Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

POVOLENÍ ČINNOSTI "CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE"

Č.J. 10 886/56 Z 13. SRPNA 1956 - SÚC.

 

K povolení činnosti církve adventistů sedmého dne dojde za těchto podmínek:

1. Sobotní absence dospělých adventistů na pracovištích nebudou ze strany vedení podniků považované za neomluvené, když zaměstnanec-adventista sobotní pracovní dobu nahradí prací v neděli (příp. prací přes čas) a vykáže-li tak týdně nejméně 48 pracovních hodin (za předpokladu, že to nebude narušovat organizaci práce v podniku),

2. sobotní absence dětí ve školách: děti adventistů (protože nejsou podle vlastního učení církve řádnými členy církve, kterými se mohou státi jen dospělé osoby po pokřtění - § 4 odst. 1 církevní ústavy) musí v sobotu školu navštěvovat. Jinak se rodiče vystavují nebezpečí důsledků z toho plynoucích. Duchovní je povinen před povolením činnosti církve prohlásiti, že při své duchovenské činnosti si bude počínati tak, aby časem všichni adventisté posílali své děti v sobotu do školy, a zaváže se, že nebude vyvíjet agitaci, aby děti rodičů-adventistů v sobotu do školy nechodily. (V prvé řadě budou duchovní posílat do školy vlastní děti),

3. s majetkem církve adventistů s.d., jejíž činnost byla dne 1.X. 1952 zastavena, byla učiněna opatření vyplývající z ustanovení § 119 občanského zákona tak, jak to tato právní norma nařizuje a jak to vyžadoval i plynulý chod hospodářského života. Ministerstvo financí rozhodlo, že tento majetek, jako majetek bez pána, připadl státu a příslušný státní orgán ho přiděluje do užívání veřejným organizacím a institucím,

4. platy duchovních (kazatelů): plat ze státních prostředků bude poskytován jen předsedovi Ústřední rady a tejemníkovi. Ostatní kazatelé platy od státu pobírat nebudou,

5. sbory a kazatelské stanice v krajích budou ustanovovány po souhlase krajských národních výborů, stejně i pokud jde o schvalování krajských (sborových) kazatelů a laických kazatelů v kazatelských stanicích.