Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH

Parlamentu České republiky
(Zákon č. 37/1995 Sb.)

 

Schváleno (Vydáno): 08.02.1995

Účinnost od: 01.01.1996

Uveřejněno v č. 8/1995 Sbírky zákonů na straně 459

Pozn.: ust. § 2 odst. 3 se nevztahuje na publikace vydané před 1.1.1996;

 

§ 1

(1) Pro účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl1) určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.

(2) Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob.

(3) Tento zákon se nevztahuje na tyto neperiodické publikace:

g) propagační materiály politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, organizací s mezinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností,,6)
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
20b a násl. občanského zákoníku.

Zákon ČNR č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.