Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

OSVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

(Zákon č. 106/1999 Sb.)

 

Parlamentu České republiky

 

Schváleno (Vydáno): 11.05.1999
Účinnost od: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 39/1999 Sbírky zákonů na straně 2578

Abstract

 

 

§ 8

Ochrana osobnosti a soukromí

(1) Informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, povinný subjekt poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno.

(2) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy povinný subjekt poskytne jen za podmínek stanovených zvláštním zákonem.5)
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
§ 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.