Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

(kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb)

 

Zákon č. 492/2000 Sb.

Schváleno (Vydáno): 12.12.2000
Účinnost od: 01.01.2001

 

Čl.I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona .... a zákona č. 340/2000 Sb., se mění takto:

98. V § 18 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 17d) a 17n) zní:

"(8) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu17c) a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, organizační složky státu,30b) vyšší územní samosprávné celky,17d) příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.17n)

------------------------------------------------------------------
17d) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
17n) Například § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.".