Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA ONAPUŠTENIM STANOVIMA

(“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 24/03 i 29/03)

 

 1. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Primjena Zakona o napuštenim stanovima (Sl. list RBIH, br. 6/92, 8/92, 16/92, 13/94, 36/94, 9/95 i 33/95), Uredbe o korištenju stanova ( Narodni list HZHB, br. 13/93) i propisa donesenih prema tim propisima, kao i drugih propisa koji uređuju pitanje napuštenih stanova donesenih u periodu između 30. aprila 1991. godine i stupanja na snagu ovog zakona, a koji su primjenjivani na teritoriji Federacije BiH (u dalie tekstu: Federacija) prestaju danom stupanja na snagu ovog zakona.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona, organi vlasti Federacije i druga tijela u Federaciji, prestaju sa preduzimanjem novih radnji kojima se stanovi proglašavaju napuštenim, odnosno kojima prestaju da va`e stanarska prava do stupanja nosioca stanarskog prava u posjed stana u skladu sa ovim zakonom.

Nadle`ni organi iz stava 2. ovog člana rješavaju o pravima nosilaca stanarskog prava da stupe u posjed njihovih stanova koji su proglašeni privremeno, odnosno trajno napuštenim, i pravima privremenih korisnika napuštenih stanova.

 

Član 2.

Svi upravni, sudski i drugi akti, doneseni na osnovu propisa navedenih u stavu 1. člana 1. ovog zakona, kojima je nosiocu stanarskog prava prestalo stanarsko pravo, oglašavaju se ništavim.

Svi upravni, sudski i drugi akti doneseni na osnovu propisa navedenih u stavu 1. člana 1. ovog zakona, kojima je dodijeljen stan na privremeno korištenje, ostaju na snazi dok se ne ponište u skladu sa ovim zakonom. Osoba koja je u stan uselila na osnovu akta čije je va`enje isteklo, smatrat će se privremenim korisnikom. Član 3. stav 3. ovog zakona neće se primjenjivati na takve osobe.

Svako stanarsko pravo ili ugovor o korištenju zaključen u periodu između 1. Aprila 1992. godine i 7. februara 1998. godine, prestaje da va`i. U smislu ovog zakona, osoba koja `ivi u stanu na osnovu stanarskog prava koje prestaje prema ovom članu, smatraće se privremenim korisnikom.

Privremeni korisnik iz prethodnog stava, koji nema drugi smještaj na raspolaganju, ima pravo na novi ugovor o korištenju ili produ`enje privremenog korištenja tog stana u skladu sa ovim zakonom ukoliko stanarsko pravo bivšeg korisnika prestaje prema članu 5. ovog zakona, ili ukoliko je nadle`ni organ u skladu sa ovim zakonom, odbacio zahtjev bivšeg stanara za povrat stana.

Nosilac stanarskog prava na stan 1. aprila 1992. godine, koji se slo`io sa prestankom svog stanarskog prava, i koji je naknadno primio drugo stanarsko pravo koje prestaje prema ovom članu, ima pravo podnijeti zahtjev za povrat svog bivšeg stana u skladu sa ovim zakonom.

 

Član 2a.

Odredbe ovog zakona se takođe primjenjuju na ugovore o zamjeni stana, gdje je zamjena stana izvršena u peridu od 1. aprila 1992. do 7. februara 1998. godine u skladu sa Zakonom o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99, u daljem tekstu: ZOSO).

U slučaju kada su stranke koje su zaključile ugovor o zamjeni podnijele zahtjev za povrat stana prije isteka roka iz člana 5., nadle`ni organ rješava o zahtjevu u skladu sa ovim zakonom. U slučaju kada se stranke izjasne da ostaju pri zamjeni, nadle`ni organ u svakoj opštini će ugovor o zamjeni smatrati va`ećim i izvršiće obnovu ugovora o korištenju u skladu sa članom 18c. stav 2. tačka 4. ovog zakona.

U slučaju kada stranke koje su zaključile ugovor o zamjeni nisu podnijele zahtjev za povrat stana prije isteka roka iz člana 5., nadle`ni organ u svakoj opštini će izvršiti obnovu ugovora o korištenju u skladu sa članom 18c. stav 2. tačka 4. Ovog zakona.

U slučaju kada je samo jedna stranka koja je zaključila ugovor o zamjeni podnijela zahtjev za povrat prije isteka roka iz člana 5., nadle`ni organ će o zahtjevu pismenim putem obavijestiti nadle`ni organ opštine na čijoj teritoriji se nalazi zamjenjeni stan za koji zahtjev nije podnesen. Po prijemu obavijesti i ovaj nadle`ni organ će smatrati da je zahtjev za povrat stana koji je u njegovoj nadle`nosti podnesen prije isteka roka iz člana 5., i o zahtjevu će odlučiti u skladu sa zakonom.

U slučaju spora o valjanosti ugovora o zamjeni, nadle`ni organ će u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH, br. 2/98) kojima se rješavaju prethodna pitanja, postupak prekinuti i uputiti stranke da pokrenu postupak pred nadle`nim sudom. Izuzetno od odredbi Zakona o parničnom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br 42/98), teret dokazivanja je na stranki koja tvrdi da je po osnovu ugovora o zamjeni pravo na stan stekla na dobrovoljan način i u skladu sa zakonom. U slučaju gdje se jedan od zamjenjenih stanova nalazi na teritoriji neke od dr`ava nastalih od bivše SFRJ, teret dokazivanja je na stranki koja tvrdi da zamjena nije izvršena na dobrovoljan način i u skladu sa zakonom, u cilju uspostavljanja pravnog statusa prije izvršene zamjene.

Izuzetno, u slučaju spora o valjanosti ugovora o zamjeni kada je prije 29. Decembra 2001. godine nadle`ni organ donio rješenje o vraćanju stana koje nije izvršeno, nadle`ni organ će po slu`benoj du`nosti odgoditi izvršenje do donošenja pravosna`ne sudske odluke, pod uslovom da zainteresirana strana pru`I dokaz o pokretanju postupka kod nadle`nog suda.

 

Član 3.

Nosilac stanarskog prava na stanu koji je proglašen napuštenim ili član njegovog porodičnog domaćinstva, kao što je utvrđeno članom 6. ZOSO (u daljem tekstu: nosilac stanarskog prava) ima pravo na povratak u skladu sa Aneksom VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Stav 1. ovog člana primjenjuje se samo na nosioce stanarskog prava koji imaju pravo da se vrate u svoje domove prema članu 1. Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Osobe koje su napustile svoje stanove između 30. aprila 1991. godine i 4. aprila 1998. godine smatraju se izbjeglicama i raseljenim licima prema Aneksu VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Nosilac stanarskog prava na stanu u kojem stanuje osoba koja koristi stan bez pravnog osnova ili koji je prazan, danom stupanja na snagu ovog zakona, mo`e bez ikakvih ograničenja ponovo stupiti u posjed stana na kojem ima stanarsko pravo.

Osoba koja stan koristi bez pravnog osnova će se po slu`benoj du`nosti prinudno iseliti odmah ili najkasnije u roku od 15 dana, a nadle`ni organ nije du`an da osigura alternativni smještaj za ove osobe.

Privremeni korisnik stana kojem je u skladu sa odredbama ovog zakona nalo`eno iseljenje iz stana i na kojeg se odnosi član 7a., član 11., odnosno član 11a. ovog zakona, obavezan je iz stana koji je koristio iseliti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja iz člana 6 ovog zakona kojim se potvrđuje pravo nosioca stanarskog prava na stan.

Privremenom korisniku stana kojem je u skladu sa odredbama ovog zakona nalo`eno iseljenje iz stana, a koji u skladu sa ovim zakonom ima pravo na alternativni smještaj, organ uprave obezbjeđuje smještaj u kantonu na čijoj je teritoriji imao posljednje boravište. Privremeni korisnik du`an je iseliti iz stana u roku iz člana 7. ovog zakona.

Standard za obezbjeđenje alternativnog smještaja je jedna ili više prostorija, koje korisnika obezbjeđuju od elementarnih nepogoda i štite njegovo pokućstvo od oštećenja, sa najmanje 5 m2 po osobi. Takav smještaj mogu činiti i poslovni prostor ili prostorije u sustanarstvu.

U slučaju da nadle`ni organ na teritoriji na kojoj je privremeni korisnik imao posljednje boravište nema mogućnosti da obezbijedi alternativni smještaj, drugi nadle`ni organi organi, uključujući opštinske organe, društva i preduzeća u dr`avnom vlasništvu, kao i kantonalni i federalni organi, du`ni su u svrhu obezbjeđenja alternativnog smještaja u skladu sa ovim zakonom, staviti na raspolaganje drugi smještaj koji imaju.

Izuzetno, ukoliko su stan ili kuća privremenog korisnika u kojem je `ivio na dan 30. aprila 1991. godine neuseljivi ili useljeni, nadle`ni organ za obezbjeđenje alternativnog smještaja na pismeni zahtjev privremenog korisnika koji čeka na obnovu, odnosno ispra`njenje stana ili kuće koju je koristio na dan 30. aprila 1991. godine, je organ nadle`an za obezbjeđenje alternativnog smještaja u opštini na čijoj se teritoriji nalazi stan ili kuća u kojoj je privremeni korisnik `ivio 30. aprila 1991. godine.

U svim slučajevima u kojima sadašnji korisnik ostane u stanu, sva zatečena pokretna imovina nosioca stanarskog prava mora mu biti vraćena na njegov zahtjev.

Neispunjavanje obaveza predviđenih ovim članom od strane nadle`nih organa ni u kom slučaju neće dovesti do odgode prava nosioca stanarskog prava da stupi u posjed svoga stana.

 

Član 3a.

Izuzetno od odredbe člana 3. stav 1. i 2. Zakona, stanovi koji su proglašeni napuštenim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a kojima raspola`e Federalno ministarstvo odbrane, čiji je nosilac stanarskog prava nakon 19. Maja 1992. godine ostao u slu`bi vojnog ili civilnog lica u bilo kojim oru`anim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine, ne smatra se izbjeglicom niti ima pravo na povrat stana u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev ako mu je odobren boravak u statusu izbjeglice ili drugi vid zaštite koji odgovara tom statusu u nekoj od zemalja van bivše SFRJ prije 14. Decembra 1995. godine.

Izbjeglicom se ne smatra niti ima pravo na povrat stana u Federaciji Bosne i Hercegovine ni nosilac stanarskog prava na stanove iz stava 1. ovog člana, koji je iz istog stambenog fonda bivše JNA ili novoformiranih fondova oru`anih snaga dr`avanastalih na prostorima bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu.

 

II. POSTUPAK ZA VRAĆANJE STANA U POSJED I PRAVA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA

 

Član 4.

Nosilac stanarskog prava iz člana 3. stav 1. ovog zakona ima pravo tra`iti vraćanje stana u posjed.

Zahtjev za vraćanje stana u posjed podnosi se opštinskom organu uprave nadle`nom za stambene poslove, ako zakonom kantona/`upanije nije drugačije određeno.

Zahtjev se podnosi pismeno, uz potpis nosioca stanarskog prava ili usmeno, lično ili putem punomoćnika.

Zahtjev treba da sadr`i:

1. podatke o stanu;

2. dokaze da je podnosilac zahtjeva nosilac stanarskog prava, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva;

3. datum kad se nosilac stanarskog prava namjerava vratiti u stan, ali ne kasnije od godinu dana nakon podnošenja zahtjeva; i

4. podatke o boravištu nosioca stanarskog prava i članova njegovog porodičnog domaćinstva u vrijeme podnošenja zahtjeva.

 

Član 5.

Zahtjev za vraćanje stana u posjed mora se podnijeti u roku od petnaest mjeseci

od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno, rok za podnošenje zahtjeva za povrat stana iz člana 2. stav 5. i člana 18b.

stav 1. ovog zakona, kao i člana 83a. stav 4. Zakona o preuzimanju ZOSO

(“Slu`bene novine Federacije BiH, br. 19/99) je 4. oktobar 1999. godine.

Ako nosilac stanarskog prava u roku propisanom ovim članom ne podnese zahtjev

za povrat stana nadle`nom upravnom organu, nadle`nom sudu, ili Komisiji za

imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica (u daljem tekstu: Komisija), odnosno

zahtjev za izvršenje odluke Komisije u roku navedenom u Zakonu o izvršenju

odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica (“Slu`beni glasnik

Federacije BiH, br. 43/99 i 51/00), prestaje mu stanarsko pravo.

 

Član 6.

Po prijemu zahtjeva za vraćanje stana nosiocu stanarskog prava, nadle`ni organ će

rješenjem odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev

će biti rješavan hronološkim redosljedom kojim je zahtjev primljen, ukoliko

drugačije nije propisano zakonom.

Nadle`ni organ neće odbiti zahtjev po osnovu odredaba iz ZOSO, osim ako se radi

o osobama koje se ne smatraju članovima porodičnog domaćnstva iz člana 6. ZOSO.

Nadle`ni organ neće odbiti zahtjev ni po osnovu stranog dr`avljanstva koje je

podnosilac zahtjeva stekao nakon 30. aprila 1991. godine.

 

Član 7.

Rješenje iz prethodnog člana kojim se udovoljava zahtjevu nosioca stanarskog prava

sadr`i:

1. odluku kojom se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva nosilac stanarskog prava u skladu sa članom 3. stav 1. ovog zakona;

2. odluku o vraćanju stana u posjed nosiocu stanarskog prava ukoliko stan koristi privremeni korisnik, ukoliko je stan neuseljen ili se koristi bez pravnog osnova;

3. u slučajevima kada postoji sadašnji korisnik, odluka o tome da li sadašnji korisnik koristi stan bez pravnog osnova (bespravni korisnik) ili se radi o zakonskom privremenom korisniku;

4. odluku o prestanku prava privremenog korištenja stana ukoliko se u stanu nalazi privremeni korisnik;

5. rok za iseljenje privremenog korisnika odnosno druge osobe koja se nalazi u posjedu stana;

6. odluku o tome da li privremeni korisnik stana ima pravo na smještaj u skladu sa ovim zakonom;

7. izričito upozorenje da će protiv sadašnjeg korisnika biti pokrenut krivični postupak ukoliko otuđi stvari iz stana, odnosno stan na drugi način ošteti; i

8. izričito upozorenje da će sadašnji korisnik koji je višestruki korisnik, biti ka`njen novčanom kaznom u skladu sa članom 18f. stav 3. ovog zakona.

 

Član 7a.

Rok za iseljenje iz stana u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 5. ovog zakona je 15

dana od dana dostavljanja rješenja. Privremeni korisnik nema pravo na alternativni

smještaj u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 6. ovog zakona osim ukoliko je

sadašnji korisnik privremeni korisnik u skladu sa članom 2. stav 3. ovog zakona, i:

 1. nije višestruki korisnik kao što je definisano u članu 11. i 11a. ovog zakona; i
 1. u periodu od 30. aprila 1991. do 4. aprila 1998. je napustio stan ili nekretninu koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine; i
 1. a) stan ili nekretnina koju je napustio je useljena, a privremeni korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. je podniozahtjev za povrat stana nadle`nom upravnom organu, sudu ili Komisiji u skladu sa svim rokovima predviđenim zakonom, ili zahtjev za povrat nekretnine u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odredbe i čeka na donošenje rješenja, odnosno odluke po tom zahtjevu; ili
 2. b) za napušteni stan ili nekretninu rješenje po zahtjevu za povrat, odnosno odluka Komisije je donesena, a privremeni korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odredbe, odnosno od dana sticanja zakonske mogućnosti na podnošenje zahtjeva, podnio zahtjev za izvršenje rješenja/odluke, zavisno koji datum je kasniji; ili
 1. c) napušteni stan ili nekretnina su oštećeni ili uništeni, a privremeni korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. je podnio zahtjev za povratak i obnovu ili čeka na pomoć za obnovu.
 2. U slučaju kada sadašnji korisnik ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, rok za iseljenje iz stana ne mo`e biti du`i od 90 dana od dana dostavljanja rješenja.

Ukoliko privremeni korisnik prestane da ispunjava uslove iz ovog stava, a rješenje sa rokom od 90 dana je već doneseno, nadle`ni organ bez odlaganja, po slu`benoj du`nosti donosi novo rješenje o iseljenju sa rokom za iseljenje od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, kao i zaključak o izvršenju.

U izuzetnim okolnostima, rok iz stava 2. ovog člana mo`e biti produ`en do godinu dana, ako opština ili davalac stana na korištenje koji su nadle`ni za osiguranje drugog smještaja, u skladu sa članom 3. ovog zakona pru`e kantonalnom organu uprave nadle`nom za stambene poslove detaljnu dokumentaciju vezanu za njihova nastojanja da osiguraju drugi smještaj i nakon što kantonalni organ utvrdi da postoji dokumentovani nedostatak raspolo`ivog stambenog prostora uz saglasnost Ureda Visokog predstavnika. U svakom pojedinačnom slučaju moraju biti ispunjeni standardi Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenih Protokola, a nosilac stanarskog prava mora biti obaviješten o odluci o produ`enju roka i osnovu za produ`enje 30 dana prije isteka roka.

Sadašnji korisnik je du`an dokazati da udovoljava svim uslovima za dodjelu alternativnog smještaja u skladu sa ovim zakonom, uključujući broj podnesenog zahtjeva za povrat, odnosno broj rješenja o povratu imovine u kojoj je `ivio 1991. godine. Ukoliko privremeni korisnik nije u mogućnosti dokazati da ispunjava uslove, nadle`ni organ postupa u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

 

Član 8.

Nadle`ni organ dostavlja rješenje u roku od 5 dana od dana donošenja rješenja:

1. nosiocu stanarskog prava;

2. korisniku stana;

3. davaocu stana na korištenje.

Protiv rješenja mo`e se ulo`iti `alba kantonalnom ministarstvu nadle`nom za stambene poslove u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. @alba ne zadr`ava izvršenje rješenja.

Ukoliko je `albeni postupak pokrenut, nadle`ni organ zadr`ava kopije dokumentacije koja se odnosi na predmet, odnosno preduzima sve potrebne radnje da se osigura izvršnje rješenja bez obzira na pokretanje `albenog postupka. Ukoliko o `albi protiv rješenja kojim je udovoljeno zahtjevu nije odlučeno u roku utvrđenom u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, prvostepeno rješenje i stanarsko pravo podnosioca zahtjeva se smatraju potvrđenim.

U slučaju kada je kantonalno ministarstvo nadle`no za stambene poslove poništilo rješenje prvostepenog organa, poništenje se smatra djelimičnim u skladu sa članom stav 3. Zakona o upravnom postupku i odnosi se samo na dio u kome se odlučuje o pravu sadašnjeg korisnika ukoliko ne postoji osnov i za poništenje odluke o pravu podnosioca zahtjeva. Ukoliko nadle`ni organ potvrdi stanarsko pravo podnosioca zahtjeva, rok za iseljenje iz stana u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 5. ovog zakona teče od dana dostavljanja prvostepenog rješenja koje je djelimično poništeno.

 

Član 9.

Predaja stana u posjed nosiocu stanarskog prava vrši se uz prisustvo slu`bene osobe nadle`nog organa.

O predaji stana i imovine u njemu sačinjava se zapisnik koji, pored ostalog, treba da sadr`i detaljan opis zatečenog stanja stana i stvari u njemu.

U slučaju kada zapisnik iz vremena kada je stan napušten ne postoji, nadle`ni organ vrši kontrolu stana u vrijeme donošenja rješenja iz člana 6. ovog zakona.

Nadle`ni organ je u skladu sa svojim ovlastima du`an zatra`iti pokretanje krivičnog postupka protiv sadašnjeg korisnika koji prilikom dobrovoljnog, odnosno prinudnog iseljenja, nezakonito otuđi imovinu ili stvari iz stana, odnosno koji stan svjesno ošteti. Nadle`ni organ je u rješenju du`an obavijestiti, odnosno upozoriti sadašnjeg korisnika o krivičnim sankcijama u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 7. Ovog zakona.

Nadle`ni organ u zapisniku navodi sve relevantne podatke, uključujući i podatke o stupanju u posjed stana, ispra`njenju ili pečaćenju stana, koje dostavlja u skladu sa uputstvom federalnog Ministarstva prostornog uređenja i okoliša. Na ovaj način dostavljeni i primljeni podaci se unose, obrađuju, dostavljaju i koriste samo na način i u svrhu provedbe imovinskih zakona u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

 

Član 10.

Postupak u predmetima po zahtjevu iz člana 4. ovog zakona smatra se hitnim.

 

Član 11.

Ukoliko osoba koja se nalazi u posjedu stana ne postupi dobrovoljno po rješenju kojim joj se nala`e iseljenje, nadle`ni organ uprave sprovodi prinudno izvršenje saglasno zakonu.

Izvršenje se sprovodi na prijedlog nosioca stanarskog prava.

Izuzetno, po slu`benoj du`nosti ili na osnovu zahtjeva osobe koja ima pravni interes u posupku nadle`ni organ uprave će donijeti rješenje o prinudnom iseljenju odmah, u slučajevima gdje je sadašnji korisnik višestruki korisnik. Takva osoba ima pravo podnijeti `albu protiv odluke, s tim što `alba ne odla`e izvršenje prinudnog iseljenja.

Višestruki korisnik je, između ostalog, sadašnji korisnik koji koristi stan i koji:

1. je nosilac stanarskog prava na ili koristi više od jednog stana; ili

2. ima porodičnu kuću ili stan, u slučajevima kada je kuća, odnosno stan dovoljno sačuvan, odnosno takav mo`e biti sa manjim popravkama, da mu omogućava osnovne uslove za `ivot (osnovnu zaštitu od atmosferskih uticaja, pristup vodi i električnoj energiji, mogućnost grijanja, osnovnu privatnost i sigurnost imovine); ili

3. ima u posjedu kuću ili stan u kojem je `ivio na dan 30. aprila 1991. godine (u daljem tekstu: dom u kojem je `ivio 1991. godine); ili kada je član njegovog porodičnog domaćinstva u posjedu njegovog doma u kojem je `ivio 1991. godine, u slučajevima kada je njegov dom u kojem je `ivio 1991. godine dovoljno sačuvan ili mo`e sa manjim popravkama biti takav, da mu omogućava osnovne uslove za `ivot; ili

4. već mu je nadle`ni organ obezbijedio alternativni smještaj; ili

5. ima člana svog porodičnog domaćinstva koji ima smještaj na teritoriji Federacije BiH, ili u istom mjestu ili opštini na teritoriji Bosne i Hercegovine gdje je `ivio 1991. godine, ukoliko takav smještaj odgovara minimalnom standardu smještaja iz člana 3 stav 6 ovog zakona; ili

6. ima zakonsko pravo da vrati u posjed svoj dom u kojem je `ivio

7. godine, i dom u kojem je `ivio 1991. godine je dovoljno sačuvan ili mo`e sa manjim popravkama biti takav da mu omogućava osnovne uslove za `ivot, kao što je to opisano u ovom stavu, i omogućeno mu je da vrati u posjed svoj dom u kojem je `ivio 1991. godine; ili čije su stambene potrebe zadovoljene na drugi način, u skladu sa članom 11a. ovoga zakona.

U slučajevima kada je u skladu sa ovim zakonom podnesen zahtjev za povrat stana iz kojeg je iselio višestruki korisnik, a rješenje nije doneseno na datum iseljenja, nadle`ni organ će odmah donijeti odluku kojom će odlučiti o zahtjevu.

U smislu ovog člana, pod pojmom “porodično domaćinstvo” se smatraju svi članovi porodičnog domaćinstva na dan 30. april 1991.godine, ili ukoliko nisu bili članovi porodičnog domaćinstva na dan 30. april 1991. godine, smatraju se i bračni drug, roditelj ili dijete, kao i druge osobe prijavljene da `ive sa privremenim korisnikom.

 

Član 11a.

Privremeni korisnik čije stambene potrebe su zadovoljene na drugi način, između ostalog je:

1. privremeni korisnik koji je dobrovoljno prodao nekretninu u kojoj je `ivio nadan 30. aprila 1991. godine; ili

2. privremeni korisnik koji je dobrovoljno zamijenio nekretninu ili stan u kojem je`ivio na dan 30. aprila 1991. godine, u čijem je posjedu ili ih je prenio natreće lice; ili

3. privremeni korisnik koji je odbio alternativni smještaj koji mu je ponuđen od strane nadle`nog organa, ili je odbio pomoć za obnovu njegovog doma od 30.aprila 1991. godine. Nadle`ni organ obavještava privremenog korisnika oposljedicama odbijanja alternativnog smještaja, odnosno pomoći za obnovu; ili

4. privremeni korisnik koji boravi u istoj opštini kao i 1991. godine, osim ukoliko mo`e pru`iti dokaze da se ne mo`e vratiti u svoj dom od 1991. godine; ili

5. privremeni korisnik koji je bio podstanar 1991. godine; ili

6. privremeni korisnik koji ima na raspolaganju dovoljno sredstava, uključujućiprimanja kojima mo`e sam sebi obezbijediti smještaj. Kao dovoljna sredstva koja su na raspolaganju smatra se iznos od jedne četvrtine vrijednosti potrošačke korpe utvrđene od strane nadle`nog organa za statistiku, pomno`en sa brojem članova porodičnog domaćinstva, plus 200 KM (konvertibilnih maraka) na ime troškova stanovanja; ili

7. privremeni korisnik kojem je nosilac stanarskog prava obezbijedio smještaj usvojstvu podstanara u najmanjem trajanju od šest mjeseci u istom kantonu, kao i privremeni korisnik koji se pismeno saglasio sa ponuđenim smještajem od strane nosioca stanarkog prava u bilo kojoj opštini. Standardi smještaja su utvrđeni u članu 3. stav 6. ovog zakona, ili

8. privremeni korisnik koji je u periodu između 30. aprila 1991. i 4. aprila 1998. godine napustio stan ili nekretninu u kojoj je boravio na teritoriji Bosne i Hercegovine za koju je podnio zahtjev za povrat, a naknadno zahtjev povukao; ili

9. privremeni korisnik kome je nakon 6. aprila 1992. godine dodijeljeno zemljišteu dr`avnom, odnosno bivšem društvenom vlasništvu, u periodu od najdu`e 150dana od dana dodjele izvršene u skladu sa izuzećem izdatim od strane Ureda visokog predstavnika u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o zabrani dodjele zemljišta u društvenom vlasništvu, osim ukoliko se istog nije odrekao u roku od 60 dana od dana odobrene dodjele, odnosno od dana stupanja na snagu ovog zakona, zavisno koji datum je kasniji; ili

10. privremeni korisnik kojem je nakon 6. aprila 1992. godine dodijeljeno zemljište u dr`avnom, odnosno bivšem društvenom vlasništvu, a do izdavanja izuzeća od strane Ureda visokog predstavnika u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o zabrani dodjele zemljišta u društvenom vlasništvu, osim ukoliko se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona te dodjele nije odrekao; ili

11. privremeni korisnik koji je dobio kredit, građevinski materijal ili bilo koju drugu vrstu pomoći za građenje ili novčane pomoći u periodu od 150 dana od dana dobijanja pomoći ili dana dobijanja prvog obroka novčane pomoći, ukoliko se ove pomoći nije odrekao u roku od 60 dana od dana dobijanja pomoći, odnosno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, zavisno koji datum je kasniji.

U smislu tačaka 9. do 11. iz stava 1. ovog člana, nadle`ni organ obaviještava privremenog korisnika o posljedicama neodricanja od dodjeljenog zemljišta, odnosno pomoći u građevinskom materijalu ili novčane pomoći.

U smislu ovog člana, pod pojmom “privremeni korisnik” smatraju se svi članovi porodičnog domaćinstva definisani u članu 11. stav 6. ovog zakona.

 

Član 12.

Nadle`ni organ mo`e u skladu sa ovim zakonom dodijeliti stan na privremeno

korištenje kao alternativni smještaj privremenom korisniku u slučajevima kada je

odluka donesena u skladu sa članom 6. i dostavljena nosiocu stanarskog prava u

skladu sa zakonom, i kada:

 1. 1. sadašnji korisnik dobrovoljno iseli iz stana u roku navedenom u odluci, a nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine, ili ovlašteni zastupnik ne preuzme ključ od stana u roku od 30 dana od dana prijema pismene obavijesti od nadle`nog organa da je stan iseljen; ili
 1. 2. sadašnji korisnik se iselio iz stana nakon prinudnog izvršenja, a nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine ili ovlašteni zastupnik ne preuzme ključeve od iseljenog stana u roku od 30 dana od dana prijema pismene obavijesti od nadle`nog organa da je stan iseljen.

U slučaju da sadašnji korisnik ne napusti stan u roku koji je naveden u rješenju, a nosilac stanarskog prava propusti podnijeti zahtjev za izvršenje u roku od 30 dana nakon što je istekao rok za iseljenje sadašnjeg korisnika, nadle`ni organ po slu`benoj du`nosti vrši prinudno iseljenje sadašnjeg korisnika koji nema pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom. Nadle`ni organ mo`e stan privremeno dodijeliti na korištenje sadašnjem korisniku koji ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom, ili drugom privremenom korisniku koji ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim nekretninama u vlasništvu građana (“Slu`bene novine Federacije BiH” br. 11/98, 29/98, 27/99, 43/99). Nadle`ni organ u zaključku o izvršenju rješenja ili obavještenju da je stan ispra`njen i zapečaćen, obaviještava podnosioca zahtjeva o njegovoj obavezi da preuzme ključeve od stana, odnosno o mogućnosti da prema ovom članu stan mo`e biti korišten kao alternativni smještaj.

Od trenutka kada nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva izgodine, odnosno ovlašteni zastupnik preuzme ključeve, na stanarsko pravo se primjenjuju odredbe ZOSO, izuzev člana 44. stav 1. tačka 6., člana 47. i člana 49.

 

Član 12a.

Nadle`ni organ je obavezan stan iz člana 12. ovog zakona, a prema kriterijima iz člana 3. stav 6.ovog zakona, dodijeliti na privremeno korištenje u skladu sa članom 18d. ovog zakona osobi koja:

 1. 1. ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa članom 7a., 11. i11a. ovog zakona; i
 1. 2. trenutno je privremeni korisnik stana ili nekretnine; i
 2. 3. obavezna je napustiti stan ili nekretninu prema rješenju donesenom po zahtjevu za povrat u skladu sa ovim zakonom, ili Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim nekretninama uvlasništvu građana, odnosno prema odluci Komisije koja je podnesena na izvršenje.

Privremeno rješenje neće biti produ`eno ukoliko nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine ili ovlašteni zastupnik zahtijevaju preuzimanje ključeva od stana. Nadle`ni organ će privremenog korisnika iseliti odmah po isteku perioda od 6 mjeseci i uručiti ključeve od stana nosiocu stanarskog prava, članu njegovog porodičnog domaćinstva ili ovlaštenom zastupniku.

Ukoliko je kod suda pokrenut postupak oduzimanja stanarskog prava, a odluka nije pravosna`na, postupak se prekida. Nadle`ni organ šalje obavijest nosiocu stanarskog prava da on, ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine ili ovlašteni zastupnik mo`e preuzeti ključeve i stupiti u posjed stana.

Ukoliko nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine ili ovlašteni zastupnik ne preuzmu ključeve od stana prije isteka roka 11 navedenog u članu 18d. ovog zakona, raspolaganje stanom će se urediti u skladu sa članom 13. ovog zakona.

 

Član 13.

Nakon prestanka stanarskog prava na osnovu člana 5., kao i stanarskog prava za kojeg je zahtjev za povrat stana odbijen, odbačen, odnosno povučen, davalac stana na korištenje mo`e raspolagati stanom nakon proteka roka iz člana 18d. ovog zakona do čijeg isteka su takvi stanovi pod upravom organa nadle`nog za stambene poslove.

Vraćanje stanova pod upravom organa nadle`nog za stambena poslove davaocu stana na korištenje nakon proteka roka iz člana 18d. ovog zakona, urediće se uputstvom federalnog Ministarstva prostornog uređenja i okoliša.

Svaka dodjela stana suprotno odredbi iz stava 1. ovog člana i člana 18d. ovog zakona, ništava je.

 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA KOMISIJI ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

 

Član 14.

Stranka na koju se odnosi odluka iz člana 7. ovog zakona mo`e u svako vrijeme pokrenuti postupak pred Komisijom. U slučaju da je takav postupak pokrenut, svi drugi postupci koji se vode pred nadle`nim organima uključujući i postupak izvršenja odluke, prekinut će se do donošenja konačne odluke Komisije, ali samo u slučajevima u kojima je nadle`ni organ odbacio ili odbio zahtjev podnosioca zahtjeva iz formalnih ili materijalnih razloga i u kojima je imovinska Komisija zatra`ila obustavu.

Odluke Komisije su konačne i obavezujuće.

U pogledu određivanja prava i obaveza stranke iz stava 1 ovog člana, odluka Komisije ima istu snagu kao i odluka bilo kojeg nadle`nog organa donesena u saglasnosti sa ovim zakonom.

 

IV. OTKUP STANA KOJI JE PROGLAŠEN NAPUŠTENIM

 

Član 15.

(brisan 27/99 – redoslijed članova nije korigovan)

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 16.

Ugovor o korištenju stana koji je u skladu sa propisima iz člana 1. stav 1. Ovog zakona proglašavan napuštenim, kao i drugi akti o dodjeli stana na korištenje, a koji su zaključeni odnosno doneseni nakon 7. februara 1998. godine, ništavi su.

Odredba iz stava 1. ovog člana odnosi se i na ugovore o korištenju stana zaključene prije 7. februara 1998. godine, a po njima nije izvršeno useljenje u stan.

Osoba koja na osnovu ugovora odnosno akta iz stava 1. ovog člana koristi stan smatrat će se bespravnim korisnikom stana.

 

Član 17.

Federalni ministar prostornog uređenja i okoliša donijet će uputstvo o primjeni člana 4. ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 18.

Postupak za vraćanje stana u posjed nosiocu stanarskog prava utvrđen ovim zakonom provodit će se u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

 

Član 18a.

Osoba čije je stanarsko pravo prestalo prema članu 2. ovog zakona, a koja je ulo`ila svoja osobna sredstva na ime neophodnih troškova u stanu, ima pravo na povrat tih sredstava prema va`ećem Zakonu o obligacionim odnosima (“Slu`beni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94). Postupak povrata sredstava prema Zakonu o obligacionom odnosima mo`e započeti od dana kada je nosilac stanarskog prava vratio stan u posjed.

U slučaju kada je sud odredio naknadu sredstava osobi iz stava 1., nosilac stanarskog prava mo`e u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima namirenje tih sredstava zahtijevati od nadle`nog organa ili davaoca stana na korištenje.

Nadle`ni organ je odgovoran za sva oštećenja stana od trenutka kada je stan napušten od strane nosioca stanarskog prava do trenutka njegovog vraćanja u posjed nosiocu stanarskog prava ili članu njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine u skladu sa ovim zakonom. Sve popravke od strane nosioca stanarskog prava ili člana njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine da stan vrati u stanje prije njegovog napuštanja, smatraće se kao “sredstva kojima je nosilac stanarskog prava otklonio ratnu štetu” u svrhu otkupa stana u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00 i 32/01).

 

Član 18b.

Odredbe ovog zakona odnose se i na stanove koji nisu proglašeni napuštenim u smislu propisa iz člana 1. ovog zakona, uključujući i oštećene i devastirane stanove, ukoliko je nosilac stanarskog prava odnosni stan napustio prije 4. aprila 1998. godine.

Sve konačne sudske odluke kojima se nala`e vraćanje u posjed stana nosiocu stanarskog prava izvršavaju se od strane suda. Započeti sudski postupci za vraćanje stana u posjed nastavljaju se, dok se novi zahtjevi podnose organu uprave nadle`nom za stambene poslove.

 

Član 18c.

Ukoliko privremeni korisnik ima pravo na novi ugovor o korištenju stana u skladu sa članom 2. stav 4. ovog zakona, organ uprave nadle`an za stambene poslove ovlašten je da zaključi ugovor o korištenju stana u skladu sa ZOSO.

Privremeni korisnik će imati pravo na novi ugovor o korištenju stana u skladu sa članom 2. stav 4. ovog zakona ukoliko je stanarsko pravo stekao po osnovu jednog od slijedećih načina:

1. prenosom stanarskog prava na njega kao supru`nika ili člana porodičnog domaćinstva nakon smrti prethodnog nosioca stanarskog prava, u skladu sa ZOSO; ili

2. prenosom stanarskog prava nakon razvoda od prethodnog nosioca stanarskog prava; ili

3. bio je prvi nosilac stanarskog prava nakon što je stan izgrađen; ili

4. putem va`ećeg ugovora o zamjeni stana u skladu sa ZOSO i članom 2a. ovog zakona.

Privremeni korisnik nema pravo na obnovu ugovora o korištenju stana u skladu sa članom 2. stav 4. ovog zakona ukoliko je višestruki korisnik u skladu sa članom 11. stav 4. tačka 1. do 6. ovog zakona, ili članom 11a. stav 1. tačke 1., 2., 8., 9., 10. ili 11., ili ako nema pravo na alternativni smještaj u skladu sa članom 7a. stav 1. tačka 2. (a) ili (b) ovog zakona.

Izuzetno od člana 11. stav 7. i člana 11a. stav 3. ovog zakona, uslovi iz prethodnog stava ovog člana se primjenjuju samo na privremenog korisnika i člana njegovog porodičnog domaćinstva na dan 30. april 1991. godine.

Obnova ugovora o korištenju, odnosno dodjeli stana izvršena u suprotnosti sa ovim članom, ništava je.

Postupak po kome se utvrđuje pravo privremenog korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana urediće se uputstvom federalnog Ministarstva prostornog uređenja i okoliša u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Nadle`ni javni pravobranilac, u skladu sa svojim ovlastima i uputstvom, nadzire postupak i vrši kontrolu zakonitosti obnove ugovora o korištenju, odnosno dodjele stana, kao i kupovine stana po osnovu takve obnove ili dodjele.

 

Član 18d.

Stan iz člana 13. ovog zakona stavlja se pod upravu organa nadle`nog za stambene poslove i koristi u svrhu privremenog korištenja do izvršenja rješenja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona po svim zahtjevima podnesenim za povrat nekretnina, odnosno do donošenja rješenja po svim zahtjevima za povrat stanova u društvenom vlasništvu podnesenim u skladu sa članom 5. ovog zakona.

Po isteku ovog roka stan se u roku od šest mjeseci vraća davaocu stana na korištenje u skladu sa članom 13. ovog zakona. Ovaj stav se primjenjuje na sve stanove, bez obzira da li su proglašavani napuštenim ili ne.

Pravo na privremeno korištenje stana u smislu prethodnog stava ima osoba iz člana 3. stav 5. ovog zakona ili iz člana 7. stav 1. Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u vlasništvu građana, u skladu sa standardom utvrđenim u članu 3. stav 6. ovog zakona.

Rješenje za privremeno korištenje u skladu sa ovim članom daje se za period ne du`i od šest mjeseci. Privremeni korisnik mo`e tra`iti produ`enje privremenog rješenja za period ne du`i od šest mjeseci, a krajnji rok privremenog korištenja ističe protekom roka iz stava 1. ovog člana.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu za produ`enje privremenog rješenja, nadle`ni organ je du`an utvrditi u postupku da li privremeni korisnik i dalje ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom. Nadle`ni organ će izdati novo privremeno rješenje ili na prethodnom rješenju naznačiti da je va`nost rješenja

produ`ena za slijedećih šest mjeseci, uključujući i datum do kojeg je rješenje izdano. Ukoliko nadle`ni organ odluči da privremeni korisnik nema pravo na alternativni smještaj, nala`e privremenom korisniku iseljenje iz stana u roku od 15 dana.

Ukoliko privremeni korisnik u bilo kojem trenutku prestane ispunjavati uslove za alternativni smještaj u skladu sa zakonom, nadle`ni organ po slu`benoj du`nosti donosi rješenje za prestanak privremenog korištenja i nala`e privremenom korisniku iseljenje iz stana u roku od 15 dana.

Izuzetno, u pogledu stanova koji su na raspolaganju Federalnog ministarstva odbrane, kada pravo na korištenje stana prestaje u skladu sa članom 5., odnosno članom 12., ili kada je zahtjev konačno odbačen u skladu sa ovim zakonom, nadle`ni organ Federalnog ministarstva odbrane privremenom korisniku stana mo`e izdati novi ugovor o korištenju stana u slučajevima kada se od njega tra`i da iseli iz stana u skladu sa ovim zakonom da bi omogućio povratak predratnog nosioca stanarskog prava odnosno kupca stana, pod uslovom da njegove stambene potrebe nisu riješene na drugi način.

 

Član 18e.

Nosilac stanarskog prava na uništenom ili oštećenom stanu mo`e, izuzetno od člana 5. ovog zakona, podnijeti zahtjev za povrat stana u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 18f.

Za sljedeće prekršaje nadle`ni organ uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 5000 KM:

1. ako ne uzme u obzir pretpostavku da se osobe koje su napustile svoje stanove između 30. aprila 1991. i 4. aprila 1998. godine smatraju izbjeglicama i raseljenim licima prema Aneksu 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kako je to predviđeno u članu 3. stav 1. i 2. zakona;

2. ako ne nalo`i iseljenje iz stana u roku od 15 dana u skladu sa članom 3. stav 3. i 4. zakona;

3. ako ne obradi zahtjev za prinudno iseljenje iz razloga što je jedna od strana ulo`ila `albu na prethodnu odluku, kako je to previđeno u članu 8. stav 3. zakona;

4. ako ne preda stan u skladu sa članom 9. zakona;

5. ako se od nadle`nog organa uprave tra`i da preduzme mjere protiv višestrukog korisnika, kao što je to utvrđeno u članu 11. stav 3., ili ako ne izda odluku u skladu sa članom 11. stav 6. zakona.

Za kršenje stava 1. ovog člana, odgovorna osoba u nadle`nom organu uprave se takođe ka`njava novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1000 KM.

Osim gore navedenog, osoba koja je višestruki korisnik, kako je to određeno:

1. u članu 11. stav 4. tačka 1., 2. ili 7. zakona, i koja ne ispoštuje rok za iseljenje određen u rješenju iz člana 6. ovog zakona, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 500 do 5000 KM;

2. u članu 11. stav 4. tačka 3. do 6. zakona, i koja ne ispoštuje rok za iseljenje određen u rješenju iz člana 6. ovog zakona, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 250 do 1000 KM.

Prekršajni postupak iz stava 1., 2. i 3. ovog člana provodi se u skladu sa Zakonom o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi (“Slu`bene novine Federacije BiH, br. 9/96). Mjesna nadle`nost se određuje u skladu sa gore pomenutim zakonom.

 

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.