Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON Č. 167/1999 SB. KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 1/1991 SB., O ZAMĚSTNANOSTI

 

Schváleno (Vydáno): 13.07.1999
Účinnost od: 01.10.1999
Uveřejněno v č. 57/1999 Sbírky zákonů na straně 3151

 

Pozn.: ust. čl. I bodů 31 a 32 nabývá účinnosti až 1.1.2000;

 

Čl.I

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb., se mění takto:

 

1. Preambule zákona se zrušuje.

2. V § 1 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"(1) Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou případů, kdy to stanoví zákon nebo je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný.

(2) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona není dovoleno činit nabídky zaměstnání, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1.".

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 3 až 6