Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ

Ministerstva kultury České republiky
(Vyhláška č. 117/1991 Sb.)

 

Schváleno (Vydáno): 15.03.1991

Účinnost od: 01.04.1991

Zrušeno: 01.01.1996

Uveřejněno v č. 24/1991 Sbírky zákonů na straně 551

Zrušen předpisem: 237/1995 Sb.

 

§ 2

(1) Ten, kdo pořádá veřejnou produkci (dále jen "pořadatel"), je povinen oznámit její konání obci přede dnem jejího zahájení.

(2) U trvalých a opakujících se veřejných produkcí může pořadatel splnit povinnost uvedenou v odstavci 1 jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho roku. Hromadné oznámení je třeba učinit před zahájením první veřejné produkce.

(3) V oznámení je třeba uvést jméno (název) a adresu pořadatele, název a obsahové zaměření veřejné produkce, místo a čas jejího konání.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na:

a) školy, jsou-li pořadateli veřejných produkcí bez vstupného, na kterých účinkují jen žáci nebo studenti,

b) cirkve a náboženské společnosti, jsou-li pořadateli náboženských obřadů v církevním objektech,

c) pořádání občanských obřadů.