Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

(Zákon č. 326/1999 Sb.)

Parlamentu České republiky

Schváleno (Vydáno): 30.11.1999
Účinnost od: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 106/1999 Sbírky zákonů na straně 7406

Abstract

 

§ 41

Vízum za účelem dočasné ochrany policie uděluje na žádost cizinci, který prchá ze státu, jehož je občanem, nebo ze státu, který mu přiznal azyl, nebo je-li bez státního občanství, ze státu posledního trvalého bydliště
a) před ozbrojeným konfliktem, občanskou válkou nebo stálým násilím, zejména pokud

1. byl válečným zajatcem nebo byl držen v internačním táboře a nemůže být jinak ochráněn před ohrožením života či omezením osobní svobody z důvodů nezávislých na jeho vůli,

2. je zraněn nebo vážně nemocný a nemůže být lékařsky ošetřen či léčen v místě dosavadního pobytu,

3. je nebo byl bezprostředně ohrožen na životě nebo mu hrozilo uvěznění a v místě trvalého bydliště mu nelze jinak zabezpečit ochranu,

4. na něm bylo spácháno sexuální násilí a není možné se o něj jiným vhodným způsobem postarat v bezpečných oblastech ležících co možná nejblíže jeho trvalého bydliště, anebo

5. přichází přímo z oblasti bojů, tyto boje trvají a v těchto oblastech jsou porušována lidská práva,


b) před živelní pohromou,

c) z důvodu soustavného nebo hromadného porušování lidských práv, nebo

d) z důvodu soustavného nebo hromadného pronásledování z národnostních nebo náboženských důvodů,

pokud není dále stanoveno jinak.

 

§ 137

Umísťování cizinců

(1) Při umísťování cizinců do ubytovacích prostor policie přihlíží k náboženským, etnickým či národnostním zvláštnostem, příbuzenským a manželským vztahům, věku nebo zdravotnímu stavu.

(2) Odděleně musí být umístěni
a) muži od žen, výjimku lze učinit v případě osob blízkých,
b) cizinci mladší 15 let od cizinců starších, výjimku lze učinit u osob blízkých a osob sobě navzájem blízkých.

 

§ 139

Strava

Cizinci se poskytuje třikrát denně strava podle věku, energetické a biologické potřeby.18) Podle možností se při výběru stravy přihlíží ke zvyklostem vyplývajícím z náboženského přesvědčení cizince.
------------------------------------------------------------------
18) Vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 179

Překážky vycestování

(1) Rozhodnutí o ukončení pobytu nelze vykonat

a) pokud by byl cizinec nucen vycestovat nebo byl vyhoštěn

1. do státu, kde je ohrožen jeho život nebo svoboda z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení,

2. do státu, kde mu hrozí nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu anebo jeho život je ohrožen v důsledku válečného konfliktu, nebo

3. do státu, který žádá o jeho vydání pro trestný čin, za který zákon tohoto státu stanoví trest smrti, anebo

b) jestliže by to bylo v rozporu se závazkem vyplývajícím z mezinárodní smlouvy.

(2) Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže cizinec

a) může vycestovat do jiného státu, nebo

b) ohrožuje bezpečnost státu nebo je odsouzen za zvlášť závažný trestný čin anebo je-li to odůvodněno plněním mezinárodní smlouvy; v takovém případě se cizinci umožní vyhledat si nejdéle do 60 dnů přijetí v jiném státě. Pokud tento cizinec doloží, že nemůže z území vycestovat, udělí mu policie vízum za účelem strpění pobytu.