Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ O MEZINÁRODNÍM PAKTU O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH A MEZINÁRODNÍM PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH, SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH

(Vyhláška č. 120/1976 Sb.)

 

Schváleno (Vydáno): 10.05.1976
Účinnost od: 23.03.1976
Uveřejněno v č. 23/1976 Sbírky zákonů na straně 570

 

Čl. 18

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním.

2. Nikdo nesmí být podroben donucování, které by narušovalo jeho svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle své vlastní volby.

3. Svoboda projevovat náboženství nebo víru může být podrobena pouze takovým omezením, jaká předpisuje zákon a která jsou nutná k ochraně veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví nebo morálky nebo základních práv a svobod jiných.

4. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, a tam, kde je to vhodné, poručníků, zajistit náboženskou a morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení rodičů nebo poručníků.