Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Lituania circa l’assistenza spirituale dei Cattolici che prestano servizio nell’Esercito

 

Sottoscritto il 5 maggio 2000.

 

La Santa Sede e la Repubblica della Lituania (di seguito definite le "Parti Contraenti");

al fine di provvedere ad una continua assistenza spirituale ai Cattolici che prestano servizio nell’Esercito della Repubblica della Lituania, in un modo gradito ad entrambe le Parti Contraenti;

hanno convenuto quanto segue:

 

 

1.

1. La Santa Sede erige un Ordinariato Militare responsabile dell'assistenza spirituale dei Cattolici che prestano servizio nell’Esercito della Repubblica della Lituania.

2. In conformità alla Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae, l’Ordinariato Militare è retto da un Ordinario Militare che ha i diritti e i doveri del Vescovo diocesano.

3. L’Ordinario Militare può ricoprire allo stesso tempo l’ufficio di Vescovo diocesano o ausiliario.

4. La giurisdizione dell’Ordinario Militare è personale, ordinaria e propria. La giurisdizione è esercitata in maniera cumulativa con quella degli Ordinari locali.

5. L’Ordinario Militare è membro della Conferenza Episcopale della Lituania.

 

2.

L’Ordinario Militare è designato liberamente dalla Santa Sede, e la sua nomina deve essere preannunciata al Presidente della Repubblica della Lituania.

 

3.

In accordo con il Ministro della Difesa, l’Ordinario Militare nomina il Vicario Generale. Il Vicario Generale ricopre contemporaneamente il ruolo di Cappellano Capo dell’Esercito.

 

4.

1. I Cappellani Militari sono nominati e revocati dall’incarico dall’Ordinario Militare in accordo con il Vescovo del luogo. Ai sensi delle disposizioni della Legge Canonica, i Cappellani Militari sono soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario Militare, anche se rimangono incardinati nella propria diocesi. I Cappellani Militari hanno gli stessi diritti e doveri del parroco di una parrocchia personale.

2. Il Ministro della Difesa, in accordo con l’Ordinario Militare, può concedere uno speciale status di servizio ai Cappellani Militari incaricati dell’assistenza spirituale dei Cattolici che prestano servizio presso le maggiori unità militari. Tali Cappellani Militari possono essere incardinati nell’Ordinariato Militare, ai sensi della norme della Legge Canonica.

 

5.

In conformità alle norme della Legge Canonica, le seguenti persone sono soggette alla giurisdizione dell’Ordinario Militare:

a) i militari Cattolici e i civili che prestano servizio nell’Esercito della Lituania;

b) i membri Cattolici delle loro famiglie e gli altri Cattolici conviventi;

c) i Cattolici che frequentano le scuole militari, che lavorano negli ospedali o in istituti simili;

d) i Cattolici che svolgono un incarico affidato loro dall’Ordinario Militare permanentemente o con il suo consenso.

 

6.

La curia dell’Ordinariato Militare ha sede a Vilnius.

 

7.

Il Ministro della Difesa assicura il proprio contributo al mantenimento dell’Ordinariato Militare e ai suoi luoghi di culto, così come alle altre attività pastorali.

 

8.

1. Nell’esercizio del loro ministero spirituale, i Cappellani Militari devono conformarsi alle norme della Legge Canonica, alle ordinanze dell’Ordinario Militare, così come agli statuti, alle norme e ai regolamenti dell’Esercito.

2. I doveri dei Cappellani Militari comprendono: le visite alle unità militari, la celebrazione delle Messe e degli altri atti di culto, l’amministrazione dei sacramenti, l’insegnamento della religione e della moralità, l'organizzazione di conferenze su temi religiosi e morali, la gestione e la cura delle proprietà della Chiesa loro affidate e lo svolgimento di altre attività pastorali.

 

9.

1. L’Ordinario Militare ha il diritto di dare istruzioni ai Cappellani Militari circa il loro ministero, di mantenere stretti contatti con questi sia direttamente che tramite delegati e di sorvegliarli nei luoghi dell’esercizio del loro ministero.

2. I Cappellani Militari presentano regolari rapporti delle loro attività all’Ordinario Militare.

 

10.

La Conferenza Episcopale della Lituania e il Ministro della Difesa della Repubblica della Lituania si accorderanno su specifiche regole per l’Ordinariato Militare, concernenti aspetti pratici del ministero spirituale dei Cappellani Militari, così come dei loro termini e condizioni all’interno della struttura militare.

 

11.

Qualsiasi divergenza possa sorgere in futuro circa l’interpretazione o l’applicazione di questo Accordo, le Parti Contraenti procederanno di comune accordo ad una soluzione amichevole.

 

12.

L’Accordo entrerà in vigore dal momento della reciproca notificazione del compimento da parte delle Parti Contraenti delle procedure necessarie per l’entrata in vigore.

Fatto in Vilnius il 5 maggio 2000 in due copie in Inglese e in Lituano, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

 

 

 

 

©FB

Trascina file per caricare

LIETUVOS RESPUBLIKOS ir ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIS DĖL KARIUOMENĖJE TARNAUJANČIŲ KATALIKŲ SIELOVADOS

Lietuvos Respublika ir Šventasis Sostas (toliau - Susitariančiosios šalys),

siekdamos užtikrinti nuolatinę sielovadą Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujantiems katalikams abiems Susitariančiosioms šalims priimtinu būdu,

s u s i t a r ė:

1 straipsnis

1. Šventasis Sostas įsteigia kariuomenės ordinariatą, kuris rūpinsis Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovada.

2. Remiantis Apaštališkąja konstitucija Spirituali Militum Curae, kariuomenės ordinariatui vadovauja Kariuomenės Ordinaras, turintis diecezinio vyskupo teises ir pareigas.

3. Kariuomenės Ordinaras tuo pačiu metu gali eiti diecezinio vyskupo arba vyskupo pagalbininko pareigas.

4. Kariuomenės Ordinaro jurisdikcija yra personalinė, ordinarinė ir sava. Ši jurisdikcija vykdoma kartu su vietos ordinarais.

5. Kariuomenės Ordinaras yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos narys.

2 straipsnis

Šventasis Sostas laisvai skiria Kariuomenės Ordinarą, iš anksto pranešdamas apie jo paskyrimą Lietuvos Respublikos Prezidentui.

3 straipsnis

Suderinęs su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministru, Kariuomenės Ordinaras skiria Generalinį Vikarą. Generalinis Vikaras tuo pačiu metu yra ir kariuomenės vyriausiasis kapelionas.

4 straipsnis

1. Karo kapelionus skiria ir atleidžia Kariuomenės Ordinaras, suderinęs su vietos vyskupu. Pagal kanonų teisės nuostatas karo kapelionai priklauso Kariuomenės Ordinaro jurisdikcijai net ir tuo atveju, jeigu jie lieka inkardinuoti savo vyskupijose. Karo kapelionai turi personalinės parapijos klebono teises ir pareigas.

2. Sutinkant Kariuomenės Ordinarui, krašto apsaugos ministras karo kapelionams, atsakingiems už karių sielovadą didžiausiuose kariniuose vienetuose, gali suteikti specialųjį tarnybinį statusą. Tokie karo kapelionai gali būti inkardinuoti kariuomenės ordinariate, laikantis Kanonų teisės normų.

3. Suderinęs su vietos vyskupu, Kariuomenės Ordinaras taip pat gali pasitelkti kitus kunigus laikinai teikti sielovadinius patarnavimus.

5 straipsnis

Pagal kanonų teisės normas Kariuomenės Ordinaro jurisdikcijai priklauso šie asmenys:

a) Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys katalikai kariai ir civiliai;

b) katalikai jų šeimų nariai ir kiti kartu su jais gyvenantys katalikai;

c) katalikai, besimokantys karo mokyklose, dirbantys karo ligoninėse ir kitose kariuomenės institucijose;

d) katalikai, vykdantys Kariuomenės Ordinaro jiems pavestą užduotį nuolat arba su Kariuomenės Ordinaro sutikimu.

6 straipsnis

Kariuomenės ordinariato kurija yra Vilniuje.

7 straipsnis

Krašto apsaugos ministerija teikia atitinkamą materialinę pagalbą kariuomenės ordinariatui ir kulto vietoms išlaikyti bei kitai sielovadinei veiklai.

8 straipsnis

1. Vykdydami sielovadinę veiklą karo kapelionai laikosi kanonų teisės normų, Kariuomenės Ordinaro potvarkių ir kariuomenės statutų, taisyklių bei tvarkos.

2. Į karo kapeliono pareigas įeina: karinių vienetų lankymas, šv. Mišių aukojimas ir vadovavimas kitoms apeigoms, sakramentų teikimas, tikybos ir dorovės dėstymas, pokalbių tikybos ir moralės temomis rengimas, jam patikėtos bažnyčios nuosavybės valdymas ir saugojimas ir kitos sielovadinės veiklos vykdymas.

3. Prireikus karo kapelionui skirti drausmines nuobaudas, kariuomenės vadovybė veikia pasitarusi su Kariuomenės Ordinaru.

9 straipsnis

1. Kariuomenės Ordinaras turi teisę duoti nurodymus karo kapelionams dėl jų tarnystės, palaikyti su jais nuolatinius ryšius tiesiogiai arba per savo atstovus ir prižiūrėti juos jų tarnystės vietoje.

2. Karo kapelionai periodiškai atsiskaito Kariuomenės Ordinarui už savo veiklą.

10 straipsnis

Lietuvos Vyskupų Konferencija ir Krašto apsaugos ministerija susitaria dėl konkrečių kariuomenės ordinariato nuostatų, apibrėžiančių karo kapelionų sielovadinės veiklos praktinius aspektus, taip pat dėl jų sąlygų karinėje struktūroje.

11 straipsnis

Ateityje kilus nesutarimams aiškinant ar įgyvendinant šią Sutartį, Susitariančiosios šalys bendrai juos spręs, siekdamos draugiško sutarimo.

12 straipsnis

Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Susitariančiosios šalys praneš viena kitai apie procedūrų, reikalingų jos įsigaliojimui, atlikimą.

Sudaryta Vilniuje 2000 m. gegužės 5 d. dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalba, abu tekstai turi vienodą galią.

Lietuvos Respublikos vardu Šventojo Sosto vardu

 

 

Rūšis:Sutartis Numeris:-- Data:200005 05; Kalba:Lietuvių;Publikavimas: Valstybės žinios,2000 08 09,Nr. 67-2023; Statusas: Įsigalioja nuo 2000 09 16; 2000 05 05 Priėmė - Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys

 

 

 
Trascina file per caricare

CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET LITUANIAE REM PUBLICAM
DE PASTORALI CATHOLICORUM MILITUM CURA

AGREEMENT
BETWEEN THE HOLY SEE AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA
CONCERNING
THE PASTORAL CARE OF CATHOLICS SERVING IN THE ARMY

 

The Holy See and the Republic of Lithuania (hereinafter referred as the "Contracting Parties");

in order to provide continuous pastoral care to Catholics serving in the Army of the Republic of Lithuania, in a way which is acceptable to both Contracting Parties;

have agreed on the following:

Article 1

1. The Holy See shall establish a Military Ordinariate responsible for the pastoral care of the Catholics serving in the Army of the Republic of Lithuania.

2. In accordance with the Apostolic Constitution Spirituali Militum Curae, the Military Ordinariate shall be headed by a Military Ordinary who has the rights and duties of a diocesan Bishop.

3. The Military Ordinary may at the same time hold the office of a diocesan or auxiliary Bishop.

4. The jurisdiction of the Military Ordinary is personal, ordinary and proper. This jurisdiction shall be exercised cumulatively with the local Ordinaries.

5. The Military Ordinary is a member of the Conference of Lithuanian Bishops.

Article 2

The Military Ordinary shall be freely appointed by the Holy See, and prior notice of his appointment is to be given to the President of the Republic of Lithuania.

Article 3

In co-ordination with the Minister of Defence, the Military Ordinary shall appoint a Vicar General. The Vicar General is at the same time the Head Chaplain of the Army.

Article 4

1. Military Chaplains shall be appointed or dismissed from office by the Military Ordinary in agreement with the local Bishop. In accordance with the provisions of the Canon Law, Military Chaplains shall be subject to the jurisdiction of the Military Ordinary, even when they remain incardinated in their own dioceses. Military Chaplains have the rights and duties of a pastor of a personal parish.

2. The Minister of Dunce, in agreement with the Military Ordinary, may grant a special service status to Military Chaplains charged with the pastoral care of Catholics in the major military units. Such Military Chaplains may be incardinated in the Military Ordinariate, according to the norms of Canon Law.

3. The Military Ordinary, in co-ordination with the local Bishop, may also temporarily engage other priests in pastoral ministry.

Article 5

In accordance with the norms of Canon Law, the following persons shall be subjected to the jurisdiction of the Military Ordinary:

(a) Catholic military and civilian personnel serving in the Army of Lithuania;

(b) Catholic members of their families and other Catholics who share the same residence with them;

(c) Catholics attending military schools, working in hospitals and other similar institutions;

(d) Catholics who carry out a task committed to them by the Military Ordinary in a permanent way or with his consent.

Article 6

The curia of the Military Ordinariate will be in Vilnius.

Article 7

The Ministry of Defence shall provide proper material assistance in maintaining the Military Ordinariate and its places of worship, as well as for the other pastoral activities.

Article 8

1. In exercising their pastoral ministry, Military Chaplains shall be bound by the norms of Canon Law, the ordinances of the Military Ordinary, as well as the statutes, rules and regulations of the Army.

2. The duties of a Military Chaplain shall comprise: visiting military units, celebrating Mass and presiding at other acts of worship, administering the sacraments, teaching religion and morals, arranging talks on the topics of religion and moral managing and caring for the church property entrusted to him and performing other pastoral activities.

3. If a Military Chaplain is to be subjected to administrative sanctions, the military authorities shall act in consultation with the Military Ordinary.

 Article 9

1. The Military Ordinary shall have the right to give instructions to Military Chaplains concerning their ministry, to maintain constant relations with them either directly or through his delegates, and to supervise them in the places of their ministry.

2. Military Chaplains shall regularly report to the Military Ordinary on their activities.

Article 10

The Conference of Lithuanian Bishops and the Ministry of Defence of the Republic of Lithuania will agree upon specific regulations for the Military Ordinariate concerning practical aspects of the pastoral ministry of Military Chaplains, as well as their terms and conditions within the military structure.

Article 11

Should any divergences arise in the future concerning the interpretation or implementation of this Agreement, the Contracting Parties will proceed by common accord to an amicable solution.

Article 12

This Agreement shall enter into force from the moment of reciprocal notification of the fulfilment by the Contracting Parties of the procedures necessary for its entrance into force.

Done in Vilnius on 5 May 2000 in two copies in English and Lithuanian, both texts being of equal force.

For the Holy See  

For the Republic of Lithuania

ERWIN JOSEF ENDER

ALGIRDAS SAUDARGAS

Trascina file per caricare