Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ÎNDRUMĂRI CĂTRE PAROHII ȘI MĂNĂSTIRI PENTRU RESPECTAREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE A ÎMBOLNĂVIRII CU NOUL CORONAVIRUS (COVID-19)

 

Cancelaria Sfântului Sinod a transmis joi un document cu mai multe îndrumări adresate parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19):

 

1. Afișarea, la intrarea în lăcașul de cult, a recomandărilor Ministerului Sănătății pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19);

2. Consultarea la nivel de unitate de cult, acolo unde este posibil, cu cadre medicale competente, pentru a identifica măsuri de prevenire a răspândirii noului Coronavirus (exemplu: îndrumarea persoanelor suspecte de gripă din rândul celor care vin la biserică către unități medicale; dezinfectarea căilor de acces şi aerisirea corespunzătoare a lăcașurilor de cult);

3. Asigurarea unei zone de igienizare a mâinilor, cu produse necesare pentru aceasta (apă, săpun, dezinfectanți etc.), în proximitatea lăcașurilor de cult;

4. Respectarea măsurilor dispuse de autoritățile publice și cooperarea cu acestea, asigurându-se totodată libertatea religioasă a credincioşilor de a participa la viaţa liturgică a Bisericii şi de a primi asistență religioasă, în biserică şi la domiciliu;

5. Pentru a evita aglomerarea credincioşilor în spațiul de cult, în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii se vor utiliza difuzoare exterioare sau Sfânta Liturghie se va săvârşi în aer liber, lângă lăcașul de cult;

6. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania și citirea unor rugăciuni. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică;

7. Cu prilejul săvârșirii slujbelor bisericeşti, înainte de otpust se va citi rugăciunea specială pentru pocăință, pentru oprirea epidemiei actuale, pentru însănătoșirea persoanelor bolnave și pentru întărirea spirituală a cadrelor medicale și a persoanelor care contribuie la prevenirea și combaterea epidemiei.

Trascina file per caricare

La Cancelleria del Santo Sinodo ha inviato giovedì un documento con diverse istruzioni indirizzate alle parrocchie e ai monasteri all'interno del Patriarcato rumeno per l'osservanza di alcune misure per prevenire le malattie con il nuovo Coronavirus (Covid-19):

 

1. Esibendo, all'ingresso del luogo di culto, le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione delle malattie con il nuovo Coronavirus (Covid-19);

2. Consultazione a livello di unità di culto, ove possibile, con personale medico competente, per identificare misure per prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus (esempio: guidare le persone sospettate di influenza tra coloro che vengono in chiesa alle unità mediche; corretto accesso e ventilazione dei luoghi di culto);

3. Fornire un'area igienico-sanitaria per le mani, con i prodotti necessari (acqua, sapone, disinfettanti, ecc.), In prossimità di luoghi di culto;

4. Rispetto delle misure ordinate dalle autorità pubbliche e cooperazione con esse, garantendo allo stesso tempo la libertà religiosa dei fedeli di partecipare alla vita liturgica della Chiesa e di ricevere assistenza religiosa, nella chiesa ea casa;

5. Al fine di evitare l'agglomerazione dei fedeli nel luogo di culto, durante la celebrazione della Santa Messa, verranno utilizzati altoparlanti esterni o la Santa Messa verrà celebrata all'aperto, vicino al luogo di culto;

6. I luoghi di culto saranno aperti quotidianamente ai fedeli per tutta la settimana, in modo che i sacerdoti ministri possano rispondere a tutte le richieste dei fedeli in merito a Confessione, Comunione e lettura delle preghiere. In tal modo si eviterà l'agglomerato di fedeli ai servizi di sabato e domenica;

7. In occasione delle funzioni religiose, prima di ottava verrà letta la preghiera speciale per il pentimento, per fermare l'attuale epidemia, per guarire i malati e per il rafforzamento spirituale del personale medico e delle persone che aiutano a prevenire e combattere l'epidemia.

Trascina file per caricare