Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

COMUNICAT REFERITOR LA CELEBRĂRILE LITURGICE ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

 

Blaj, 15 Mai 2020

 

În contextul instituirii stării de alertă, prin Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 a Guvernului României – Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu anexa ce cuprinde măsurile de prevenire și control a infecțiilor, stabilim următoarele instrucțiuni referitoare la celebrările liturgice din Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică:

 

Celebrările liturgice vor fi rânduite în exteriorul bisericilor, cu respectarea următoarele măsuri:

- Prezența credincioșilor trebuie să fie organizată astfel încât pentru fiecare persoană să fie asigurată suprafața de 4 m2 și distanța de minim 2 m între persoane.

- Credincioșii vor participa la actul liturgic purtând mască de protecție.

- Asigurarea dezinfectării prealabile a vaselor și a obiectelor de cult.

- Înainte de începerea celebrării și înainte de împărtășirea credincioșilor, preotul își va dezinfecta mâinile.

 

Cu privire la celebrarea Tainelor Botezului, Cununiei și a slujbei înmormântării, în biserici sau în capele, cu participarea a maxim 16 persoane, vor fi respectate următoarele:

- Igienizarea și dezinfectarea spațiului bisericii, a vaselor și a obiectelor de cult care sunt utilizate în evenimentul liturgic.

- Parohiile vor pune la dispoziția credincioșilor, la intrarea în biserică, soluții de dezinfectare a mâinilor.

- Accesul și ieșirea credincioșilor vor fi organizate de preot astfel încât să se evite aglomerația.

- Credincioșii vor purta mască de protecție în perioada prezenței în lăcașul de cult și vor respecta distanța de minim 2 metri între persoane.

 

Se recomandă persoanelor în vârstă, celor care sunt vulnerabile din punct de vedere al stării de sănătate și celor care prezintă simptome de infecție respiratorie să urmărească Sfânta Liturghie prin intermediul posturilor de radio, televiziune sau prin internet.

Preoții vor acorda Taina Pocăinței, conform programului afișat de fiecare parohie în vederea evitării aglomerației, spovedindu-i pe credincioși și asigurându-se de respectarea distanței minime recomandate. Dezlegarea sacramentală se va acorda fără contact fizic. Atunci când spovada se va desfășura în interiorul bisericii, vor fi respectate toate celelalte măsuri precizate la punctul 2.

Însoțim cu dragoste și în rugăciune comunitățile greco-catolice românești din diasporă, recomandând ca în privința celebrărilor liturgice să urmeze prevederile legale și ecleziastice aflate în vigoare în țările unde se află.

 

† Cardinal Lucian

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

COMUNICATO RELATIVO ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DURANTE LO STATO DI ALLERTA DEI CATTOLICI

 

Blaj, 15 maggio 2020

 

Nel contesto della determinazione dello stato di allerta, con Decisione n. 24 del 14.05.2020 del governo della Romania - Comitato nazionale per le situazioni di emergenza, con l'allegato contenente le misure per la prevenzione e il controllo delle infezioni, stabiliamo le seguenti istruzioni relative alle celebrazioni liturgiche della Chiesa rumena unita a Roma, cattolica greca:

 

Le celebrazioni liturgiche saranno organizzate all'esterno delle chiese, osservando le seguenti misure:

- La presenza dei fedeli deve essere organizzata in modo tale che per ogni persona sia garantita l'area di 4 m 2 e la distanza di almeno 2 m tra le persone.

- I fedeli parteciperanno all'atto liturgico indossando una maschera protettiva.

- Garantire la preventiva disinfezione di vasi e oggetti di culto.

- Prima dell'inizio della celebrazione e prima della comunione dei fedeli, il sacerdote si disinfetterà le mani.

 

Per quanto riguarda la celebrazione dei Sacramenti del Battesimo, del Matrimonio e del servizio di sepoltura, nelle chiese o nelle cappelle, con la partecipazione di un massimo di 16 persone, si osserverà quanto segue:

- Risanamento e disinfezione dello spazio della chiesa, dei vasi e degli oggetti di culto utilizzati nell'evento liturgico.

- Le parrocchie forniranno ai fedeli soluzioni di sanificazione delle mani all'ingresso della chiesa.

- L'accesso e l'uscita dei fedeli saranno organizzati dal sacerdote in modo da evitare la congestione.

- I credenti indosseranno una maschera protettiva durante la presenza nel luogo di culto e rispetteranno la distanza di almeno 2 metri tra le persone.

 

Si raccomanda agli anziani, a coloro che sono vulnerabili in termini di salute e ai soggetti con sintomi di infezione respiratoria di guardare la Santa Messa via radio, televisione o Internet.

I sacerdoti concederanno il Sacramento del Pentimento, secondo il programma mostrato da ciascuna parrocchia per evitare la congestione, confessando i fedeli e garantendo il rispetto della distanza minima raccomandata. La liberazione sacramentale sarà concessa senza contatto fisico. Quando la confessione avviene all'interno della chiesa, saranno osservate tutte le altre misure specificate al punto 2.

Accompagniamo con amore e preghiera le comunità rumene greco-cattoliche nella diaspora, raccomandando che riguardo alle celebrazioni liturgiche seguano le disposizioni legali ed ecclesiastiche in vigore nei paesi in cui si trovano.

 

† Cardinale Lucian

Arcivescovo maggiore della Chiesa rumena unita a Roma, cattolica greca