Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Secretariatul mitropolitan În atenția clerului și credincioșilor! Îndrumări pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19)

 

Având în vedere că la 11 martie 2020, directorul general al OMS a anunțat evoluția epidemiei COVID-19 drept una pandemică și în contextul extensiei epidemiei Coronavirus (COVID 19) pe teritoriul țării noastre, venim cu următoarele îndrumări:

- Se reiterează îndemnul la rugăciune adresat tuturor clericilor, monahilor și credincioșilor din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru paza și grabnica însănătoșire a persoanelor aflate în suferință în urma contaminării cu Coronavirus și pentru membrii familiilor acestora, precum și pentru paza și ajutorul tuturor cadrelor medicale implicate în îngrijirea celor bolnavi.

- Se reiterează recomandarea către toți clericii, monahii și credincioșii, de a se respecta cu strictețe prevederile Ordonanțelor emise de către instituțiile centrale sau locale ale administrației publice sau sanitare, precum și toate recomandările Ministerului Sănătății, în ceea ce privește igiena și sănătatea publică.

- În ziua de Duminică, 15 martie 2020, toate bisericile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova vor fi deschise, cu respectarea riguroasă a prevederilor Ordonanțelor emise de instituțiile centrale sau locale, ale administrației publice și sanitare.

- Afișarea, la intrarea în lăcașul de cult, a recomandărilor Ministerului Sănătății pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19);

- În parohiile care dispun de două sau mai multe altare, slujba Sfintei Liturghii se va săvârși la ore diferite, în cadru restrâns (cu respectarea prevederilor legale în vigoare), urmând ca preoții să rămână, după terminarea slujbei, la dispoziția credincioșilor care, prin purtarea de grijă a consilierilor parohiali, vor putea intra în biserică, în mod eșalonat, cu respectarea numărului maxim recomandat de către oficialitățile publice locale, păstrând distanța de siguranță între persoane (de 1 metru) și ținând cont de măsurile de igienă și de sănătate publică în vigoare.

- Se reiterează îndemnul către clericii din eparhii, de a adăuga, și pe mai departe, la slujbe (la ectenia mare și la ectenia întreită) cereri speciale, ce se rostesc în vreme de orice nevoie și primejdie omenească sau în caz de boli molipsitoare, după cum este rânduit în Liturghier.

- Pentru a evita aglomerarea credincioşilor în spațiul de cult, în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii se vor utiliza difuzoare exterioare sau Sfânta Liturghie se va săvârşi în aer liber, lângă lăcașul de cult.

- În privința subiectului Sfintei Împărtășanii, menționăm că pentru membrii Bisericii Ortodoxe participarea la Sfânta Euharistie și împărtășirea din Potirul Comun al Vieții e permisă nu doar în Postul Mare, ci și în posturile de peste an și chiar în afara posturilor.

- Până la reluarea cursurilor în școlile de stat, în toate parohiile se suspendă cursurile de cateheză (pentru copii și adulți) și școlile duminicale.

- Toate întrunirile preoțești protopopiale, precum și toate pelerinajele, excursiile și alte evenimente „care comportă întruniri de persoane ce nu pot garanta respectarea normelor de siguranță” prevăzute de Ministerul Sănătății se suspendă până în data de 23 martie.

- Bisericile parohiale și mănăstirești vor fi deschise și pe parcursul celei de-a III-a săptămâni a Postului Mare (acolo unde se dispune de spațiul de slujire în exclusivitate), iar programul liturgic și de asistență duhovnicească va fi astfel organizat încât preotul să fie la dispoziția credincioșilor care solicită o rugăciune, spovedanie, sfătuire, etc. În zonele restricționate, preotul se va îngriji de informarea credincioșilor cu privire la condițiile în care aceștia pot primi asistență duhovnicească.Se va asigura, în continuare, asistență religioasă bolnavilor din spitale, acolo unde este permis accesul clericilor noștri.Se va continua asistarea la distanță, prin mijloacele de comunicare online, a credincioșilor aflați în carantină și în zone considerate cu risc epidemiologic.

- Credincioșii ce prezintă simptome de boală, dar și cei care aparțin grupurilor vulnerabile din punctul de vedere al sănătății, să evite temporar părăsirea locuinței, dacă nu este absolut necesar, să fie și mai atenți la igienă și curățenie minuțioasă, să evite sărutul și îmbrățișarea, pentru protejarea sănătății lor personale, dar și a semenilor lor.

- Cei care prezintă simptome de boală să apeleze linia telefonică 112, care va oferi informații referitoare la noul coronavirus 24 de ore din 24.

Vă dorim la toți să parcurgeți cealaltă perioadă a Sfântului și Marelui Post în pocăință și iubire ca să ne învrednicim cu toții să participăm la mântuitorul eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

 

Secretariatul mitropolitan

Dato che l'11 marzo 2020, il Direttore Generale dell'OMS ha annunciato l'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 come pandemia e nel contesto della diffusione dell'epidemia di Coronavirus (COVID 19) nel nostro paese, arriviamo con le seguenti linee guida:

- La chiamata alla preghiera è ribadita a tutto il clero, ai monaci e ai credenti nella Chiesa ortodossa moldava per la protezione e il rapido recupero delle persone che soffrono di contaminazione da Coronavirus e dei loro familiari, nonché per la cura e l'assistenza di tutto il personale medico coinvolto. nella cura dei malati.

- Si ribadisce la raccomandazione a tutto il clero, ai monaci e ai credenti di rispettare rigorosamente le disposizioni delle ordinanze emesse da istituzioni centrali o locali di pubblica amministrazione o sanità, nonché tutte le raccomandazioni del Ministero della salute, in materia di igiene e sanità pubblica.

- Domenica 15 marzo 2020, tutte le chiese all'interno della Chiesa ortodossa della Moldavia saranno aperte, nel rigoroso rispetto delle disposizioni delle ordinanze emesse da istituzioni centrali o locali, pubblica amministrazione e sanità.

- Esibendo, all'ingresso del luogo di culto, le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione delle malattie con il nuovo Coronavirus (Covid-19);

- Nelle parrocchie che hanno due o più altari, il servizio della Santa Messa si svolgerà in momenti diversi, in un ambiente ristretto (in conformità con le disposizioni di legge in vigore), e i sacerdoti rimarranno, dopo il servizio, a disposizione dei fedeli che, conducendo i consiglieri parrocchiali potranno accedere alla chiesa, in più fasi, rispettando il numero massimo raccomandato dai funzionari pubblici locali, mantenendo una distanza di sicurezza tra le persone (1 metro) e tenendo conto delle misure igieniche e di sanità pubblica in vigore.

- L'esortazione al clero delle diocesi viene ribadita, per aggiungere, ulteriormente, ai servizi (alle grandi litanie e alle triple litanie) richieste speciali, che vengono pronunciate nel tempo di qualsiasi necessità umana e pericolo o in caso di malattie contagiose, dopo come ordinato nella Liturgia.

- Al fine di evitare l'agglomerazione dei fedeli nel luogo di culto, durante la celebrazione della Santa Messa, verranno utilizzati altoparlanti esterni o la Santa Messa verrà celebrata all'aperto, vicino al luogo di culto.

- Per quanto riguarda il tema della Santa Comunione, menzioniamo che per i membri della Chiesa ortodossa la partecipazione alla Santa Eucaristia e la comunione nel Calice comune della vita è consentita non solo durante la Quaresima, ma anche durante la Quaresima e anche fuori dalla Quaresima.

- Fino alla ripresa delle lezioni nelle scuole statali, i corsi di catechesi (per bambini e adulti) e le scuole domenicali sono sospesi in tutte le parrocchie.

- Tutte le riunioni sacerdotali arcidiocesane, nonché tutti i pellegrinaggi, le escursioni e altri eventi "che coinvolgono riunioni di persone che non possono garantire il rispetto delle norme di sicurezza" previste dal Ministero della Salute sono sospesi fino al 23 marzo.

- Le chiese parrocchiali e dei monasteri saranno aperte anche durante la terza settimana di Quaresima (dove è disponibile lo spazio di servizio esclusivo), e il programma di assistenza liturgica e spirituale sarà organizzato in modo che il sacerdote sia a la disposizione dei credenti che richiedono una preghiera, una confessione, un consiglio, ecc. Nelle aree riservate, il sacerdote si prenderà cura di informare i fedeli sulle condizioni in cui possono ricevere assistenza spirituale, mentre l'assistenza religiosa continuerà a essere fornita ai malati negli ospedali, dove è consentito l'accesso al nostro clero, attraverso i mezzi di comunicazione online, dei credenti in quarantena e nelle aree considerate a rischio epidemiologico.

- Credenti con sintomi di malattia, ma anche quelli appartenenti a gruppi vulnerabili dal punto di vista della salute, per lasciare temporaneamente la casa, se non assolutamente necessario, per essere ancora più attenti all'igiene e alla pulizia accurata, per evitare baci e abbracci, per proteggere la loro salute personale, ma anche quella dei loro compagni.

- Quelli con sintomi della malattia dovrebbero chiamare il 112, che fornirà informazioni sul nuovo coronavirus 24 ore al giorno.

Auguriamo a tutti voi di attraversare l'altro periodo di Santa e Grande Quaresima in pentimento e amore affinché tutti possiamo essere degni di partecipare all'evento salvifico della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.

 

Segreteria Metropolitana