Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
(Zákon č. 328/1999 Sb.)


Parlamentu České republiky

Schváleno (Vydáno): 30.11.1999
Účinnost od: 01.07.2000
Uveřejněno v č. 107/1999 Sbírky zákonů na straně 7450

Abstract

Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1.7.2000.

 

§ 5

Vydání prvního občanského průkazu

(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit

a) rodný list,

b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie"); požadavky na technické provedení fotografie stanoví vyhláška Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"),

c) doklad o státním občanství,

d) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

(2) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit

a) rodný list nebo rodný a křestní list,

b) 1 fotografii,

c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

d) doklad o státním občanství,

e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,

f) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

 

§ 12

(1) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat13) vyznačenou část občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a číslo potvrzení ohlásí okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal.

(2) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.
------------------------------------------------------------------
13) § 3 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.

 

§ 20

Náležitosti žádosti

(1) Žádost o vydání cestovního dokladu obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 2 písm. a) až g) a tyto údaje:

a) rodné příjmení a rodné číslo občana, pokud se nezapisuje do cestovního dokladu,

b) adresu trvalého pobytu na území. Občan žijící v zahraničí uvádí adresu svého posledního trvalého pobytu v České republice; pokud jej neměl, uvádí adresu posledního trvalého pobytu svých rodičů nebo *jiného zákonného zástupce v České republice,

c) jméno, příjmení a rodné číslo manžela nebo rodičů, jde-li o vydání diplomatického pasu nebo služebního pasu manželu nebo nezaopatřenému dítěti držitele diplomatického nebo služebního pasu,

d) odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu (§ 17 odst. 1),

e) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy.

(2) K žádosti o vydání cestovního dokladu se přikládá 1 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"), která splňuje požadavky na technické provedení stanovené vyhláškou ministerstva. Jde-li o cestovní doklad bez strojově čitelné zóny, diplomatický pas nebo služební pas, přikládají se 2 fotografie. K žádosti o vydání cestovního dokladu lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část způsobem, který by znemožňoval identifikaci.

(3) Žádost o provedení změn v cestovním dokladu obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 v rozsahu potřebném k provedení změny.

(4) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního dokladu, žádosti o provedení změn údajů v cestovním dokladu a požadavky na technické provedení fotografie stanoví vyhláškou ministerstvo; je-li cestovním dokladem diplomatický nebo služební pas, stanoví vzor tiskopisu těchto žádostí vyhláškou Ministerstvo zahraničních věcí.

 

§ 25

(1) V občanském průkazu vydaném před účinností tohoto zákona, ve vydaném potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu, o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem se nesmí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy.

(2) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 pravý horní roh předních desek a u občanských průkazů vydaných po 30. dubnu 1993, které neobsahují strojově čitelné údaje, levý dolní roh. Pro další postup platí ustanovení § 12 přiměřeně.