Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

INDICAȚII DESPRE CELEBRĂRILE PASCALE ÎN BISERICILE CATOLICE ORIENTALE

 

Ținând cont de evoluția rapidă a pandemiei de Covid-19, inclusiv în multe țări de unde sunt originari sau își au reședința permanentă credincioși ai Bisericilor Orientale Catolice, Congregația pentru Bisericile Orientale, îi invită pe toți capii Bisericilor sui iuris să emită dispoziții în conformitate cu instrucțiunile pe care Autoritățile Civile le-au stabilit pentru limitarea contaminării, și să favorizeze această linie de conduită împreună cu celelalte Biserici creștine, catolice sau necatolice, care sunt prezente pe același teritoriu.

În vederea celebrărilor pascale conforme calendarului, ținând cont de diferitele tradiții rituale, nu este posibilă emiterea unei dispoziții unitare care să poată cuprinde obiceiurile prezente în fiecare Biserică sui iuris.

 

Cu toate acestea, considerăm potrivit să împărtășim următoarele recomandări:

– Se vor respecta cu rigoare sărbătorile în ziua prevăzută de calendarul liturgic, cu respectivele celebrări care vor putea fi oficiate și transmise în streaming, astfel încât să poată fi urmărite de credincioși de acasă. În cadrul acestor celebrări se vor face acele adaptări considerate necesare de prezența limitată a slujbelor liturgice. Într-adevăr, unele tradiții rituale prevăd prezența corului și a slujitorilor în jurul altarului, însă în momentul de față nu este posibil și nu este prudent să fie împreună un număr semnificativ de persoane.

– Se vor omite acele părți ale oficiilor care se celebrează în exteriorul lăcașurilor de cult.

– Se va aminti credincioșilor valoarea rugăciunii personale și în sânul familiilor, o autentică rugăciune eclezială, care în contextul actual este un important mijloc de transmitere a credinței, a conținuturilor și a rugăciunilor sale, între diferitele generații. Se vor transmite inclusiv prin canalele de comunicare socială acele elemente care să-i permită unui adult din familie să explice mai ales celor mici mistagogia rânduielilor, care în condiții normale s-ar fi celebrat în biserică în prezența poporului.

– Bogăția celebrărilor pascale din Duminica Floriilor până în Duminica Paștilor poate fi valorizată, noi sugerând ca o parte din aceste oficii să fie celebrate în rugăciune la domiciliu și în familii, folosindu-se acele cărți care sunt de obicei puse la dispoziție în Parohii în fiecare an.

– Preoții care nu pot celebra oficiile singuri, se vor ruga orele canonice, în special psalmii și acele rugăciuni care nu necesită răspuns din partea corului și a credincioșilor.

– În Joia Mare, în oficiul liturgic de dimineață, unele Biserici sui iuris celebrează sfințirea Sfântului și Marelui Mir. Această celebrare, nefiind legată în Orient de Joia Mare, poate fi mutată într-o altă dată.

– În Vinerea Mare să fie pusă în valoare rugăciunea în jurul Crucii și la Mormântul lui Cristos, în mod individual sau în familie, folosind bogăția textelor din tradițiile orientale specifice acestei zile.

– În noaptea de Paști, membrii familiilor încurajați de sunetul de sărbătoare al clopotelor, vor citi Evanghelia Învierii, aprinzând o lumânare și cântând unele tropare sau cântări tipice respectivei tradiții, și care de multe ori sunt cunoscute pe de rost de credincioși.

– Eventuale botezuri programate pentru Paști vor fi amânate pentru o altă dată.

 

Rămânând valide dispozițiile emise prin Decret de Penitențieria Apostolică pe data de 19 martie, având în vedere că mulți credincioși sunt obișnuiți să se spovedească în perioada dinaintea Paștilor, acolo unde nu este posibil acest lucru, Păstorii vor indica credincioșilor recitarea unora dintre rugăciunile penitențiale din bogăția tradiției orientale, care se vor recita cu spirit de căință.

 

✠ Leonardo Card. Sandri

INDICAZIONI SULLE CELEBRAZIONI PASQUALI NELLE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI

 

In vista della rapida evoluzione della pandemia di Covid-19, anche in molti paesi in cui i credenti delle Chiese cattoliche orientali hanno origine o hanno la loro residenza permanente, la Congregazione per le Chiese orientali invita tutti i dirigenti della Chiesa sui iuris a emanare disposizioni in conformità con le istruzioni che le autorità civili hanno stabilito per limitare la contaminazione e favorire questa linea di condotta insieme alle altre Chiese cristiane, cattoliche o non cattoliche, presenti nello stesso territorio.

In vista delle celebrazioni pasquali secondo il calendario, tenendo conto delle diverse tradizioni rituali, non è possibile emettere una disposizione unitaria che possa includere le usanze presenti in ciascuna Chiesa sui iuris.

 

Tuttavia, riteniamo opportuno condividere le seguenti raccomandazioni:

- Osserva rigorosamente le festività nel giorno prescritto dal calendario liturgico, con queste celebrazioni che verranno celebrate e trasmesse in streaming, in modo che possa essere rintracciato a casa fedele. Durante queste celebrazioni verranno fatti quegli adattamenti ritenuti necessari dalla limitata presenza dei servizi liturgici. In effetti, alcune tradizioni rituali prevedono la presenza del coro e dei servitori attorno all'altare, ma al momento non è possibile e non è prudente riunire un numero significativo di persone.

- Le parti degli uffici che vengono celebrate al di fuori dei luoghi di culto saranno omesse.

- Ai credenti verrà ricordato il valore della preghiera personale e familiare, un'autentica preghiera ecclesiale, che nel contesto attuale è un mezzo importante per trasmettere la sua fede, i suoi contenuti e le sue preghiere tra generazioni diverse. Verranno trasmessi anche attraverso i canali di comunicazione sociale quegli elementi che permetterebbero a un adulto della famiglia di spiegare in particolare ai piccoli la mistagogia delle ordinanze, che in condizioni normali sarebbe stata celebrata nella chiesa alla presenza della gente.

- La ricchezza delle celebrazioni pasquali dalla domenica dei fiori alla domenica di Pasqua può essere valutata, suggeriamo che alcuni di questi uffici siano celebrati nella preghiera a casa e nelle famiglie, usando quei libri che sono solitamente disponibili nelle parrocchie ogni anno.

- I sacerdoti che non possono celebrare da soli i servizi, pregheranno le classi canoniche, in particolare i salmi e quelle preghiere che non richiedono una risposta da parte del coro e dei fedeli.

- Il Giovedì Santo, nella mattinata del servizio liturgico, alcune Chiese sui iuris celebrano la santificazione della Santa e Grande Unzione. Questa celebrazione, non essendo collegata in Oriente al Giovedì Santo, può essere spostata in un'altra epoca.

- Il Venerdì Santo, la preghiera attorno alla Croce e alla Tomba di Cristo dovrebbe essere enfatizzata, individualmente o in famiglia, usando la ricchezza dei testi delle tradizioni orientali specifiche di questo giorno.

- Nella notte di Pasqua, i membri della famiglia incoraggiati dal suono festoso delle campane, leggeranno il Vangelo della Resurrezione, accendendo una candela e cantando alcuni tropi o canzoni tipiche di quella tradizione e che sono spesso conosciuti a memoria dai credenti.

- Eventuali battesimi previsti per la Pasqua saranno rimandati per un'altra volta.

Rimanendo valide le disposizioni emanate dal decreto del penitenziario apostolico del 19 marzo, dato che molti credenti sono abituati a confessare nel periodo precedente a Pasqua, dove ciò non è possibile, i pastori istruiranno i credenti a recitare alcune delle preghiere penitenziali della ricchezza tradizione orientale, che sarà recitata in uno spirito di pentimento.

 

Leonardo Card. Sandri Prefect