Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

COMUNICAT PATRIARHIA ROMÂNĂ:

ÎNDRUMĂRI BISERICEŞTI PENTRU STAREA DE ALERTĂ

 

Având în vedere că, din 15 mai 2020, încetează starea de urgențăși aplicabilitatea Ordonanțelor militarecare au limitat importante aspecte ale vieții religioase publice a credincioșilor, în urma consultării cu Guvernul României, Patriarhia Română transmite următoareleîndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Românedin țară, privind accesul credincioșilor ortodocși în lăcașurile de cult, în cimitire, și participarea acestora la sfintele slujbe:

 

I. Accesul credincioşilor în lăcașurile de cult

1. Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală şi spovedanie, vor respecta distanţa de 2 m, așteptând pe un singur rând. Distanța de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei.

2. Se recomandă vârstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sănătate şi persoanelor din grupele cu risc sporit să rămână acasăîn timpul săvârşirii slujbelor publice. Aceste persoane sunt rugate să meargă la biserică înainte sau după slujbele liturgice săvârșite în aer liber, pentru a se ruga individual, spovedi şi împărtăși cu Sfintele Taine, în lăcașul de cult, după un orar stabilit în prealabil de comun acord cu preotul paroh.

3. Persoanele având COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum şi persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor sărămână acasă, pentru a nu răspândi boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea şi Împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.

4. De asemenea, nu se permite accesul în lăcașul de cult a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

5. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajaţi sau voluntari desemnați ai bisericii respective.

6. La Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici şi sărbători, săvârșite în aer liber, lângă lăcașul de cult, pot participa şi credincioşii mireni.

7. La slujbele săvârşite în afara lăcașurilor de cult, distanța între credincioși va fi de 2 m în orice direcție.

8. Folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.

9. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătăşi duminică.

10. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul. Dezlegarea oferită de preotul duhovnic se pronunță de la distanță, fără atingerea penitentului.

11. Sfânta Taină a Botezului şi Sfânta Taină a Cununieise vor săvârși în lăcașul de cult cu un număr de maximum 16 participanţi (slujitorii bisericeşti, primitorii Tainei, părinţii acestora şi naşii). Aceştia vor respecta în biserică distanţa de 2 m. Nu se va săvârşi Taina Botezului pentru mai mulţi copii odată. După fiecare Botez, cristelniţa se va goli de apă şi se va dezinfecta. La Taina Cununiei, paharul comun („paharul mântuirii”) se va oferi doar mirelui şi miresei (conform rânduielii Slujbei Sfintei Cununii).

12. Slujba de înmormântareva fi săvârşită în biserică (număr de maximum 16 persoane) sau în aer liber, respectându-se toate normele sanitare, distanţă de 2 m şi alte prevederi legale în vigoare.

13. Credincioşii ortodocși români care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmări Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgiceoficiate în Catedrala Patriarhală la posturile TRINITAS TVşi Radio TRINITAS ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia.

14. Credincioşii bolnavi aflaţi la domiciliu sau în spitale pot primi Împărtăşania pentru bolnavi cu respectarea strictă a regulilor sanitare, potrivit îndrumărilor speciale pentru aceste cazuri.

 

II. Folosirea spațiului liturgic

15. La intrare şi ieșire să nu fie necesară atingerea/prinderea mânerului. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor.

16. La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților, lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit.

17. La intrarea în biserică, vor fi amplasatesoluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică îşi va dezinfecta mâinile.

18. În perioada de pandemie, se va evita atingerea sau sărutarea sfintelor icoane şi a sfintelor moaşte, precum şi a mâinii slujitorilor Sfântului Altar,însă evlavia pentru sfintele icoane şi pentru sfintele moaşte se va arata printr-o închinăciune, însoțită de semnul Sfintei Cruci, iar respectul pentru ierarh şi preot se va arăta printr-un gest de înclinare a capului.

19. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spaţiile anexe ale acesteia.

20. La pangarul bisericiiva sta o singură persoană care va purta mască de protecţie şi mănuşi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioşii din biserică. Ca măsură de siguranţă (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară.

21. Pentru accesul lalumânărar, se va evita aglomerarea de persoane, prin păstrarea distanț

 

III. Desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârşirea Sfintei Liturghii

22. Numărul slujitorilor Sfântului Altar trebuie să fie relativ mic(de pildă, un ierarh, doi preoți, doi diaconi și doi paracliseri), pentru a se putea păstra o anumită distanță de 2 m între ei.

23. Cântarea liturgică se realizează de către maximum 3 cântăreți la parohii și 6 cântăreți la catedrale, care vor păstra între ei distanța fizică sanitară.

24. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi de asemenea curăţite.

25. Pentru Biserica Ortodoxă Universală, nu există obiecte sacre (sfinţite) de unică folosinţă, ci de folosinţă perpetuă(Potir, disc, steluţă şi linguriţă), obiecte care se curăţă înainte de folosire şi după folosirea acestora. În practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguriței comune, la împărtășirea euharistică, nu a fost în trecut şi nici în ultimele două luni de pandemie sursă de contaminare pentru vreun credincios ortodox.

26. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Română, potrivit tradiţiei sale liturgice multiseculare, nu poate accepta, nici în vreme de pandemie, utilizarea potirului şi linguriței de unică folosință pentru împărtășirea comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii. În acest sens, cu aprobarea majorității membrilor Sfântului Sinod, consultați în scris în data de 11 mai 2020, modalitatea de împărtășire comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii, în vreme de pandemie, va fi hotărâtă după data de 1 iunie 2020, în consens cu celelalte Biserici Ortodoxe.

 

IV Accesul în cimitire

27. În cimitire, credincioşii trebuie să respecte regulile de distanță de 2 m între persoane, cu excepția membrilor unei familii sau cei care trăiesc împreună în aceeași locuinţă.

28. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale şi medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecție stabilite de autorităţi.

 

Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă

COMUNICATO STAMPA PATRIARCHIA ROMANA:
LINEE GUIDA DELLA CHIESA PER L'ALLARME

 

Considerando che, a partire dal 15 maggio 2020, con lo stato di emergenza cessa anche l'applicabilità delle ordinanze militari che hanno limitato aspetti importanti di vita religiosa pubblica dei fedeli, previa consultazione con il governo di Romania, il Patriarcato rumeno invia le seguenti istruzioni alle unità di culto della Chiesa ortodossa rumena nel paese, per quanto riguarda l'accesso dei fedeli

Ortodossi nei luoghi di culto, nei cimiteri e nella loro partecipazione ai santi lavori:

 

I. L'accesso dei fedeli ai luoghi di culto

1. Persone che hanno accesso alla chiesa, per la preghiera individuale e la confessione, rispetterà la distanza di 2 m, aspettando in una sola fila. Si deve osservare la distanza di 2 m tra due persone nell’entrare in chiesa fino a quando non se ne va.

2. Si raccomanda agli anziani, alle persone con gravi problemi di salute e persone ad alto rischio di stare a casa durante lo svolgimento di servizi pubblici. Si chiede a queste persone di andare in chiesa prima o dopo i servizi liturgici nell'aria libero di pregare individualmente, confessare e condividere con i Santi Sacramenti, nel luogo di culto, secondo un programma stabilito in anticipo in accordo con il parroco.

3. Persone con COVID - 19, persone con sintomi di infezione, persone in quarantena, così come le persone che sono entrate in contatto con una persona infetta non possono entrare in chiesa né possono partecipare ad alcun servizio, poiché sono invitati a rimanere a casa, per non diffondere la malattia. Tuttavia, posso seguire le funzioni per televisione o internet (online). La Confessione e la condivisione di queste persone avverrà a casa o in ospedale, in conformità a tutte le normative sanitarie applicabili.

4. Non è inoltre consentito l'accesso al luogo di culto delle persone che mostrano sintomi di infezione respiratoria (tosse, starnuti, rinorrea).

5. L'ordine, la disciplina, l'igiene e l'osservanza di queste misure sarà assicurato da impiegati designati o volontari della rispettiva chiesa.

6. Alla Santa Messa e agli altri servizi liturgici dell'epoca della settimana, la domenica e le festività, si è esibito all'aperto, vicino luogo di culto, anche i credenti laici possono partecipare.

7. Ai servizi svolti al di fuori dei luoghi di culto, la distanza tra i credenti saranno 2 m in qualsiasi direzione.

8. L'uso di maschere protettive è obbligatorio per tutti i partecipanti ai servizi, ad eccezione dei ministri della chiesa che recitano preghiere, predica o canta in prima fila.

9. I luoghi di culto saranno aperti tutti i giorni ai fedeli periodo della settimana in modo che i sacerdoti ministri possano rispondere a tutte le richieste dei fedeli relative a Confessione, Comunione preghiere individuali e di lettura per esigenze diverse. Così è eviterà la folla di fedeli durante i servizi di sabato e domenica.

10. Confessione dei credenti e lettura delle preghiere per loro in la chiesa sarà programmata in anticipo per evitare la folla persone. Sia il sacerdote spirituale che il credente confessanteutilizzerà una maschera protettiva e manterrà una distanza fisica sanitaria da 2 m. Si consiglia, date le dimensioni ridotte della maggioranza chiese e il carattere segreto della confessione, per rimanere nella chiesa solo il prete e il penitente. La liberazione offerta dal sacerdote spirituale è pronuncia da lontano, senza toccare il penitente.

11. Saranno celebrati il ​​Santissimo Sacramento del Battesimo e il Santissimo Sacramento del matrimonio il luogo di culto con un numero massimo di 16 partecipanti (servi fedeli, i destinatari del Sacramento, i loro genitori e padrini). Loro vogliono osserva la distanza di 2 m nella chiesa. Il Sacramento del Battesimo non verrà eseguito per più bambini contemporaneamente. Dopo ogni battesimo, il fonte battesimale verrà svuotato di acqua e disinfetterà. Al Sacramento del matrimonio, la coppa comune (“la coppa salvezza”) sarà offerto solo agli sposi (secondo l'ordinanza del Servizio Matrimonio Santo)

12. Il funerale verrà eseguito in chiesa (numero massimo 16 persone) o all'aperto, rispettando tutte le norme sanitarie, distanza di 2 me altre disposizioni legali in vigore.

13. Credenti ortodossi rumeni che non possono partecipare fisicamente ai servizi La Chiesa può assistere alla Santa Messa e ad altri servizi liturgici officiati nella Cattedrale Patriarcale delle stazioni TRINITAS TV e Radio TRINITAS di Al Patriarcato rumeno o attraverso le stazioni che si occupano della trasmissione.

14. I credenti malati a casa o negli ospedali possono ricevere Comunione per i malati con rigorosa osservanza delle norme sanitarie, secondo le linee guida speciali per questi casi.

 

II. Uso dello spazio liturgico

15. Non è necessario toccare / afferrare la maniglia quando si entra e si esce.

Ove possibile, la porta d'ingresso dovrebbe essere diversa da uscita, per evitare l'intersezione dei credenti.

16. A intervalli di quattro ore, secondo le disposizioni delle autorità, il luogo di il culto deve essere ben ventilato.

17. All'ingresso della chiesa verranno posizionate soluzioni di disinfezione e ogni credente che entra in chiesa si disinfetterà le mani.

18. Durante la pandemia, evitare di toccare o baciare i santi icone e reliquie sacre, nonché la mano dei servi del santo Altare, ma pietà per le sante icone e per le sante reliquie mostrerà da un culto, accompagnato dal segno della Santa Croce, e il rispetto per il gerarca e il sacerdote sarà mostrato da un gesto di inclinazione della testa.

19. Fino a quando la situazione non si normalizzerà, nessuna agape sarà organizzata nella chiesa o nei suoi spazi annessi.

20. Gli oggetti da vendere in chiesa reggeranno una persona che indosserà la maschera protezione e guanti. Evitare il contatto diretto di questa persona con i fedeli nella chiesa. Come precauzione di sicurezza (ove previsto pangar non è uno spazio chiuso), si consiglia di montare un pannello protezione in plexiglass con apertura sul fondo.

21. Per accedere alla candela, evitare l'affollamento, entro mantenendo le distanze.

 

III. Conduzione di servizi, regole per celebrare la Santa Messa

22. Il numero di servitori del Sacro Altare deve essere relativamente piccolo (de per esempio un gerarca, due sacerdoti, due diaconi e due cappellani), al fine di potrebbe mantenere una certa distanza di 2 m tra di loro.

23. Il canto liturgico è eseguito da un massimo di 3 cantanti nelle parrocchie e 6 cantanti nelle cattedrali, che manterranno la distanza fisica sanitaria tra loro.

24. Gli oggetti liturgici utilizzati nei servizi verranno puliti prima e dopo il completamento i servizi e anche i banchi e il pavimento saranno puliti.

25. Per la Chiesa ortodossa universale, non ci sono oggetti sacri (santificati) usa e getta, ma uso perpetuo (Calice, disco, stella e cucchiaino), oggetti che vengono puliti prima dell'uso e dopo l'uso loro. Nella pratica della Chiesa ortodossa universale, l' uso del cucchiaino comune, alla comunione eucaristica, non era né nel passato né nel gli ultimi due mesi di pandemia fonte di contaminazione per qualsiasi credenti ortodossi.

26. Pertanto, la Chiesa ortodossa rumena, secondo la sua tradizione liturgica multisecolare, non può accettare, anche in tempi di pandemia, l'uso di calice usa e getta e cucchiaino per la condivisione comune dei fedeli durante la Santa Messa. A questo proposito, con l'approvazione alla maggioranza dei membri del Santo Sinodo, consultati per iscritto l'11 maggio 2020, la via della comune comunione dei fedeli durante il Santo

Le liturgie, in tempi di pandemia, saranno decise dopo il 1 giugno 2020, in consenso con le altre Chiese ortodosse.

 

IV Accesso ai cimiteri

27. Nei cimiteri, i credenti devono seguire le regole della distanza di 2 m tra le persone, tranne i familiari o coloro che vivono insieme nella stessa casa.

28.L'attività socio-filantropica o di beneficenza delle parrocchie e i monasteri si adatteranno alle nuove esigenze sociali e mediche, rispettivamente sostenere le persone che non possono viaggiare per provviste con cibo o medicine, ma in conformità con tutte le misure di igiene e protezione stabilite dalle autorità.

Le presenti misure hanno lo scopo di proteggere la nostra salute e la salute di chi ci circonda. La vita e la salute sono doni Dio, ma abbiamo il dovere di difenderli e coltivarli responsabilmente permanente.