Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 7. veljače 2006. godine i na sjednici Doma naroda od 21. lipnja 2006. godine. 

 

Broj 01-02-493/06

5. srpnja 2006. Godine

Sarajevo 


Predsjednik
Niko Lozančić, v. r. 

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

 

Članak 1. 

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02 i 54/04), iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi: 

"Članak 7.a 

Iznimno, za stan za koji se vrši ovjera ugovora o korišćenju stana u skladu s člankom 2. stavak (4), ili izdaje novi ugovor u skladu s člankom 18.d stavak (7) Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03), zahtjev za kupnju stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ovjere ugovora o korišćenju stana, odnosno izdavanja novog ugovora. 

Zahtjev za kupnju stana u koji se vraća višestruki korisnik iz odredbe članka 11. stavak (4) točka 6. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, kao i za kupnju devastiranog stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed stana." 

 

Članak 2. 

U članku 9. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: 

"(3) Pravo na kupnju stana, pod uvjetima iz ovog Zakona ima nasljednik prvog nasljednog reda nositelja stanarskog prava, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

- nositelj stanarskog prava nema člana užeg obiteljskog kućanstva; 

- protekao je rok od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva nositelja stanarskog prava za kupnju stana, a nije zaključen ugovor u kupoprodaji stana i 

- nasljednik nije kupio drugi stan prema odredbama ovog Zakona." 

 

Članak 3. 

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi: 

"Članak 14.a 

Stanove koji su u vlasništvu poduzeća, nakon privatizacije poduzeća, prodaje općina na čijem se teritoriju stan nalazi." 

 

Članak 4. 

U članku 21. dodaje se novi stavak (3) koji glasi: 

"Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i na temelju radnog staža umrlog bračnog druga." 

 

Članak 5. 

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a koji glasi: 

"Članak 25.a 

Nositelj stanarskog prava koji je vratio stan u posjed na teritoriju Republike Srpske i stekao pravo na kupnju stana prema odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/00) ima pravo na novčanu pomoć od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 25% od ugovorene cijene stana. 

Pravo na novčanu pomoć iz stavka (1) ovog članka ima nositelj stanarskog prava koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete: 

1. vratio se u posjed stana; 

2. stekao je pravo na kupnju stana; 

3. zaključio je ugovor o kupnji stana sa otplatom cijene stana u razdoblju od 20 godina i 

4. koristit će stan u razdoblju iz točke 3. ovog stavka. 

Vlada Federacije isplatit će novčanu pomoć iz stavka (1) ovog članka u pet jednakih godišnjih obroka, a me|usobna prava i obveze izme|u Vlade Federacije i odnosnog nositelja stanarskog prava uredit će se ugovorom zaključenim u skladu s odredbama Zakona o obligacijskim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93, 29/93 i 13/94). 

Isplata novčane pomoći počet će od siječnja 2006. godine." 

 

Članak 6. 

U članku 39.e iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: 

"(2) Umjesto prava na upis vlasništva nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora iz stavka (1) ovog članka pripada naknada iz stavka (3) ovog članka." 

Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (3) i (4). 

 

Članak 7. 

U članku 39.e u stavku (3), na kraju stavka riječi: "utvr|enu u skladu s člankom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju" zamjenjuju se riječima: "u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po vi|enju." 

 

Članak 8. 

U članku 46. stavku (2), riječi: "iz članka 50. ovog Zakona" zamjenjuju se riječima: "iz stavka 1. ovog članka". 

Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

(3) "lznimno, ugovori o korišćenju stana koji su proglašavani napuštenim ostaju na snazi do proteka roka za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz članka 8.a Zakona. 

(4) Ugovori o korišćenju stana za devastirane stanove ostaju na snazi do stjecanja prava na kupnju stana u skladu s odredbom članka 7.a stavak (2) ovog Zakona." 

 

Članak 9. 

Iza članka 46.a dodaje se novi članak 46.b koji glasi: 

"Članak 46.b 

Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod mjerodavnog tijela pokrenule postupak prijenosa stanarskog prava prema odredbama Zakona o stambenim odnosima, a do tog dana nije doneseno prvostupanjsko rješenje ili je rješenje bilo poništeno i predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, imaju pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravomoćnim rješenjem utvr|eno stanarsko pravo. 

Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod mjerodavnog suda pokrenule postupak radi stjecanja stanarskog prava imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvršenja sudske odluke i pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o korišćenju stana. 

Osobe kojima je do 6. prosinca 2000. godine rješenjem dodijeljen stan u gradnji, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvršen tehnički prijam, imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana u skladu s odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora." 

 

Članak 10. 

U članku 47. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Pravo na kupnju stana prema odredbama ovog Zakona ima i nositelj stanarskog prava na nacionaliziranom i konfisciranom stanu, s tim da se bivšem vlasniku dodjeljuje drugi odgovarajući stan s pravom uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama." 

Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, nositelji stanarskog prava na stanovima čiji su bivši vlasnici vakufi (legati, zadužbine) ne mogu otkupiti te stanove bez prethodne pisane suglasnosti vlasnika stana. 

(4) Nositeljima stanarskog prava iz stavka (3) ovog članka dodijelit će se odgovarajući stanovi vodeći računa o lokaciji, uvjetovanosti i njegovoj veličini, ili vlasniku stana, s pravom uknjižbe, ako je dao suglasnost nositelju stanarskog prava za otkup istog." 

 

Članak 11. 

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47.a koji glasi: 

"Članak 47.a 

Zahtjev za kupnju stana iz članka 47. st. (3) i (4) podnosi se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a uknjižba prava vlasništva na nacionaliziranom i zamjenskom stanu se vrši istodobno." 

 

Članak 12. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

Predsjedatelj
Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić, v. r. 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma

Parlementa Federacije BiH

Muhamed Ibrahimović, v. r. 

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ

O PROGLAŠEWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 7. februara 2006. godine i na sjednici Doma naroda od 21. juna 2006. godine. 

 

Broj 01-02-493/06

5. jula 2006. Godine

Sarajevo 


Predsjednik
Niko Lozančić, s. r. 

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

 

Član 1. 

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02 i 54/04) iza člana 7. dodaje se novi član 7.a koji glasi: 

"Član 7.a 

Izuzetno, za stan za koji se vrši ovjera ugovora o korišćewu stana u skladu sa članom 2. stav (4), ili izdaje novi ugovor u skladu sa članom 18.d stav (7) Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03) zahtjev za kupovinu stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ovjere ugovora o korišćewu stana, odnosno izdavawa novog ugovora. 

Zahtjev za kupovinu stana u koji se vraća višestruki korisnik iz odredbe člana 11. stav (4) tačka 6. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, kao i za kupovinu devastiranog stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed stana." 

 

Član 2. 

U članu 9. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Pravo na kupovinu stana pod uslovima iz ovog Zakona ima nasqednik prvog nasqednog reda nosioca stanarskog prava, ako su kumulativno ispuweni sqedeći uslovi: 

- nosilac stanarskog prava nema člana užeg porodičnog domaćinstva; 

- istekao je rok od tri mjeseca od dana podnošewa zahtjeva nosioca stanarskog prava za kupovinu stana, a nije zakqučen ugovor u kupoprodaji stana i 

- nasqednik nije kupio drugi stan prema odredbama ovog Zakona." 

 

Član 3. 

Iza člana 14. dodaje se novi član 14.a koji glasi: 

"Član 14.a 

Stanove koji su u vlasništvu preduzeća nakon privatizacije preduzeća prodaje opština na čijoj se teritoriji stan nalazi." 

 

Član 4. 

U članu 21. dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i na osnovu radnog staža umrlog bračnog druga." 

 

Član 5. 

Iza člana 25. dodaje se novi član 25.a koji glasi: 

"Član 25.a 

Nosilac stanarskog prava koji je vratio stan u posjed na teritoriji Republike Srpske i stekao pravo na kupovinu stana prema odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/00) ima pravo na novčanu pomoć od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 25% od ugovorene cijene stana. 

Pravo na novčanu pomoć iz stava (1) ovog člana ima nosilac stanarskog prava koji kumulativno ispuwava sqedeće uslove: 

1. vratio je stan u posjed; 

2. stekao je pravo na kupovinu stana; 

3. zakqučio je ugovor o kupovini stana sa otplatom cijene stana u periodu od 20 godina i 

4. koristiće stan u periodu iz tačke 3. ovog stava. 

Vlada Federacije isplatiće novčanu pomoć iz stava (1) ovog člana u pet jednakih godišwih rata, a me|usobna prava i obaveze izme|u Vlade Federacije i odnosnog nosioca stanarskog prava urediće se ugovorom zakqučenim u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93, 29/93 i 13/94). 

Isplata novčane pomoći počeće od januara 2006. godine." 

 

Član 6. 

U članu 39.e iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: 

"(2) Umjesto prava na upis vlasništva nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora iz stava (1) ovog člana pripada naknada iz stava (3) ovog člana." 

Dosadašwi st. (2) i (3) postaju st.(3) i (4). 

 

Član 7. 

U članu 39.e u stavu (3), na kraju stava riječi: "utvr|enu u skladu sa članom 18. Zakona, umawenu za amortizaciju" zamjewuju se riječima: "u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po vi|ewu." 

 

Član 8. 

U članu 46. stavu (2), riječi: "iz člana 50. ovog Zakona" zamjewuju se riječima: "iz stava 1. ovog člana". 

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Izuzetno, ugovori o korišćewu stana koji su proglašavani napuštenim ostaju na snazi do isteka roka za podnošewe zahtjeva za kupovinu stana iz člana 8.a Zakona. 

(4) Ugovori o korišćewu stana za devastirane stanove ostaju na snazi do sticawa prava na kupovinu stana u skladu sa odredbom člana 7.a stav (2) ovog Zakona." 

 

Član 9. 

Iza člana 46.a dodaje se novi član 46.b koji glasi: 

"Član 46.b 

Lica koja su do 6. decembra 2000. godine kod nadležnog organa pokrenula postupak prenosa stanarskog prava prema odredbama Zakona o stambenim odnosima, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rješewe, ili je rješewe bilo poništeno i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak, imaju pravo podnijeti zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravomoćnim rješewem utvr|eno stanarsko pravo. 

Lica koja su do 6. decembra 2000. godine kod nadležnog suda pokrenul postupak radi sticawa stanarskog prava imaju pravo na zakqučewe ugovora o korišćewu stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvršewa sudske odluke i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zakqučewa ugovora o korišćewu stana. 

Lica kojima je do 6. decembra 2000. godine rješewem dodijeqen stan u izgradwi, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvršen tehnički prijem, imaju pravo na zakqučewe ugovora o korišćewu stana u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zakqučewa ugovora." 

 

Član 10. 

U članu 47. stav (2) mijewa se i glasi: 

"(2) Pravo na kupovinu stana, prema odredbama ovog Zakona, ima i nosilac stanarskog prava na nacionalizovanom i konfiskovanom stanu, s tim da se bivšem vlasniku dodjequje drugi odgovarajući stan sa pravom ukwižbe prava vlasništva u zemqišnim kwigama." 

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, nosioci stanarskog prava na stanovima čiji su bivši vlasnici vakufi (legati, zadužbine) ne mogu otkupiti te stanove bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika stana. 

(4) Nosiocima stanarskog prava iz stava (3) ovog člana dodijeliće se odgovarajući stanovi vodeći računa o lokaciji, uslovqenosti i wegovoj veličini, ili vlasniku stana sa pravom ukwižbe, ako je dao saglasnost nosiocu stanarskog prava za wegov otkup." 

 

Član 11. 

Iza člana 47. dodaje se novi član 47.a koji glasi: 

"Član 47.a 

Zahtjev za kupovinu stana iz člana 47. st. (3) i (4) podnosi se u roku od šest mjeseci od dana stupawa na snagu ovog Zakona, a ukwižba prava vlasništva na nacionalizovanom i zamjenskom stanu vrši se istovremeno." 

 

Član 12. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

Predsjedavajući
Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić, s. r. 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Muhamed Ibrahimović, s. r. 

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim