Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD ZPŮSOBENÝCH HOLOCAUSTEM A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 243/1992 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ NĚKTERÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ SE ZÁKONEM Č. 229/1991 SB., O ÚPRAVĚ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ K PŮDĚ A JINÉMU ZEMĚDĚLSKÉMU MAJETKU, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č.93/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

(Zákon č. 212/2000 Sb.)

 

Parlamentu České republiky

Schváleno (Vydáno): 23.06.2000
Účinnost od: 01.09.2000
Uveřejněno v č. 64/2000 Sbírky zákonů na straně 3072

Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem 21.7.2000.

 

OBSAH:

§ 1-5
ČÁST PRVNÍ ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD ZPŮSOBENÝCH HOLOCAUSTEM

§ 6
ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem o půdě, ve znění

§ 6
ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST
.Příl.
Věci ve vlastnictví státu, které se převedou podle § 1 odst. 2

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD
ZPŮSOBENÝCH HOLOCAUSTEM

 

§ 1

(1) Ke zmírnění některých majetkových křivd, které v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 utrpěly židovské obce, nadace a spolky odnětím jejich majetku v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, které byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., převedou se bezúplatně do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice věci ve vlastnictví státu ke dni účinnosti tohoto zákona, které před těmito převody nebo přechody prohlášenými za neplatné vlastnily židovské obce, nadace a spolky, nejde-li o

a) zemědělskou půdu a lesní pozemky vymezené hranicemi národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek a první zóny chráněných krajinných oblastí,

b) věci, které Česká republika nezbytně potřebuje k plnění svých funkcí vyplývajících z právních předpisů a k plnění těchto funkcí nelze využít věci jiné,

c) pozemek zastavěný stavbou, která nepatří mezi majetek odňatý židovským obcím, nadacím a spolkům, nebo

d) pozemek, který je zastavěn stavbou, na kterou se vztahuje ustanovení písmene b), nebo s ní tvoří jeden funkční celek.

(2) Věci ve vlastnictví státu uvedené v příloze k tomuto zákonu se převedou bezúplatně do vlastnictví Židovského muzea v Praze do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

§ 2

(1) Federace židovských obcí v České republice do 30. června 2002 předloží vládě seznam věcí podle § 1 odst. 1, ve kterém určí, komu mají být předmětné věci bezúplatně převedeny.

(2) Vláda nařízením určí věci uvedené v § 1, které budou bezúplatně převedeny podle odstavce 1, a stanoví postup při jejich převodu.

 

§ 3

(1) Umělecká díla, která byla v období od 29. září 1938 do 4. května 1945 odňata fyzickým osobám v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, jež byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., a která jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví státu, převedou se bezúplatně do vlastnictví fyzické osoby, která je před odnětím vlastnila, a pokud tato osoba zemřela, převedou se do vlastnictví jejího manžela anebo do vlastnictví jejích potomků, pokud původní vlastník a jeho manžel již zemřeli.

(2) Bezúplatný převod podle odstavce 1 se provede na základě žádosti, kterou lze uplatnit vůči tomu, kdo s dotčeným majetkem hospodaří podle zvláštního právního předpisu, do 31. prosince 2002, jinak nárok zaniká.

 • 4

Bezúplatný převod věcí podle § 1 je povinen provést ten, kdo s dotčeným majetkem ve vlastnictví České republiky hospodaří podle zvláštního právního předpisu.

 

§ 5

Spory z uplatňování této části zákona rozhodují soudy.

 

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 243/1992 Sb.,
kterým se upravují některé otázky
související se zákonem o půdě,
ve znění pozdějších předpisů

 

§ 6

Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 441/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Oprávněnou osobou je dále státní občan České republiky, který pozbyl majetek v rozsahu určeném zvláštním předpisem2) v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 a vznikly mu majetkové nároky podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, nebo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a jiných zásahů do majetku vzcházejících, avšak tento majetek nebyl oprávněné osobě vrácen, ani nebyla podle těchto předpisů odškodněna, ač podle nich odškodněna měla být, ani nebyla odškodněna podle mezinárodních smluv uzavřených mezi Československou republikou a jinými státy po druhé světové válce.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 2 odst. 3 se za slova "v odstavci 1" vkládají slova "nebo 2".

3. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Oprávněným osobám se vydají nemovitosti, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu za podmínek uvedených v § 2 odst. 1 a 2.".

4. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"§ 6

(1) Věc nelze vydat,
a) byla-li již vydána podle zvláštního zákona,
b) byl-li ke dni účinnosti tohoto zákona ohledně ní schválen privatizační projekt,
c) bylo-li ke dni účinnosti zákona vydáno rozhodnutí o její privatizaci,
d) byl-li na její vydání uplatněn nárok na vydání do právní moci rozhodnutí o tomto nároku.

(2) Oprávněná osoba má nárok na náhradu, která se poskytne podle zvláštního právního předpisu.5a) Náhrady za nemovitosti, které nelze vydat, a postup při uplatňování náhrad stanoví zvláštní právní předpis.5)
-----------------------
5a) § 18a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb.".

5. V § 11a se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Osoba oprávněná podle § 2 odst. 2 může uplatnit právo na vydání nemovitosti podle tohoto zákona nejpozději do 30. června 2001.".

 

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

 

§ 6

(1) Ustanovení části první tohoto zákona nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni vyhlášení.

(2) Ustanovení části druhé tohoto zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

 

Příl.

Věci ve vlastnictví státu, které se převedou
podle § 1 odst. 2

 1. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 27 486, Frant. Meister, Merkur s Akteonem a stádem, olej, 950x770 mm NÁRODNÍ GALERIE O 10733, Středoevropský malíř 1. pol. 18. stol., Mytologický výjev, olej, plátno, 945x770 mm
 2. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60537, V. Špála, Ilustrace k Babičce, akvarel, 295x440 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5310, Špála Václav, Ilustrace k Babičce, akvarel, 295x440 mm
 3. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60539, V. Špála, Selský džbán, olej, 450x360 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11013, Špála Václav, Kytice v modré váze, olej, plátno, 460x370 mm
 4. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60540, Jan Slavíček, Zátiší, akvarel, 620x500 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5309, Slavíček Jan, Zátiší, akvarel, 620x500 mm
 5. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60 556, Žufan, Selský dvůr, akvarel, 240x310 mm
  NÁRODNÍ GALERIE K 43125, Žufan Bořivoj, Selský dvůr, akvarel, 240x310 mm
 6. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60569, Max Schurmann, Jarní krajina, olej, 770x620 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11007, Schurmann Max, Silnice nad osadou, olej, lepenka, 770x615 mm
 7. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60571, Emil Filla, Zátiší, olej, 380x540 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11018, Filla Emil, Zátiší s podnosem a lahví vína, olej, plátno, 380x555 mm
 8. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60572, V. Špála, Jugoslávská krajina, akvarel, 480x630 mm
  NÁRODNÍ GALERIE K 43133, Špála Václav, Jugoslávská krajina, akvarel, 480x630 mm
 9. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60578, Jan Bauch, Ženský akt, olej, 400x580 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11020, Bauch Jan, Ženský akt, olej, plátno, 585x405 mm
 10. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60580, Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, akvarel, 455x545 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5319, Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, akvarel, 455x545 mm
 11. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60581, Maurice Utrillo, Kostel sv. Petra na Tržišti v Paříži, akvarel, 500x655 mm
  NÁRODNÍ GALERIE K 43129, Utrillo Maurice, Kostel sv. Petra na Tržišti v Paříži, akvarel, 500x655 mm
 12. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60587, Neznámý ruský autor, Velké zátiší, olej, 1250x1430 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11034, Ruský malíř z roku 1911, Květinové zátiší, olej, plátno, 1255x1430mm
 13. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60589, Žufan, Velký květinový keř, akvarel, 570x440 mm
  NÁRODNÍ GALERIE K 43126, Žufan Bořivoj, Velký květinový keř, akvarel, 570x440 mm
 14. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60608, Paul Signac, Parník na Seině, olej, 740x920 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11032, Signac Paul, Seina u Samois, olej, plátno, 740x925 mm
 15. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60609, V. Zykmund, Vzpomínka na opuštěný dům, olej, 520x655 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11029, Zykmund V., Opuštěný dům, olej, plátno, 505x655 mm
 16. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60618, Vlaminck, Městečko v zimě, kresba, 450x550 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5320, Vlaminck, Městečko v zimě, kresba, 450x550 mm
 17. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60619, Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, kresba, 450x550 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5321, Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, kresba, 450x550 mm
 18. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60620, Vlaminck, Francouzská vesnice, 600x700 mm
  NÁRODNÍ GALERIE K 43120, Francouzská vesnice, kresba, 600x700 mm
 19. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60623, V. Sychra, Ležící žen. akt, olej, 490x930 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11008, Sychra V., Ležící akt, olej, plátno, 480x940 mm
 20. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60630, V. Špála, Zátiší, olej, 320x410 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11014, Špála Václav, Zátiší s melounem, olej, plátno, 310x405 mm
 21. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60631, Kubišta, Krajina s továrnou, olej, 670x820 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11015, Kubišta B., Továrna v Bráníku, olej, plátno, 670x825 mm
 22. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60648, Dámský portrét, olej, 1100x800 mm
  NÁRODNÍ GALERIE 011002, Sychra V., Dáma v červené pláštěnce, olej, plátno, 1100x790 mm
 23. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60653, Prof. Wagner, Letní krajina, olej, 540x680 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11004, Wagner K., Krajina se stromy, olej, plátno, 540x675 mm
 24. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60654, Salzmann Martin, Ženský akt, olej, 550x450 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11024, Salcman, Akt ženy, olej, plátno, 550x460 mm
 25. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60661, J. Bauch 1930, Tanec v nočním lokále, olej, 580x835 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11069, Bauch Jan (Rykr?), Tanec v kavárně, olej, plátno, 675x825 mm
 26. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60663, Segal A., Cesta v sadech 27, olej, 680x890 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10991, Segal A., Krajina s chodci, olej, plátno, 685x890 mm
 27. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60667, A. Adámek, Dalmatská přímořská krajina, olej, 500x620 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10998, Adámek A., Dalmatská krajina II, 1937, olej, plátno, 495x630 mm
 28. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60672, E. A. LoNárodní galerieen, Říční krajina, olej, 590x610 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11016, Pittermann-LoNárodní galerieen, E. A., Továrna u řeky, olej, plátno, 580x605 mm
 29. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60674, N. Jahůdková, Horská krajina, olej, 430x600 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10996, Jahůdková N., Hornatá krajina s domkem u cesty, olej, plátno, 435x610 mm
 30. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60680, O. Kerhart, Korsická krajina, olej, 649x750 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11022, Kerhart A., Jižní krajina s figurální stafáží, olej, plátno, 630x755 mm
 31. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60684, A. Moravec, 2 děvčata s květinovou vázou, olej, 480x650 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11023, Moravec A., Dvě ženy u stolu, olej, lepenka, 475x630 mm
 32. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60685, E. Huber, Panorama, olej, 700x1000 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11006, Huber E., Městečko Kussnacht, olej, plátno, 700x1000 mm
 33. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60687, J. Klein von Diepold, Tovární dvůr, olej, 600x800 mm

  NÁRODNÍ GALERIE O 10995, Klein von Diepold V., Zelinářská zahrada, olej, plátno, 620x775 mm
 34. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60688, Cyprian Majerník, Don Quijote, 290x420 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5315, Majerník Cyprian, Don Quijote, kresba, 290x420 mm
 35. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60689, Dufresne, V atelieru, kresba, 300x390 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5323, Dufresne, V atelieru, kresba, 300x390 mm
 36. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60691, A. Signac, Krajina, akvarel, 280x440 mm
  NÁRODNÍ GALERIE K 43068, Signac A., Krajina, akvarel, 280x440 mm
 37. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60692, Boř. Žufan, Lesní krajina, olej, 650x1000 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11021, Žufan Bořivoj, Dům mezi stromy, olej, plátno, 650x1000 mm
 38. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60693, V. Špála, Velká květ., olej, 950x700 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11009, Špála Václav, Kytice ve váze, olej, plátno, 950x700 mm
 39. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60694, V. Špála, Městečko v létě, olej, 650x810 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11012, Špála Václav, Kostelík v letovisku, olej, plátno, 645x815 mm
 40. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60700, V. Špála, Dům v sadech, olej, 810x660 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11011, Špála, V parku, olej, plátno, 810x650 mm
 41. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60702, J. Grus, Krajina, olej, 800x990 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11005, Grus Jaroslav, Cesta mezi stromy, olej, plátno, 800x990 mm
 42. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60704, V. Sychra, Portrét dámy, olej, 660x500 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11010, Sychra V., Podobizna ženy, olej, plátno, 655x500 mm
 43. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60705, Maurice Utrillo, Vize Calvados, olej, 350x460 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11030, Utrillo Mauric, Vize (Calvados), olej, plátno, 380x460 mm
 44. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60707, Vlaminck, Krajina, akvarel, 300x385 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5317, Vlaminck, Krajina, akvarel, 300x385 mm
 45. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60708, A. Derain, Portrét ženy, olej, 360x270 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11031, Deraine André, Hlava mladé ženy, olej, plátno, 355x270 mm
 46. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60710, A. Adámek, Dalmat. krajina, olej, 560x685 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10994, Adámek A., Dalmatská krajina I., olej, plátno, 560x680 mm
 47. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73002, Ferdiš Duša, Slov. hory, mědiryt, 295x395 mm
  NÁRODNÍ GALERIE R 150890, Duša Ferdiš, Slovenské hory, mědiryt, 295x395 mm
 48. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73003, Willi Nowak, 3 děvčata, olej, 440x570 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11027, Nowak W., Tři dívky s třešněmi, olej, plátno, 420x555 mm
 49. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73006, Willi Nowak, Říční krajina, olej, 370x495 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11028, Nowak W., Letní krajina s figurální stafáží, olej, plátno, 365x495 mm
 50. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73007, Rud. Bém, Kluziště, olej, 900x825 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10993, Bém Rudolf, Nábřeží v zimě, olej, plátno, 900x815 mm
 51. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73008, Otto Dill, Hráči pola, olej, 500x680 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10985, Dill Otto, Hráči pola, olej, dřevo, 500x660 mm
 52. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73012, Bedř. Kausek, Špan. horské město, olej, 1000x850 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11003, Kausek F., Jižní město s mostem, olej, plátno, 1005x855 mm
 53. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73016, V. Heise, Říční krajina, olej, 470x620 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11001, Heise V., Domy s řekou a mostem, olej, plátno, 480x600 mm
 54. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73020, Willi Nowak, Koup. společnost, akvarel, 260x330 mm
  NÁRODNÍ GALERIE DK 5314, Nowak W., Koupající se společnost, akvarel, 260x330 mm
 55. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73024, Willi Hamacher, Paličkářky, olej, 760x1030 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11000, Hamacher Willy, Ženy opravující rybářské sítě, olej, plátno, 750x1000 mm
 56. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73138, Aug. Bromse, Letní noc, mědiryt, 290x180 mm
  NÁRODNÍ GALERIE R 150889, Bromse A., Letní noc, mědiryt, 290x180 mm
 57. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 89309, Otakar Nejedlý, Horská krajina při východu slunce, olej, 485x575 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10997, Nejedlý O., Krajina s hradem, olej, plátno, 480x585 mm
 58. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 89495, Renoir Auguste, Akt, olej, 250x175 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10869, Renoir Auguste, Stojící akt v přírodě, olej, plátno, 255x180 mm
 59. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97007, Filla Emil, Zátiší, olej, 350x240 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11017, Filla Emil, Zátiší s hlavou lososa, olej, plátno, 240x350 mm
 60. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97024, Marvánek O., Při orání, olej, 490x650 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11026, Marvánek O., Orání s kravami, olej, lepenka, 490x650 mm
 61. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97028, Rodionov M., Starý muž, olej, 540x435 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 10992, Rodionov N., Hlava starce, olej, plátno, 545x435 mm
 62. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97030, Rodionov M., Hlava ruského řeholníka, olej, 500x400 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11033, Rodionov N., Postava Dostojevského, olej, plátno, 505x405 mm
 63. ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97018, Oldř. Koníček, Rybář na mořském pobřeží, olej, 550x650 mm
  NÁRODNÍ GALERIE O 11025, Koníček O., Jižní město, olej, plátno, 555x665 mm.