Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ÚPRAVĚ OSOBNÍCH POŽITKŮ POSKYTOVANÝCH ČESKOSLOVENSKÝM STÁTEM DUCHOVNÍM CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

(československé socialistické republiky 7 nařízení vládyze dne 28. dubna 1981)

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

 

§ 1

(1) Základní plat duchovních církví a náboženských společností, kteří působí se státním souhlasem v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, činí měsíčně při započitatelné době duchovenské činnosti (služební době)1

kratší než tři roky                                                               1 000 Kčs

od dovršených tří do šesti roků                                       1 060 Kčs

od dovršených šesti do devíti roků                                 1 120 Kčs

od dovršených devíti do dvanácti roků                          1 180 Kčs

od dovršených dvanácti do patnácti roků                     1 240 Kčs

od dovršených patnácti do osmnácti roků                    1 300 Kčs

od dovršených osmnácti do dvaceti jednoho roku      1 350 Kčs

od dovršených dvaceti jedna do dvaceti čtyř roků      1 400 Kčs

od dovršených dvaceti čtyř do dvaceti sedmi roků     1 450 Kčs

od dovršených dvaceti sedmi do třiceti roků               1 500 Kčs

od dovršených třiceti do třiceti tří roků                        1 540 Kčs

od dovršených třiceti tří do třiceti šesti roků               1 580 Kčs

delší než třicet šest roků                                                   1 620 Kčs

(2) Vyšší základní plat náleží duchovním, počínaje měsícem, ve kterém jim uplynula doba dalších tří roků započitatelné duchovenské činnosti.

 

§ 2

Hodnostní přídavek duchovních může činit nejvýše v I. stupnici 700 Kčs, ve II. stupnici 840 Kčs, ve III. stupnici 1 020 Kčs a ve IV. stupnici 1 100 Kčs měsíčně.

 

§ 3

(1) Odměna za vyšší výkon duchovních může činit v jednotlivých případech nejvýše 600 Kčs měsíčně.

(2) Úhrnná částka těchto odměn v rámci okresu a kraje může dosáhnout nejvýše 15 procent celkového nákladu na základní platy a hodnostní přídavky duchovních.

 

§ 4

Zrušují se:

1. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem,

2. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve československé státem,

3. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 221/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem,

4. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem,

5. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem.

 

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1981.

 

Dr. Štrougal v. r.

 

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 2 vládních nařízení č. 219/1949 Sb. až č. 223/1949 Sb.