Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY

(Zákon č. 95/1999 Sb.)


Parlamentu České republiky

 

Schváleno (Vydáno): 28.04.1999
Účinnost od: 25.05.1999
Uveřejněno v č. 36/1999 Sbírky zákonů na straně 2514

Abstract

 

§ 2

(1) Podle tohoto zákona nelze převádět
a) zemědělské nebo lesní pozemky, na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle zvláštních předpisů4) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,

b) zemědělské pozemky, které jsou určeny k vytváření systémů ekologické stability,5)

c) zemědělské a lesní pozemky nebo jejich části určené schváleným územním plánem6) nebo rozhodnutím o umístění stavby7) k zastavění stavbami ve veřejném zájmu8) nebo těmito stavbami již zastavěné s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 5 odst. 1 a 2 a lesních pozemků podle § 18,

d) zemědělské a lesní pozemky, jejichž převodu brání zvláštní předpis,9)

e) zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření,10)

f) zemědělské pozemky v nájmu státních orgánů, rozpočtových nebo příspěvkových organizací,11) státních podniků12) nebo jiných státních organizací,

g) zemědělské pozemky, o jejichž převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle zvláštního předpisu,13)

h) lesní pozemky v lesích ochranných a lesích zvláštního určení14) s výjimkou spoluvlastnických podílů státu,

i) lesní pozemky v lesích hospodářských15) o souvislé výměře větší než 10 ha,

j) zemědělské a lesní pozemky ve vojenských újezdech,16)

k) zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků.

(2) Na žádost převodce sdělí příslušné orgány státní správy písemně do 30 dnů, zdali pozemky označené údaji podle katastru nemovitostí, které mají být převedeny podle tohoto zákona, nejsou podle odstavce 1 z převodu vyloučeny; sdělení se nevydává ve správním řízení. Příslušný katastrální úřad na žádost Pozemkového fondu ověří do 30 dnů ve své evidenci, že pozemky po 25. únoru 1948 nepřešly ani nebyly převedeny do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řádu nebo kongregace.

(3) Zemědělské a lesní pozemky uvedené v odstavci 1 lze podle tohoto zákona převádět, pominou-li důvody převodu bránící.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 10 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 32 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb.

8) § 108 odst. 2 písm. a) a § 108 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.

9) Např. § 29 zákona č. 229/1991 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 8 odst. 15 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

13) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb.

15) § 9 zákona č. 289/1995 Sb.

16) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.