Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ÚMLUVĚ O PRÁVNÍM POSTAVENÍ UPRCHLÍKŮ A PROTOKOLU TÝKAJÍCÍM SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ UPRCHLÍKŮ

Ministerstva zahraničních věcí
(Sdělení č. 208/1993 Sb.)

 

Schváleno (Vydáno): 28.07.1951

Účinnost od: 24.02.1992

Uveřejněno v č. 52/1993 Sbírky zákonů na straně 1035

 

Čl.3

Zákaz diskriminace

Smluvní státy se zavazují dodržovat ustanovení této úmluvy vůči uprchlíkům bez rozlišování rasy, náboženství nebo země původu.

 

Čl.4

Náboženství

Smluvní státy se zavazují zacházet s uprchlíky žijícími na jejich území alespoň stejným způsobem jako se svými vlastními občany ve všech otázkách, které se týkají svobody náboženství, jakož i svobody náboženské výchovy jejich dětí.

 

Čl.33

Zákaz vyhoštění a navracení (refoulement)

1. Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení.

2. Výhody tohoto ustanovení však nemohou být požadovány uprchlíkem, který z vážných důvodů může být považován za nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo který poté, co byl usvědčen konečným rozsudkem ze zvláště těžkého trestného činu, představuje nebezpečí pro společnost této země.