU III

STATUSI FINANCIAR

Neni 13

Regjistrimi në organet tatimore

VUSH, si dhe personat e saj juridikë, duhet të regjistrohen në organet tatimore, sikurse çdo person juridik jofitimprurës, në përputhje me legjislacionin përkatës.

Neni 14

Statusi juridik dhe fiskal

1. Personat juridikë të bashkësisë VUSH përmbushin të gjitha detyrimet ligjore të parashikuara për të gjithë personat juridikë jofitimprurës.

2. Përjashtohen nga të gjitha llojet e taksave:

a. Subvencionet financiare të çfarëdo lloji dhe çdo e ardhur tjetër e ligjshme, si edhe donacionet materiale të destinuara për të realizuar misionin e vet, kur këto të ardhura apo donacione nuk përdoren për përfitime nga organizatorët

b. Ndërtimi i objekteve të reja, ndërtesat në pronësi ose në përdorim të bashkësisë VUSH ose të personave juridikë të themeluar prej saj, të regjistruara pranë organeve kompetente shtetërore, në rastet kur ato përdoren pa qëllim fitimi për ushtrimin e besimit, drejtimin dhe administrimin fetar, veprimtarinë baritore, humanitare e bamirëse, formimin e klerikëve, mësimin e teologjisë dhe shkencave të tjera fetare, si dhe të personelit fetar dhe laik në shërbim të bashkësisë VUSH.

c. Taksa e trashëgimisë ose e kalimit të pasurisë në procesin e regjistrimit të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat i dhurohen bashkësisë VUSH, ose kur ato kalojnë mes entiteteve të vetë bashkësisë.

3. Personat juridikë të themeluar nga VUSH, por që nuk e kanë zotësinë juridike ose nuk janë regjistruar si organizata jofitimprurëse përpara ratifikimit të kësaj Marrëveshjeje, gëzojnë të drejtën që të regjistrohen në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë sipas nenit 8 të kësaj Marrëveshjeje, brenda dy vjetëve nga dita e hyrjes së saj në fuqi.

4. Përjashtohen nga detyrimi i derdhjes së kontributeve për sigurim shoqëror dhe shëndetësor personeli fetar dhe laik ne shërbim të bashkësisë VUSH , me kombësi të huaj, me banim të rregullt në Shqipëri, të cilët nuk përfitojnë asnjë të ardhur apo shpërblim për kryerjen e veprimtarisë së tyre dhe që i kanë derdhur këto kontribute në vendet e origjinës.

5. VUSH, për personelin klerik dhe laik të saj, si kategori profesionale krejt e veçantë, ka të drejtë shkallëzimin e diferencuar për nivelin e pagës, për efekt kontributesh të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe tatimi mbi të ardhurat e personit.

6. Për veprimtaritë me karakter institucional si: ushtrimi i kultit, drejtimi dhe administrimi të komunitetit, veprimtaria fetare, humanitare dhe bamirëse, formimi i klerit, mësimi i teologjisë dhe i shkencave fetare, VUSH dhe personat e juridikë të themeluar prej saj nuk janë të detyruar të mbajnë regjistër kontabël dhe t’u nënshtrohen standardeve administrative të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për këtë çështje. Si pasojë, për të tilla veprimtari ato nuk e kanë detyrim që të

paraqesin bilancin kontabël vjetor tek organet kompetente shtetërore dhe as ta depozitojnë atë pranë organizmave shtetërore të caktuara nga legjislacioni në fuqi

KREU IV

BASHKËPUNIMI NË TË MIRË TË SHTETASVE

Neni 15

Festat fetare

1. Ditët e festave fetare që do të jenë ditë pushimi vendosen me ligj. VUSH mund të propozoje festa fetare që, sipas mendimit të saj, mund të shpallen ditë pushimi.

2. VUSH, në përputhje me nevojat fetare të besimtarëve, ka të drejtë të përcaktojë edhe festa të tjera veç atyre që do të trajtohen me ligj si festa zyrtare, të cilat nuk janë të detyrueshme për sektorin shtetëror publik dhe privat.

Neni 16

Institucionet edukative dhe arsimore

1. VUSH ka të drejtë, në përputhje me kriteret e parashikuara nga legjislacioni në fuqi, të ngrejë dhe të administrojë institucione edukative dhe arsimore të të gjitha niveleve. 2. Shteti dhe VUSH angazhohen të garantojnë të drejtën e individëve për t’u arsimuar pa asnjë dallim, përfshirë edhe arsimin fetar, duke respektuar të drejtën e prindërve për të siguruar edukimin e fëmijëve në përputhje me bindjet e tyre.

3. Shteti e njeh vlefshmërinë e dokumenteve të lëshuara nga institucionet arsimore fetare, sipas kritereve të caktuara nga legjislacioni në fuqi për arsimin.

4. Gjatë procesit mësimdhënës, Shteti dhe VUSH angazhohen që arsimimi i fëmijëve të bazohet mbi të drejtat e njeriut dhe parimet demokratike, të drejtohet në përgatitjen e fëmijëve për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në frymën e mirëkuptimit, paqes, tolerancës, barazisë gjinore dhe vëllazërisë midis njerëzve, grupeve etnike, kombëtare dhe fetare, ose personave me origjinë tjetër, duke iu kundërvënë racizmit e fanatizmit.

Neni 17

Kryerja e veprimtarive sociale

VUSH ka të drejtë të ushtrojë veprimtari sociale me karakter ekonomik, edukativ e shëndetësor. Kjo e drejtë përfshin edhe krijimin e mjediseve sociale të përshtatshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 18

Organizatat bamirëse

VUSH mund të themelojë organizata bamirëse, duke respektuar rregullat e përgjithshme dhe legjislacionin në fuqi.

Neni 19

Liria e shprehjes dhe e drejta për informim

1. Shteti dhe VUSH njohin dhe pranojnë mjetet e informimit publik si një element të rëndësishëm për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe të ndërgjegjes.

2. VUSH ka të drejtë të shprehë dhe të përhapë lirisht bindjet e saj nëpërmjet mjeteve të komunikimit publik, medias së shkruar dhe asaj pamore, si dhe në çfarëdo forme tjetër të njohur ose që do të njihet në të ardhmen.

3. VUSH ka të drejtë të themelojë struktura të komunikimit publik në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në çdo rast, përmbajtja që jepet përmes mjeteve të komunikimit masiv nuk duhet të përshkohet nga ide që cenojnë rendin kushtetues, tolerancën fetare, ose që diskriminojnë bashkësitë fetare dhe nxisin grindje ndërfetare.

4. VUSH ka të drejtë të shprehë nëpërmjet mjeteve të komunikimit dhe informimit publik.

5. Komiteti Shtetëror për Kultet bashkëpunon me VUSH për nevoja studimore e informuese

Neni 20

Objektet e kultit

1. Ndërtesat dhe objektet që shërbejnë për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të shenjta nga VUSH. Ndërhyrja e autoriteteve shtetërore në to është e ndaluar, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë kërkohet në zbatim të një vendimi gjyqësor ose titulli ekzekutiv, ose në rast të kanosjes së një rreziku të afërm.

2. Paprekshmëria e hapësirës publike garantohet nga Shteti.

3. Organet kompetente shtetërore, në bashkëpunim me VUSH, përcaktojnë vendin për ndërtimin e objekteve të reja të kultit dhe vendosjen e simboleve fetare, në përputhje me planet rregulluese urbanistike dhe kriteret që parashikon ligji “Për Urbanistikën”.

KREU V

ÇËSHTJET E PRONËSISË

Neni 21

E drejta e pronës

1. Shteti i njeh bashkësisë VUSH të drejtën e pronës mbi sende të luajtshme dhe të paluajtshme.

Neni 22

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore fetare

1. Republika e Shqipërisë njeh trashëgiminë morale dhe pasurore të besimit që përfaqëson VUSH.

2. Shteti do t'i kthejë dhe kompensojë bashkësisë VUSH të gjitha pronat e konfiskuara nga regjimi komunist.

3. Në rastet kur objektet e kultit të bashkësisë VUSH nuk gjenden të regjistruara në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, pronësinë do ta vërtetojë (provojë) nëpërmjet dokumenteve të Arkivit Qendror të Shtetit.

4. Objektet e kultit që kanë statusin e monumentit të kulturës, i kthehen në pronësi dhe përdorim bashkësisë VUSH dhe për çdo ndërhyrje të mundshme që do të bëjë Instituti i Monumenteve të Kulturës, duhet të bashkëpunojë me të.

5. Shteti mund marrë në përdorim një objekt të kultit vetëm për nevoja e interesa madhore dhe vetëm pasi të ketë marrë paraprakisht pëlqimin e bashkësisë VUSH.

6. Këshilli i Ministrave, duke u bazuar edhe në mendimin e bashkësisë fetare ungjillore VUSH bashkërendon përpjekjet në të ardhmen, për të evidentuar, vlerësuar e mbrojtur pasuritë kulturore, si dhe godinat e kultit të bashkësisë VUSH që bartin vlera të kulturës kombëtare materiale e shpirtërore.

7. Shteti lejon ushtrimin e veprimtarisë fetare në një objekt të kultit që është trashëgimi kulturore kombëtare, në përputhje me legjislacionin në fuqi .

KREU VI

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 23

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

1. Interpretimi dhe zbatimi i kësaj Marrëveshjeje, si dhe zgjidhja e çështjeve të diskutueshme, bëhen mbi bazën e mirëkuptimit midis Palëve.

2. Ndryshimet e kësaj Marrëveshjeje mund të bëhen me mirëkuptim e marrëveshje midis Palëve.

3. Për të gjitha çështjet e përbashkëta në të cilat do të ketë mendime të ndryshme, VUSH dhe Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë do të gjejnë një qëndrim të njëjtë, duke pranuar ndërmjetësimin e Komiteti Shteteror per Kultet për zgjidhjen e gjithëpranuar.

Neni 24

Dispozita të fundit

1. Shteti i njeh të drejtën bashkësisë VUSH që të lidhin marrëveshje të veçanta për zbatimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje.

2. Kjo Marrëveshje shërben si akt bazë për nënshkrimin e marrëveshjeve të veçanta me bashkësinë VUSH, që ratifikohen në Kuvend.

3. Marrëveshjet e veçanta që lidhen me bashkësinë VUSH në bazë të kësaj Marrëveshjeje, regjistrohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. VUSH mund të tërhiqet nga kjo Marrëveshje me anë të denoncimit të Marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend.

 

Bërë në Tiranë, më 22 nëntor 2010, në dy ekzemplarë origjinalë.

 

PËR BASHKËSINE VUSH

PËR KËSHILLIN E MINISTRAVE TË

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 
Trascina file per caricare

ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ RELIGIOSA EVANGELICA:
"LA FRATERNITÀ EVANGELICA D’ALBANIA”
E
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
PER IL REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI RECIPROCHE

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania e la Comunità religiosa evangelica "La Fraternità Evangelica d’Albania" (di seguito VUSH), basato nei principi di libertà di coscienza e di religione, sanciti e garantiti dagli articoli 10 e 24 della Costituzione della Repubblica d'Albania e dagli accordi internazionali convertiti in legge e le altre leggi in vigore (di seguito, se del caso, saranno citati la Costituzione, le leggi e / o la normativa in vigore), sottoscrivono l’accordo che segue (di seguito citato come "Accordo"):

CAPITOLO
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Questo accordo regola la questione delle relazioni e della cooperazione tra lo Stato albanese e VUSH a vantaggio di ciascuno e di tutti, sulla base dei principi costituzionali che garantiscono la libertà di  professare ed esercitare la propria religione, e del comune desiderio di rafforzare e sviluppare le relazioni reciproche.

Articolo 2
Significato

La VUSH è la comunità delle chiese e delle ONG Evangeliche (protestanti) registrate o non in base alla legislazione vigente, dove sono organizzati individui che professano ed esprimono lo stesso credo religioso.

Articolo 3
Scopo

Lo scopo di questo accordo è:

a) Garantire la realizzazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi in vigore sulla libertà di coscienza e di religione.

b) Riconoscere e garantire il rispetto dei diritti della comunità VUSH, delle istituzioni e le proprie strutture, nonché alle persone giuridiche stabilite da essa affinché sviluppino liberamente la propria missione religiosa educativa e di carità.

c) Riconoscere e garantire l'inviolabilità delle istituzioni di culto, nella misura in cui la loro attività non entri in conflitto con l'esercizio della libertà di coscienza, e di religione, cosi come con la Costituzione e le leggi in vigore.

d) Garantire la libertà del individuo di scegliere o di cambiare la propria religione, per professarla individualmente o collettivamente, in istituzioni religiose o fuori di esse, mediante il culto, l'istruzione, la prassi o pratiche religiose.

e) Assicurare la libertà dell'individuo di evitare di essere vietati oppure costretti ad entrare nella comunità VUSH, o partecipare alle pratiche, ai riti e alle sue strutture di direzione.

Attraverso questo accordo, le parti si impegnano a garantire la libertà di pensiero, coscienza e di religione. Questa libertà non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle previste dalla legge, necessarie in una società democratica per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, per la protezione dello Stato, della salute e della morale pubblica, o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 4
Accordo attuativo

1. Questo accordo estende i suoi effetti su tutti gli organi dello Stato e le istituzioni  che hanno a che fare con la religione, con la comunità VUSH e con le istituzioni e le persone e  le persone giuridiche stabilite dalla comunità.

2. Individui o gruppi di essi beneficiano dei diritti previsti dal presente Accordo, quando fanno parte della VUSH.

Articolo 5
Principi generali

1. Lo Stato rispetta e protegge la convivenza religiosa.

2. La VUSH ha il diritto di organizzare e svolgere la sua missione in modo indipendente dallo Stato, nel rispetto del principio di laicità della Costituzione dello Stato e le leggi.

Articolo 6
Coordinamento con gli organi statali

1. La commissione statale dei Culti rappresenta lo Stato nelle relazioni reciproche con la comunità VUSH, che collabora con il Comitato per l'attuazione della comunicazione attiva con la comunità e le istituzioni statali.

2. La VUSH viene rappresentata dai suoi organi nei rapporti con gli organi e le istituzioni statali, e utilizza il suo sigillo e i suoi simboli che lo identificano.

CAPITOLO II
Organizzazione e personalità giuridica della comunità religiosa

Articolo 7
Le persone religiose e giuridiche

1. Lo Stato riconosce e rispetta la personalità giuridica della Comunità VUSH, iscritta in conformità con la legislazione albanese in vigore e di questo accordo [nel registro delle persone giuridiche] così come tutte le azioni svolte finora da essa, purché non in contrasto con la Costituzione e la legislazione.

2. Lo Stato albanese riconosce e tutela i diritti della VUSH e le attività della comunità.

3. La VUSH ha sede a Tirana, capitale della Repubblica d'Albania.

4. La VUSH è organizzata sulla base del proprio Statuto, approvato dal Tribunale di primo grado di Tirana.

5. L’istituzione, la struttura, l'organizzazione, l'ambito di attività, la gestione, la regolazione della comunità VUSH intesa come persona giuridica è realizzata in conformità delle norme e le tradizioni di questa comunità con il presente accordo e le leggi ad essa applicabili.

6. Lo Stato riconosce alla comunità VUSH il diritto di creare istituzioni e strutture a carattere religioso o laico, che hanno lo status di persona giuridica, conformemente al diritto applicabile.
7. Istituzioni e strutture create dalla VUSH possono svolgere ogni tipo di attività sociale, educativa, sanitaria ed economica, in conformità con le norme della presente comunità, nonché la normativa che regola, tra le altre cose, licenze, permessi e disposizioni.

8. La VUSH, per sua libera scelta, può creare unioni religiose, attraverso fusione di due o più comunità, al fine di realizzare gli obiettivi comuni. Questi unità/oni, anche se non registrate come entità giuridica possono essere riconosciute dallo Stato dopo il deposito dell’atto di accordo per la loro creazione presso la Commissione Statale dei culti.

9. La VUSH, cosi come le altre organizzazioni che essa prevede per l'esercizio della sua attività nelle forme legittime della loro organizzazione, sono persone giuridiche senza fini di lucro.

Articolo 8
Personalità giuridica

1.La VUSH è riconosciuta come persona giuridica con decisione del Tribunale distrettuale di Tirana, sulla base dei seguenti documenti:

a. Domanda di iscrizione e registrazione della persona giuridica, presentata dal legale rappresentante della comunità VUSH

b. L'atto della creazione del soggetto giuridico, firmato dal legale rappresentante dalla comunità VUSH, in base alle proprie regole dove, tra l'altro, è indicata la sede, la natura e la portata delle attività.

c. Lo Statuto della persona giuridica, secondo le regole previste dalla comunità VUSH dove, tra l'altro, viene determinata la struttura delle autorità organizzative, gli organi, i dirigenti e funzionari, e le modalità di nomina e di elezione dei loro rappresentanti, i suoi rappresentanti legali, i compiti e le competenze giuridiche corrispondenti, le risorse finanziarie e i modi di porre fine alla persona giuridica.

d. Il parere formulato dal Comitato dello Stato per i Culti, che conferma il riconoscimento della missione religiosa del richiedente.

Articolo 9

Giurisdizione e territorio dell’attività delle persone giuridiche della Comunità religiosa

1. La VUSH e le persone giuridiche da essa fondate, possono esercitare le proprie attività a tempo indeterminato in una parte o su tutto il territorio della Repubblica d’Albania ed assicurare la libertà del culto agli albanesi che vivono fuori dei confini della Repubblica di Albania, secondo le scelte della comunità

2. Il Tribunale distrettuale di Tirana, entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda, corredata dei documenti di cui sopra, si esprime sul riconoscimento della persona giuridica e della sua registrazione attraverso la decisioni del caso.

Articolo 10
Principi di organizzazione e di attività

1. Le parti si impegnano a rispettare i principi costituzionali sui quali è costruito questo Accordo e lavorare insieme per attuare la legislazione albanese in vigore.

2. Lo Stato rispetta l'indipendenza della comunità "La Fraternità Evangelica di Albania” in modo che essa possa organizzarsi nell’ eserciate le proprie sua attività e per la gestione del patrimonio in suo possesso, secondo i principi, le regole, le tradizioni (canoni) e il suo Statuto.

3. I principi, le regole, i canoni e lo Statuto della comunità VUSH e le sue attività devono rispettare gli interessi nazionali, la convivenza e la tolleranza religiosa tra le comunità religiose in Albania.

Articolo 11
Organizzare VUSH

1. Nel trattare con le autorità, le istituzioni e le altre organizzazioni laiche e religiose in patria e all'estero, i credenti della comunità VUSH saranno rappresentati dagli organi, dai funzionari e dirigenti nominati o eletti in conformità con lo Statuto.

2. La VUSH ha il diritto di formare i suoi organi, di nominare i funzionari e i dirigenti in modo indipendente, in conformità con le disposizioni del suo Statuto.

3. Prima [di dare] l'annuncio pubblico del capo, così come per gli cambiamenti nelle sue strutture dirigenti, VUSH dovrà avvisare/ o comunicare per prima la Commissione statale dei culti.

4. I funzionari, i dirigenti e gli organi comunitari della VUSH sono garantiti sulla piena libertà nell’esercizio delle attività religiose, organizzative e amministrative, in conformità con le leggi di questa comunità, fintanto che l'attività non è in contrasto con le norme costituzionali e legali.

Articolo 12
Le relazioni e le comunità religiose straniere

1. La VUSH ha il diritto di stabilire e mantenere contatti con le comunità religiose di un paese o a livello internazionale a partecipare alle loro attività religiose e di beneficenza, per e nella misura in cui questi contatti non sono in conflitto con l'ordine costituzionale nazionale.

2. La VUSH ha il diritto di ottenere un sostegno finanziario e / o beni materiali da privati e / o stranieri, a condizione che tale sostegno non sia in contrasto con il presente accordo e con la legislazione.

CAPO III
Lo Statuto finanziario

Articolo 13
Registrazione presso le autorità fiscali

La VUSH, e le sue persone giuridiche, devono registrarsi presso le autorità fiscali, come qualsiasi  persona giuridica non-profit in conformità con la legislazione pertinente.

Articolo 14
Status giuridico e fiscale

1. Le persone giuridiche della comunità VUSH devono compiere sul piano legale tutti gli obblighi giuridici richiesti a persone giuridiche senza scopo di lucro.

2. Saranno esenti da tutti i tipi di imposte:

a. Gli aiuti finanziari di qualsiasi genere e qualsiasi altro reddito lecito, come donazioni di materiale destinato a realizzare la sua missione, quando tale reddito o le donazioni non sono utilizzati a scopo di lucro da parte degli organizzatori.

b. La costruzione di nuovi impianti, edifici di proprietà o in uso della comunità VUSH o di persone giuridiche da essa create, registrati presso gli organi statali competenti, dove sono usati senza scopo di lucro per l'esercizio della fede, della direzione religiosa e di gestione, per attività pastorali, per carità umanitaria, formazione del clero, insegnamento della teologia e delle altre scienze religiose, religiosi e laici quali personale al servizio della comunità VUSH 

c. Le imposte sull’eredità o per il trasferimento della proprietà nel processo di registrazione della proprietà dei beni mobili e immobili, che sono stati donati alla comunità VUSH, o quando tali beni passano tra entità proprie della comunità.

3. Le persone giuridiche costituite dalla VUSH, ma che non hanno la capacità giuridica o non sono registrati come organizzazioni senza scopo di lucro, prima della ratifica del presente accordo, hanno il diritto di iscriversi al Tribunale distrettuale Tirana con le procedure di cui all’ articolo 8 del presente accordo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

4. Sono esenti dal pagamento dei dazi e dei contributi previdenziali  sanitari il personale religiosa e laico al servizio della comunità VUSH, di cittadinanza straniera residenti regolarmente in Albania, che non hanno percepito alcun reddito o ricompensa per svolgere le loro attività e per i quali tali contributi siano stati versati nei paesi di origine.

5. La VUSH, ha il diritto di elevare il livello differenziale di salario, al fine dei contributi della tassa sulla salute e le assicurazioni sociali e di reddito della persona, del personale sia clericale, sia laico.

6. Per le attività di carattere istituzionale come: attività religiose, direzione e gestione di comunità, attività umanitarie e di carità; formazione del clero, l'insegnamento della teologia e scienze religiose, la VUSH e le persone giuridiche da essa stabiliti non sono obbligati a tenere una contabilità e a registrare soggetti a norme amministrative previste in leggi e regolamenti in vigore su questo tema. Di conseguenza, per tali attività non hanno l'obbligo di presentare relazioni finanziarie annuali per gli organismi statali competenti, né sottoporli agli organi statali stabiliti dalla normativa.

CAPITOLO IV
Cooperazione a vantaggio dei cittadini

Articolo 15
Festività Religiose

1. Le feste religiose saranno giorni di riposo previsti dalla legge. La VUSH può proporre le festività religiose che, a suo parere, possono essere dichiarati giorni festivi.

2. La VUSH, secondo le esigenze religiose dei fedeli, ha il diritto di determinare giorni di festa diversi da quelli previsti dalla legge come feste ufficiali, che non sono obbligatorie per il settore pubblico e privato.

Articolo 16
Le istituzioni didattiche ed educative

1. La VUSH ha il diritto, in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa, d’istituire e amministrare istituti d’istruzione ed educazione a tutti i livelli.

2. Stato e VUSH si impegnano a garantire il diritto dei singoli di essere educati senza ogni discriminazione, compresa l'educazione religiosa, nel rispetto del diritto dei genitori di garantire l'educazione dei figli secondo le loro convinzioni.

3. Lo Stato riconosce la validità dei documenti rilasciati da istituti d’istruzione religiosa, secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia di istruzione.

4. Durante il processo d’insegnamento, lo Stato e la VUSH s’impegnano a intraprendere l'educazione dei bambini basata sui diritti umani e dei principi democratici, diretta alla preparazione di bambini a una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza e fratellanza tra i popoli, gruppi etnici, di origine nazionale e religiosa o di altre persone, di lotta contro il razzismo e il fanatismo.

Articolo 17
Attività sociali

La VUSH ha il diritto di esercitare un'attività economica sociale, educativa e tutela della salute. Tale diritto include la creazione di adeguati ambienti sociali, conformemente al diritto applicabile.

Articolo 18
Beneficienza

La VUSH può dar vita a organizzazioni di beneficenza, nel rispetto delle norme generali e della legislazione.

Articolo 19
Libertà di espressione e diritto all'informazione

1. Stato e la VUSH riconoscono i media come un elemento importante per la tutela della libertà di espressione e di coscienza.

2. La VUSH ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue credenze per mezzo della comunicazione pubblica, dei media, a stampa e visivi, e in qualsiasi forma nota o che sarà conosciuta in futuro.

3. La VUSH ha il diritto di costituire varie strutture di comunicazione pubblica ai sensi della legislazione. In ogni caso, il contenuto fornito attraverso i media e i mass media non deve essere attraversato da idee che influenzano l'ordine costituzionale, la tolleranza religiosa, o che discriminano le comunità religiose e promuovono lotte inter-religiose.

4. La VUSH ha il diritto di esprimersi mediante tecniche di comunicazione e di informazione pubblica

5. Il Comitato di Stato per i Culti e la VUSH collaborano ai fini dello studio e dell’informazione.

Articolo 20
Oggetti di culto

1. Gli edifici e gli impianti utilizzati per lo svolgimento di cerimonie religiose sono considerati come luoghi santi dalla VUSH. L'intervento delle autorità statali in essi è vietato, a meno che non si sia tenuti a farlo in virtù di una decisione giudiziaria o di titolo esecutivo, o per qualsiasi altra minaccia di un pericolo imminente.

2. L'inviolabilità dello spazio pubblico è garantita dallo Stato.

3. Gli organi statali competenti, in collaborazione con la VUSH, determineranno il luogo di costruzione di nuovi edifici di culto e l’impostazione dei simboli religiosi, in conformità con l’arredo urbano, i piani regolatori e i criteri previsti dalla legge "Urbanistica".

CAPO V
La proprietà

Articolo 21
Il diritto di proprietà

1. Lo Stato riconosce alla comunità VUSH il diritto sui beni mobili e immobili.

Articolo 22
La tutela del patrimonio religioso

1. Repubblica di Albania riconosce l'eredità morale e materiale del credo che rappresenta  VUSH.
2. Lo Stato risarcirà e restituirà alla comunità VUSH tutte le proprietà confiscate dal regime comunista.
3. Nei casi in cui gli oggetti di culto della comunità VUSH,non siano registrati presso gli  Uffici delle Proprietà Immobiliari, per l’Agenzia del Restituzione e di Risarcimento faranno fede i documenti dell’Archivio Centrale dello Stato.

4. Gli oggetti di culto che hanno lo status di monumento culturale, torneranno di proprietà e uso alla VUSH e per ogni possibile interferenza dell’Istituto dei Monumenti Culturali viene chiesta la collaborazione della VUSH

5. Lo Stato può utilizzare un oggetto di culto solo per  prevalenti interessi pubblici e solo dopo aver ottenuto l'approvazione preventiva della comunità

6. Il Consiglio dei ministri, con il parere della comunità religiosa evangelica VUSH coordinarà gli sforzi futuri per identificare, valutare e proteggere i beni culturali e gli edifici di culto della comunità VUSH secondo il loro valore carico di cultura materiale e spirituale.

7. Lo Stato consente l’uso per l'esercizio di attività religiosa ad un oggetto di culto che è parte dell'eredità culturale nazionale, in conformità alla legge applicabile.

CAPITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 23
Risoluzione delle controversie

1. L’interpretazione e applicazione del presente accordo e la risoluzione dei problemi controversi, verrà fatta sulla base della comprensione tra le parti.

2. Le modifiche al presente accordo possono essere presentate con il consenso e l’accordo tra le parti.
3. Per tutti i problemi più comuni sui quali si hanno opinioni diverse, la VUSH e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania troveranno una posizione comune, accettando la mediazione del Comitato Statale per i Culti ai fini di una risoluzione ampiamente/unanimamente accettata.

Articolo 24
Disposizioni finali

1. Lo Stato riconosce alla comunità VUSH il diritto di stipulare accordi speciali per attuare le disposizioni del presente accordo.

2. Il presente accordo costituisce un atto di base per poter firmare degli accordi specifici con la comunità VUSH, i quali vengono ratificati dall'Assemblea.

3. Gli accordi specifici relative alla comunità VUSH nell'ambito del presente accordo, verranno registrate in conformità alla legge applicabile.

4. La VUSH può recedere dal presente accordo con la denuncia dell'accordo ratificato in Assemblea.

Redatto a Tirana il 22 novembre 2010, in due copie originali.

 

                    

Al VUSH                                                                                   PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI


                                                                                                           REPUBBLICA DI ALBANIA

 
Trascina file per caricare