Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ÚPRAVĚ OSOBNÍCH POŽITKŮ POSKYTOVANÝCH DUCHOVNÍM CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

(578 NAŘÍZENÍ VLÁDY České a Slovenské Federativní Republikyze dne 20. prosince 1990)

 

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

 

§ 1 Základní plat

(1) Základní plat duchovních církví a náboženských společností (dále jen "duchovní") činí měsíčně při započitatelné době duchovenské činnosti:

platový stupeň délka duchovenské činnosti stupnice A Kčs/měs. stupnice B Kčs/měs.

1                       kratší než 3 roky                  2 000                         1 800

2                       od 3 do 6 let                         2 150                         1 950

3                       od 6 do 9 let                         2 300                         2 050

4                       od 9 do 12 let                       2 450                         2 200

5                       od 12 do 15 let                     2 600                         2 350

6                       od 15 do 18 let                     2 750                         2 500

7                       od 18 do 21 let                     2 900                         2 600

8                       od 21 do 24 let                     3 050                         2 750

9                       od 24 do 27 let                     3 200                         2 900

10                     od 27 do 30 let                     3 350                         3 000

11                     delší než 30 let                     3 500                         3 150

(2) Stupnice A platí pro duchovní s vysokoškolským vzděláním pro výkon duchovenské činnosti. Stupnice B platí pro duchovní s jiným než vysokoškolským vzděláním. Počínaje platovým stupněm 4 může příslušná církev nebo náboženská společnost (dále jen "církev") nesplnění vysokoškolského vzdělání prominout a uplatnit stupnici A.

(3) K ocenění vysoké kvality výkonu duchovenské činnosti může příslušná církev zvýšit základní plat stanovený pro příslušný platový stupeň až o 20 %.

(4) Zápočet doby duchovenské činnosti stanoví příslušná církev. Při stanovení doby duchovenské činnosti může příslušná církev započítat i dobu před výkonem duchovenské činnosti v rozsahu, v jakém jsou získané znalosti a zkušenosti použitelné pro výkon této činnosti. Dále může příslušná církev započítat i dobu, po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody z důvodu svého náboženského přesvědčení, popřípadě dobu, po kterou nemohl z tohoto důvodu vykonávat duchovenskou činnost.

(5) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dosažení doby duchovenské činnosti uvedené v odstavci 1; je-li tímto dnem první den kalendářního měsíce, náleží základní plat ve vyšším platovém stupni od tohoto dne.

 

§ 2 Hodnostní přídavek

(1) Duchovnímu přísluší hodnostní přídavek podle jeho zařazení do stupnic stanovených v příloze tohoto nařízení. Hodnostní přídavek duchovních činí v I. stupnici nejvýše 800 Kčs, ve II. stupnici nejvýše 1 200 Kčs, ve III. stupnici nejvýše 1 800 Kčs a ve IV. stupnici nejvýše 2 800 Kčs měsíčně.

(2) Pravidla pro určení výše tohoto přídavku v jednotlivých stupnicích stanoví příslušná církev.

 

§ 3 Odměny

Církev může ze svých vlastních prostředků poskytovat duchovním odměny. Pravidla pro přiznání odměn a jejich výši stanoví příslušná církev.

 

§ 4 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem,

2. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve československé státem,

3. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 221/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem,

4. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem,

5. ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem,

6. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 47/1981 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností.

 

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

 

Čalfa v. r.

 

Příloha k nařízení vlády ČSFR č.

578/1990 Sb.

 

Stupnice pro přiznání hodnostního přídavku

Pro přiznání hodnostního přídavku se zařazují duchovní v jednotlivých církvích a náboženských společnostech do stupnic takto:
A. Římskokatolická a řeckokatolická církev
I. samostatní duchovní správcové, úředníci konzistoří,
II. konzistorní kancléři, ordinariátní sekretáři, sídelní kanovníci, diecézní vikáři (děkani), arcikněží,
III. sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři diecézí, světící biskupové, vyšší představení řeholních společenství,
IV. arcibiskupové, diecézní biskupové, apoštolští administrátoři,
B. Československá církev husitská
I. samostatní duchovní správcové (faráři a zatímní faráři),
II. diecézní tajemníci, funkcionáři okrsků, přednostové oddělení úřadu patriarchy,
III. vedoucí diecézní tajemníci, tajemníci ústřední rady, ředitel kanceláří ústřední rady, přednostové odborů úřadu patriarchy, generální vikář,
IV. patriarcha, biskupové,
C. Českobratrská církev evangelická
I. seniorátní diakoni a seniorátní vikáři, diakoni a vikáři, samostatně spravující sbor, faráři,
II. duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští tajemníci synodní rady,
III. konsenioři, duchovenští členové synodní rady, vedoucí tajemník synodní rady,
IV. senioři, synodní senior, náměstek synodního seniora,
D. Pravoslavná církev
I. duchovní správcové, duchovenští zaměstnanci ve službě eparchiální a metropolitní rady,
II. okružní protopresbyteři, vedoucí tajemníci odborů a archivu eparchiální a metropolitní rady, členové církevního odboru eparchiální a metropolitní rady, členové duchovních soudů, igumeni, představení katedrálních chrámů, osobní tajemníci biskupů,
III. archimandrita, kancléř a vícekancléř metropolitní rady, metropolitní protopresbyter, ředitelé eparchiální a metropolitní kanceláře,
IV. metropolita, arcibiskupové, eparchiální biskupové, biskupové-vikáři, správci eparchií, metropolitní administrátoři,
E. Židovská náboženská obec
I. Šames,
II. Mašqiah, kantor,
III. vrchní kantor,
IV. vrchní rabín, rabín,
F. Starokatolická církev
I. faráři,
II. členové katedrální kapituly (děkan kapituly a kanovníci),
III. generální vikář,
IV. biskup,
G. Slezská evangelická církev a. v.
I. faráři,
II. duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští tajemníci církevního ústředí,
III. náměstek biskupa, členové církevní rady, senioři,
IV. biskup,
H. Slovenská evangelická církev a. v.
I. kaplani a diakoni samostatně spravující sbor, faráři,
II. konsenioři, duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští tajemníci církevního ústředí,
III. senioři, duchovenští členové ústředního orgánu církve, vedoucí tajemník církevního ústředí,
IV. biskupové, generální biskup,
I. Reformovaná křesťanská církev na Slovensku
I. leviti a kaplani samostatně spravující sbor, faráři,
II. konsenioři, duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští členové církevního ústředí,
III. členové synodní rady, generální tajemník, duchovenští členové ústředního orgánu církve, senioři,
IV. biskup a jeho náměstkové,
J. Bratrská jednota baptistů
I. kazatelé,
II. členové Rad,
III. tajemníci Rad,
IV. předsedové Rad,
K. Církev bratrská
I. kazatelé,
II. členové Rad,
III. tajemníci Rad,
IV. předsedové Rad,
L. Jednota bratrská
I. kazatelé a diakoni samostatně spravující sbor,
II. presbyteři,
III. členové Úzké rady, ústřední tajemník,
IV. předseda Úzké rady, biskup,
M. Evangelická církev metodistická
I. kazatelé,
II. členové Církevní rady,
III. tajemník a předseda duchovní správy v SR,
IV. superintendent,
N. Novoapoštolská církev
I. evangelista, pastýř samostatně spravující sbor,
II. staršina,
III. náměstek hlavního kazatele,
IV. hlavní kazatel,
O. Náboženská společnost československých unitářů
I. duchovní samostatně spravující sbor,
II. tajemníci oblastí a ústředí,
III. oblastní duchovní správce, vedoucí tajemník ústředí,
IV. ústřední duchovní správce,
P. Evangelické církve
I. samostatní duchovní správcové, diakoni,
II. duchovenští členové vyšších správních orgánů církve, tajemníci církevního ústředí,
III. duchovenští členové ústředního orgánu církve, náměstkové duchovenského představitele církve, vedoucí tajemník církevního ústředí,
IV. duchovenští představitelé vyšších správních orgánů církve a duchovenský představitel celé církve.