Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIGJ PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KOMUNITETIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË PËR RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE TË NDËRSJELLA”

(Nr.10 056, 22.1.2009)

Në mbështetje të neneve 10 pika 5, 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Ratifikohet “Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6032, datë 29.1.2009  të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

MARRËVESHJE

ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe komunitetit mysliman të shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, bazuar në parimet e lirisë së ndërgjegjes dhe të besimit fetar, të sanksionuara e garantuara në nenet 10 e 24 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, si dhe në ligjet e tjera në fuqi (më poshtë sipas rastit do të citohen Kushtetuta, ligjet dhe/ose legjislacioni në fuqi), lidhin marrëveshjen si më poshtë (më poshtë do të citohet “Marrëveshja”):

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti

Kjo Marrëveshje rregullon çështje të marrëdhënieve e të bashkëpunimit midis shtetit dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, në të mirë të secilit dhe të të gjithëve, mbi bazën e parimeve kushtetuese që garantojnë lirinë e shfaqjes dhe të ushtrimit të fesë dhe të bindjeve fetare, si dhe të dëshirës së përbashkët për të forcuar dhe zhvilluar marrëdhëniet e ndërsjella.

Neni 2

Kuptimi

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është bashkësi fetare në të cilën përfshihen edhe tarikatet që kanë qenë pjesë e këtij Komuniteti deri në vitin 1967, kur dekretet për komunitetet fetare u shfuqizuan me dekretin nr.4337, datë 13.11.1967.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është organizim i personave besimtarë myslimanë që shfaqin, shprehin dhe/ose ushtrojnë bindjet, parimet dhe praktikat fetare të përcaktuara në burimet e legjislacionit islam, shkollën juridike fetare “Hanefi” dhe statutin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.

Neni 3

Qëllimi

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është:

a) të garantojë realizimin e të drejtave të sanksionuara nga Kushtetuta dhe ligjet në fuqi në lidhje me lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë;

b) të njohë e të garantojë respektimin e të drejtave të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, të statutit dhe traditave të tij, lidhur me të drejtat dhe detyrimet e besimtarëve, respektimin e riteve dhe praktikave tradicionale, të institucioneve dhe strukturave të tij, si dhe personave juridikë të themeluar prej tij, për të zhvilluar lirisht misionin e tyre fetar, edukativ e bamirës;

c) të njohë dhe të garantojë paprekshmërinë e institucioneve myslimane të kultit, për aq sa veprimtaria e tyre nuk vjen në kundërshtim me ushtrimin e lirisë së ndërgjegjes dhe të fesë, me Kushtetutën e ligjet në fuqi, si dhe traditën dhe statutin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë;

d) të garantojë lirinë e individit për të ushtruar fenë islame, për ta shfaqur atë individualisht ose kolektivisht në institucionet fetare myslimane, ose jashtë tyre, nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve përkatëse fetare;

e) të sigurojë lirinë e individit për të mos u ndaluar dhe as detyruar të bëjë pjesë në bashkësinë fetare myslimane, për të marrë pjesë në praktikat, ritet dhe në strukturat drejtuese të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë;

f) të njohë e të garantojë reagimet dhe veprimet e vetë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë ndaj deformimeve, prirjeve ekstremizuese apo çdo shfaqjeje tjetër ashpërsie në mjediset e besimtarëve të vet. Për të gjitha rastet e kësaj natyre, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njofton organet përkatëse.

Me anë të kësaj Marrëveshjeje, palët angazhohen në sigurimin e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë. Kjo liri nuk mund të bëhet objekt i kufizimeve të tjera nga ato që, të parashikuara me ligj, përbëjnë masat e nevojshme në një shoqëri demokratike, për sigurimin publik, për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.

Neni 4

Zbatimi i Marrëveshjes

1. Kjo Marrëveshje i shtrin efektet mbi të gjitha organet dhe institucionet shtetërore që kanë lidhje me fenë dhe me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë, si dhe me institucionet dhe personat juridikë të themeluar prej tij.

2. Individët ose grupimet e tyre përfitojnë nga të drejtat e parashikuara nga kjo Marrëveshje, kur marrin pjesë në këtë bashkësi fetare ose në praktikat e saj.

Neni 5

Parime të përgjithshme

1. Shteti respekton Komunitetin Mysliman të Shqipërisë dhe njeh si përfaqësues të saj vetëm personat e autorizuar nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dhe garanton mbrojtjen e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë nga çdo person ose grup që pretendon emrin, objektet e kultit, pronat, simbolet dhe vulën e saj.

2. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë respekton bashkësitë e tjera fetare të njohura në Shqipëri, besimtarët e tyre dhe ritet që ata praktikojnë.

3. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të organizohet dhe të realizojë misionin e tij në mënyrë të pavarur nga shteti, duke respektuar parimin e laicitetit të shtetit, Kushtetutën dhe ligjet në fuqi.

Neni 6

Bashkërendimi me organet shtetërore

1. Në marrëdhëniet e ndërsjella me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë, shteti përfaqësohet nga Komiteti Shtetëror për Kultet. Komuniteti Mysliman Shqiptar bashkëpunon me Komitetin për mundësimin dhe realizimin e një komunikimi aktiv me organet dhe institucionet shtetërore.

2. Në marrëdhëniet me organet dhe institucionet shtetërore, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë përfaqësohet nga organet e caktuara prej tij, si dhe përdor vulën dhe shenjat e tij identifikuese.

KREU II

ORGANIZIMI DHE PERSONALITETI JURIDIK I KOMUNITETIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË

Neni 7

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dhe personat juridikë

1. Shteti njeh dhe respekton personalitetin juridik të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, të riregjistruar në përputhje me këtë Marrëveshje dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi, si dhe të gjitha veprimet e deritanishme të kryera prej tij, për aq sa ato nuk vijnë në kundërshtim me Kushtetutën dhe legjislacionin.

2. Themelimi, struktura, organizimi, objekti i veprimtarisë, administrimi, rregullimi dhe mbarimi i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë si person juridik realizohet në përputhje me rregullat e traditat e këtij Komuniteti, me këtë Marrëveshje dhe me legjislacionin në fuqi.

3. Shteti i njeh Komunitetit Mysliman të Shqipërisë të drejtën për të krijuar institucione e struktura me karakter fetar ose jofetar, të cilat e fitojnë ose e kanë statusin e personit juridik, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Institucionet e strukturat e krijuara nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë mund të ushtrojnë çdo lloj veprimtarie shoqërore, arsimore, shëndetësore e ekonomike, në përputhje me rregullat e këtij Komuniteti, si dhe me legjislacionin në fuqi, që rregullojnë, ndërmjet të tjerave, edhe pajisjen me licenca dhe lejet përkatëse.

5. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, me vullnetin e tij të lirë, mund të krijojë bashkime fetare, nëpërmjet bashkimit me bashkësi të tjera fetare, me qëllim që të realizohen synimet e përbashkëta. Këto bashkime, edhe nëse nuk regjistrohen si persona juridikë, e fitojnë personalitetin juridik, automatikisht, pas depozitimit të aktmarrëveshjes për krijimin e tyre në Komitetin Shtetëror për Kultet.

6. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, bashkimet fetare, si dhe personat e tyre fizikë, në të gjitha format e ligjshme të organizimit të tyre, janë persona juridikë jofitimprurës.

Neni 8

Personaliteti juridik i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë

1. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njihet si person juridik me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, bazuar në dokumentet e mëposhtme:

a) Kërkesa për regjistrimin e personit juridik, paraqitur nga përfaqësuesi ligjor i bashkësisë;

b) Akti i themelimit të personit juridik, i firmosur nga përfaqësuesi ligjor i bashkësisë fetare, sipas rregullave të saj, ku, ndërmjet të tjerave, përcaktohen selia, natyra dhe objekti i veprimtarisë.

c) Statuti i personit juridik, sipas rregullave të bashkësisë fetare, ku, ndërmjet të tjerave, përcaktohen struktura e organizimit të bashkësisë, organet, drejtuesit dhe funksionarët, si dhe mënyra e emërimit dhe e zgjedhjes së tyre, përfaqësuesit ligjorë të saj, detyrat dhe kompetencat përkatëse, burimet e financimit dhe mënyrat e mbarimit të personit juridik.

d) Mendimi i dhënë nga Komiteti Shtetëror për Kultet, i cili konfirmon njohjen e misionit fetar të kërkuesit.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, të shoqëruar me dokumentet e sipërpërmendura, bën njohjen e personit juridik dhe regjistrimin e tij, nëpërmjet nxjerrjes së vendimit përkatës.

Neni 9

Afati dhe territori i veprimtarisë së personave juridikë të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë

Personat juridikë të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë mund ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre me afat të pakufizuar, në një pjesë ose në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas përzgjedhjes së vetë Komunitetit.

Neni 10

Parimet e organizimit dhe të veprimtarisë së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë

1. Palët angazhohen për respektimin e parimeve kushtetuese mbi të cilat ndërtohet kjo Marrëveshje dhe do të punohet së bashku për zbatimin e legjislacionit shqiptar në fuqi.

2. Shteti respekton pavarësinë e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për t’u organizuar e ushtruar veprimtarinë e tij, si dhe për të administruar pasuritë që zotëron, në bazë të parimeve, rregullave, traditave dhe statutit të tij.

3. Parimet, rregullat dhe statuti i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe veprimtaria e tij duhet të respektojë interesat kombëtarë dhe traditën shqiptare, bashkëjetesën dhe tolerancën fetare ndërmjet bashkësive fetare në Shqipëri.

Neni 11

Organizimi i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë

1. Në marrëdhëniet me organet, institucionet dhe organizatat e tjera laike e fetare, brenda dhe jashtë vendit, besimtarët e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë përfaqësohen nga organet, funksionarët dhe drejtuesit e formuar, të emëruar a zgjedhur në përputhje me statutin.

2. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të formojë organet e tij, të emërojë funksionarët dhe drejtuesit e tyre në mënyrë të pavarur, si dhe në përputhje me dispozitat e parashikuara në statutin e tij. Titullari i Komunitetit Mysliman Shqiptar caktohet sipas procedurave dhe kritereve të parashikuara në statutin e këtij Komuniteti.

3. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njofton Komitetin Shtetëror të Kulteve për emërimin e titullarëve të tij.

4. Funksionarëve, drejtuesve dhe organeve të bashkësisë u garantohet liri e plotë e ushtrimit të veprimtarisë fetare, organizative  e administrative, në përputhje me aktet e këtij Komuniteti, për aq sa kjo veprimtari nuk vjen në kundërshtim me dispozitat kushtetuese dhe ligjore.

Neni 12

Marrëdhëniet me bashkësitë e huaja fetare

1. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të krijojë dhe të mbajë kontakte me bashkësi fetare të një vendi tjetër ose ndërkombëtare, të marrë pjesë në veprimtaritë e tyre fetare e bamirëse, për aq sa këto kontakte nuk bien ndesh me rendin e brendshëm kushtetues.

2. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të përfitojë mbështetje financiare dhe/ose materiale nga entitete dhe/ose individë të huaj, për aq sa kjo mbështetje nuk bie ndesh me këtë Marrëveshje dhe me legjislacionin në fuqi.

KREU III

STATUSI FINANCIAR

Neni 13

Mbështetja financiare ose materiale shtetërore

1. Shteti shqiptar mund t’i japë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, apo subjekteve juridike të themeluara prej saj, mbështetje financiare ose materiale.

2. Modalitetet dhe kriteret për sigurimin e kësaj mbështetjeje financiare duhet të përcaktohen me një ligj specifik për mbështetje financiare nga buxheti i shtetit për kultet fetare.

Neni 14

Regjistrimi në organet tatimore

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, si dhe personat e tij juridikë, duhet të regjistrohen në organet tatimore, sikurse çdo person juridik jofitimprurës, në përputhje me legjislacionin përkatës.

Neni 15

Statusi juridik dhe fiskal

1. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njeh dhe respekton kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë në fushën financiare, duke ruajtur tërësisht pavarësinë në administrimin e buxhetit të tij financiar, të krijuar qoftë nga burime të brendshme edhe nga ato të jashtme, në formë dhuratash nga organizma ndërkombëtarë simotra.

2. Përjashtohen nga të gjitha llojet e taksave:

a) Subvencionet financiare të çfarëdolloji dhe çdo e ardhur tjetër e ligjshme, si edhe donacionet materiale të destinuara për të realizuar misionin e vet, kur këto të ardhura apo donacione nuk përdoren për përfitime nga organizatorët.

b) Ndërtimi i objekteve të reja, ndërtesat në pronësi ose në përdorim të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, ose të personave juridikë të themeluar prej tij të regjistruara pranë organeve kompetente shtetërore, në rastet kur ato përdoren pa qëllim fitimi për ushtrimin e besimit, drejtimin dhe administrimin fetar, veprimtarinë fetare, humanitare e bamirëse, formimin e klerikëve, mësimin e teologjisë dhe shkencave të tjera fetare, si dhe të personelit fetar dhe laik në shërbim të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.

c) Taksa e trashëgimisë ose e kalimit të pasurisë në procesin e regjistrimit të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat i dhurohen Komunitetit Mysliman të Shqipërisë ose kur ato kalojnë mes entiteteve të vetë Komunitetit Mysliman.

3. Personat juridikë të themeluar nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, por që nuk e kanë zotësinë juridike ose nuk janë regjistruar si organizata jofitimprurëse përpara ratifikimit të kësaj Marrëveshjeje, gëzojnë të drejtën që të regjistrohen në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë sipas nenit 8 të kësaj Marrëveshjeje, brenda dy vjetëve nga dita e hyrjes së saj në fuqi.

4. Përjashtohen nga detyrimi i derdhjes së kontributeve për sigurim shoqëror dhe shëndetësor personeli fetar dhe laik në shërbim të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, me kombësi të huaj, me banim të rregullt në Shqipëri, të cilët nuk përfitojnë asnjë të ardhur apo shpërblim për kryerjen e veprimtarisë së tyre dhe që i kanë derdhur këto kontribute në vendet e origjinës.

5. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, për personelin klerik dhe laik të tij, si kategori profesionale krejt e veçantë, ka të drejtë shkallëzimin e diferencuar për nivelin e pagës, për efekt kontributesh të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe tatimi mbi të ardhurat e personit.

6. Për veprimtaritë me karakter institucional, si: ushtrimi i kultit, drejtimi dhe administrimi i komunitetit, veprimtaria fetare, humanitare dhe bamirëse, formimi i klerit, mësimi i teologjisë dhe i shkencave fetare, Komuniteti Mysliman dhe personat juridikë të themeluar prej tij nuk janë të detyruar të mbajnë regjistër kontabël dhe t’u nënshtrohen standardeve administrative, të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për këtë çështje. Si pasojë, për të tilla veprimtari ato nuk e kanë detyrim që të paraqesin bilancin kontabël vjetor tek organet kompetente shtetërore dhe as ta depozitojnë atë pranë organizmave shtetërorë të caktuar nga legjislacioni në fuqi.

KREU IV

BASHKËPUNIMI NË TË MIRË TË SHTETASVE

Neni 16

Festat fetare

1. Ditët e festave fetare që do të jenë ditë pushimi vendosen me ligj. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë mund të propozojë festa fetare që, sipas mendimit të tij, mund të shpallen ditë pushimi.

2. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, në përputhje me nevojat fetare të besimtarëve, ka të drejtë të përcaktojë edhe festa të tjera, veç atyre që do të trajtohen me ligj si festa zyrtare, të cilat nuk janë të detyrueshme për sektorin shtetëror publik dhe privat.

Neni 17

Institucionet edukative dhe arsimore të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë

1. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë, në përputhje me kriteret e parashikuara nga legjislacioni në fuqi, të ngrejë dhe të administrojë institucione edukative dhe arsimore të të gjitha niveleve.

2.  Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dhe shteti angazhohen të respektojnë të drejtën e prindërve për të siguruar edukimin e fëmijëve në përputhje me bindjet e tyre fetare.

3. Shteti e njeh vlefshmërinë e dokumenteve të lëshuara nga këto institucione, sipas kritereve të caktuara nga legjislacioni në fuqi për arsimin.

4. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dhe shteti hartojnë kurrikulat përkatëse për shkollat fetare jopublike, si dhe bëjnë vlerësimin dhe certifikimin e personelit pedagogjik. Për miratimin e tyre ngarkohet Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

5. Gjatë procesit mësimdhënës, shteti dhe Komuniteti Mysliman i Shqipërisë angazhohen  që arsimimi i fëmijëve të bazohet mbi të drejtat e njeriut dhe parimet demokratike, të drejtohet në përgatitjen e fëmijëve për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë në frymën e mirëkuptimit, paqes, tolerancës, barazisë gjinore dhe vëllazërisë midis njerëzve, grupeve etnike, kombëtare dhe fetare, ose personave me origjinë tjetër, duke iu kundërvënë racizmit e fanatizmit.

Neni 18

Kryerja e veprimtarive sociale

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të ushtrojë veprimtari sociale me karakter ekonomik, edukativ e shëndetësor. Kjo e drejtë përfshin edhe krijimin e mjediseve sociale të përshtatshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 19

Organizatat bamirëse

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë mund të themelojë organizata bamirëse, duke respektuar rregullat e përgjithshme dhe legjislacionin në fuqi.

Neni 20

Liria e shprehjes dhe e drejta për informim

1. Shteti dhe Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njohin dhe pranojnë mjetet e informimit publik si një element të rëndësishëm për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe të ndërgjegjes.

2. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të shprehë dhe të përhapë lirisht bindjet e fesë islame nëpërmjet mjeteve të komunikimit publik, medias së shkruar dhe asaj pamore, si dhe në çfarëdo forme tjetër të njohur ose që do të njihet në të ardhmen.

3. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të themelojë struktura të komunikimit publik në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në çdo rast përmbajtja që jepet përmes mjeteve të komunikimit masiv nuk duhet të përshkohet nga ide që cenojnë rendin kushtetues, tolerancën fetare, ose që diskriminojnë bashkësitë fetare dhe nxisin grindje ndërfetare.

4. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të shprehet nëpërmjet mjeteve të komunikimit dhe informimit publik.

5. Komiteti Shtetëror i Kulteve  bashkëpunon me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë për shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve për nevoja studimore.

Neni 21

Objektet e kultit

1. Ndërtesat dhe objektet që shërbejnë për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të shenjta nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë. Ndërhyrja e autoriteteve në to është e ndaluar, me përjashtim të rasteve të flagrancës, kur një gjë e tillë kërkohet në zbatim të një urdhri të prokurorisë, të një vendimi gjyqësor ose titulli ekzekutiv, ose në rast të kanosjes së një rreziku të afërm.

2. Institucionet përkatëse e në veçanti Komiteti Shtetëror i Kulteve, bashkëpunojnë me bashkësitë fetare për të përcaktuar vendin për ndërtimin e objekteve fetare, në përputhje me nevojat fetare të personave, si dhe mbi bazën e planeve rregulluese urbanistike.

3. Këshilli i Ministrave merr përsipër që për objektet e kultit të paregjistruara të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë të ndihmojë në procesin e legalizimit, i cili të kryhet me regjistrim në bazë të kërkesës dhe dokumentacionit teknik të paraqitur nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, në bazë të legjislacionit në fuqi.

KREU V

ÇËSHTJET E PRONËSISË

Neni 22

E drejta e pronës

1. Shteti i njeh Komunitetit  Mysliman të Shqipërisë të drejtën e pronës mbi sende të luajtshme dhe të paluajtshme me të gjitha elementet përbërëse të saj. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë rinjihet sipas kësaj Marrëveshje si trashëgimtar i pronave përkatëse të tij.

2. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, shteti trajton me përparësi kërkesat e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për kthimin dhe kompensimin e pronave të veta.

3. Në rastet kur objektet e kultit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë nuk gjenden të regjistruara në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, pronësinë do ta vërtetojë (provojë) nëpërmjet dokumenteve të Arkivit Qendror të Shtetit.

Neni 23

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore fetare

1. Objektet e kultit që kanë statusin e Monumentit të Kulturës t’i kthehen në pronësi Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe të mbrohen e trajtohen nga ligji për trashëgiminë kulturore.

2. Shteti mund të marrë në përdorim një objekt të kultit vetëm për nevoja e interesa madhorë dhe vetëm pasi të ketë marrë paraprakisht pëlqimin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.

3. Këshilli i Ministrave dhe Komuniteti Mysliman i Shqipërisë bien dakord të bashkërendojnë përpjekjet në të ardhmen për të evidentuar, vlerësuar e mbrojtur pasuritë kulturore, si dhe godinat e kultit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, të cilat bartin vlera të kulturës kombëtare materiale e shpirtërore.

4.  Instituti i Monumenteve të Kulturës merr pjesë në restaurimin, projektimin dhe ndërtimin e objekteve të kultit në marrëveshje me bashkësitë fetare përkatëse, duke respektuar ligjin nr.9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”.

5. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë paraqet në MTKRS (Drejtorinë e Turizmit) listën e objekteve të kultit që janë monumente kulture, për t’u përfshirë ato në planin e turizmit kulturor. Përparësi në planin e turizmit kulturor duhet të kenë ato objekte që janë më të frekuentueshme.

KREU VI

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 24

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

1. Interpretimi dhe zbatimi i kësaj Marrëveshjeje, si dhe zgjidhja e çështjeve të diskutueshme, bëhen mbi bazën e mirëkuptimit midis palëve.

2. Ndryshimet e kësaj Marrëveshjeje mund të bëhen me marrëveshje ndërmjet palëve, në përputhje me Kushtetutën, ligjet në fuqi, si dhe me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje.

Neni 25

Dispozita të fundit

1. Shteti i njeh Komunitetit Mysliman të Shqipërisë të drejtën të lidhë marrëveshje të veçanta për zbatimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje.

2. Kjo Marrëveshje shërben si akt bazë për nënshkrimin e marrëveshjeve të veçanta me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë, që ratifikohen në Kuvend.

3. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë mund të tërhiqet nga kjo Marrëveshje duke paraqitur një kërkesë me shkrim. Hollësitë rregullohen me marrëveshje të veçantë.

Bërë në Tiranë, më 24.10.2008, në dy ekzemplarë origjinalë.

PËR KËSHILLIN E MINISTRAVE TË                         PËR KOMUNITETIN MYSLIMAN

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË                                               TË SHQIPËRISË

MINISTRI I TURIZMIT, KULTURËS,                                   KRYETARI

RINISË DHE SPORTEVE

Prof. Dr. Ylli Pango

 

©GC

Trascina file per caricare

LEGGE

N. 10 056, del 22.1.2009

 

PER LA RATIFICA DELL’“ACCORDO TRA IL CONSIGLO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA E LA COMUNITA’ MUSULMANA ALBANESE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA INTESA RECIPROCA”

 

Basandosi sugli articoli 10, comma 5 e 78, e 83 comma 1 della Costituzione, e su proposta del Consiglio di Ministri,

 

IL PARLAMENTO

 DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA DECIDE:

 

Articolo 1

Si ratifica “L’accordo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e la Comunità Musulmana albanese per il regolamento dei rapporti reciproci” secondo il testo allegato a questa legge.

 

Articolo 2

Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Proclamata con decreto nr. 6032, del 29.1.2009 dal Presidente della Repubblica d’Albania, Bamir Topi.

 

ACCORDO

TRA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA E LA COMUNITA’ MUSULMANA ALBANESE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA INTESA RECIPROCA

 

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e la Comunità Musulmana Albanese, basandosi sui principi della libertà di coscienza e di credo religioso, sanciti e garantiti dagli  articoli 10 e 24 della Costituzione della Repubblica d’Albania, e dagli accordi internazionali ratificati dalla legge così come nelle altre leggi in vigore (in seguito citati Costituzione,  leggi e legislatura in vigore), stabiliscono l’accordo come di seguito (in seguito citato “Accordo”):

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto

 

Questo accordo regola le questioni dei rapporti e di collaborazione tra lo Stato e la Comunità Musulmana Albanese, per il bene dell’individuo e della comunità, basandosi sui principi costituzionali che garantiscono la libertà di manifestazione e di esercizio della fede, così come il bene comune, per rafforzare e sviluppare i reciproci rapporti.

 

Articolo 2

Significato

 

La Comunità Musulmana Albanese è una comunità religiosa che include anche i tarikate… che facevano parte di questa comunità fino al 1967, quando i decreti per le comunità religiose furono abrogati con decreto n. 4337 del 13.11. 1967.

La Comunità Musulmana Albanese è una organizzazione di fedeli musulmani che manifestano, esprimono e/o esercitano le loro convinzioni (il loro credo), i principi e le pratiche religiose che si prevedono nelle fonti della legislazione islamica, nella scuola giuridica religiosa “Hanefi” e nello statuto della Comunità Musulmana Albanese.

 

Articolo 3

Scopo

 

Lo scopo di questo accordo è:

a)     garantire i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi in vigore sulla libertà di coscienza e di fede;

b)    riconoscere e garantire il rispetto dei diritti della Comunità Musulmana Albanese, dello Statuto e delle sue tradizioni, riguardo ai diritti e ai doveri dei fedeli, il rispetto per i diritti e le pratiche tradizionali, delle istituzioni e delle loro strutture, e delle persone giuridiche da essa create?, per svolgere liberamente la sua missione religiosa, educativa e di carità.

c)     riconoscere e garantire l’inviolabilità delle istituzioni musulmane del culto fino a che la loro attività non contravviene con l’esercizio della libertà di coscienza e di religione, con la Costituzione e le leggi in vigore, e con la tradizione e lo Statuto della Comunità Musulmana Albanese;

d)    garantire la libertà dell’individuo nell’esercitare la religione islamica, nel manifestarla personalmente oppure collegialmente nelle istituzioni religiose musulmane, o al loro esterno, tramite il culto, l’istruzione, le pratiche o lo svolgimento dei rispettivi riti religiosi;

e)     garantire la libertà dell’individuo in modo tale che non sia né impedito né obbligato a partecipare alla comunità religiosa musulmana e a esercitarne le pratiche, o a partecipare ai riti e alle strutture direttive della Comunità Musulmana Albanese.

f)     riconoscere e garantire le reazioni e le attività della stessa Comunità Musulmana Albanese nei confronti delle deformazioni, delle tendenze estremiste o di ogni altro duro atteggiamento interno agli ambienti dei propri fedeli. In caso di verifica di tali comportamenti, la Comunità Musulmana Albanese avverte gli organi preposti.

Tramite tale Accordo, le parti si impegnano a assicurare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale libertà non si può fare oggetto delle restrizioni altre da quelle che, previste dalla legge, intendono provvedimenti necessari in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell’ordine, dello stato della salute e della morale pubblica, o per la difesa dei diritti e della libertà altrui.

 

Articolo 4

Applicazione dell’Accordo

 

 1. Tale Accordo vale per tutti gli organi e le istituzioni statali che hanno a che fare con la religione e con la Comunità Musulmana Albanese come anche per le istituzioni e le persone giuridiche da lei create.
 2. Gli individui o i loro raggruppamenti godono dei diritti previsti da tale Accordo quando partecipano a questa comunità religiosa o alle sue pratiche.

 

Articolo 5

Principi generali

 

 1. Lo Stato rispetta la Comunità Musulmana Albanese e riconosce come suoi rappresentanti soltanto le persone autorizzate dalla Comunità Musulmana Albanese e garantisce la difesa della Comunità Musulmana Albanese da ogni persona o gruppo che ne pretende il nome, gli oggetti del culto, la proprietà, i simboli e il suo timbro.
 2. La Comunità Musulmana Albanese rispetta le altre comunità religiose riconosciute in Albania, i suoi fedeli e i riti che vengono da loro praticati.
 3. La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di organizzarsi e di compiere la sua missione indipendentemente dallo Stato, rispettando il principio di laicità dello Stato, la Costituzione e le leggi in vigore.

 

Articolo 6

Coordinamento con gli organi statali

 

 1. Riguardo al reciproco rapporto con la Comunità Musulmana Albanese, lo Stato viene rappresentato dal Comitato Statale per i Culti. La Comunità Musulmana Albanese collabora con il Comitato per rendere possibile e realizzare una comunicazione attiva con gli organi e le istituzioni statali.
 2. Presso gli organi e le istituzioni statali, la Comunità Musulmana Albanese viene rappresentata dagli organi da lei prestabiliti, e utilizza il proprio timbro e i propri simboli che la identificano.

 

CAPO II

L’ORGANIZZAZIONE E LA PERSONALITA’ GIURIDICA DELLA COMUNITA’ MUSULMANA ALBANESE

 

Articolo 7

La Comunità Musulmana Albanese e le persone giuridiche

 

 1. Lo Stato riconosce e rispetta la personalità giuridica della Comunità Musulmana Albanese secondo questo accordo e la legislazione albanese in vigore, come tutte le attività da essa svolte fino ad ora, a meno che non contraddicano la Costituzione e la legislazione.
 2. La fondazione, la struttura, l’organizzazione, l’oggetto delle attività, l’amministrazione, la regolarizzazione e la sospensione della Comunità Musulmana Albanese come persona giuridica si realizzano in base alle regole e alle tradizioni di questa comunità, di questo Accordo e della legislazione in vigore.
 3. Lo Stato riconosce il diritto alla Comunità Musulmana Albanese di creare istituzioni e strutture di carattere religioso o non, che assumono? o possiedono lo status di persona giuridica, in base alla vigente legislazione.
 4. Le istituzioni e le strutture create dalla Comunità Musulmana Albanese possono esercitare ogni attività sociale, di istruzione, sanitaria ed economica, in base alle regole di questa comunità, e della vigente legislazione, che regolano tra l’altro, anche l’intestazione? con licenze, e i rispettivi permessi.
 5. La Comunità Musulmana Albanese, con propria libera volontà, può creare comunità religiose, mettendo insieme altre comunità religiose per uno scopo comune. Tali comunità, anche nel caso non vengano registrate come persona giuridica, possono automaticamente appropriarsi dello status di personalità giuridica, dopo la deposizione della bozza di accordo per la loro fondazione presso la Comunità Statale per i Culti.
 6. La Comunità Musulmana Albanese, le comunità religiose, come anche le proprie persone fisiche, in ogni forma legale della loro organizzazione, sono persone giuridiche no-profit.

 

Articolo 8

La personalità giuridica della Comunità Musulmana Albanese

 

 1. La Comunità Musulmana Albanese viene riconosciuta come persona giuridica dopo la decisione del Tribunale di Tirana, basata sulla seguente documentazione:

a)     Richiesta per la registrazione della persona giuridica, presentata dal legale rappresentante  della Comunità.

b)    Atto di fondazione della persona giuridica, firmata dal rappresentante legale della Comunità religiosa, secondo le proprie regole dove, tra l’altro, viene definita la sede, la natura, il tipo dell’attività.

c)     Statuto della personalità giuridica, in base alle regole della Comunità religiosa dove, tra l’altro, vengono definite la struttura e l’organizzazione della Comunità, gli organi, i dirigenti e i funzionari, come anche le modalità con le quali vengono nominati e scelti i propri rappresentanti legali, i rispettivi impegni e le rispettive competenze, le fonti finanziarie e la modalità di scioglimento della persona giuridica.

d)    Parere dato dalla Comunità Statale per i Culti che conferma il riconoscimento della missione religiosa del richiedente.

 1. Il tribunale di Tirana, entro 30 giorni dalla data in cui viene presentata la richiesta, allegata ai documenti soprannominati, riconosce la persona giuridica e la sua iscrizione, tramite la decisione presa.

 

Articolo 9

Tempi e luoghi della attività delle persone giuridiche della Comunità Musulmana Albanese

 

Le persone giuridiche della Comunità Musulmana Albanese possono esercitare le propri attività in un tempo indeterminato, in una parte o su tutto il territorio della Repubblica d’Albania, secondo la scelta propria della Comunità.

 

Articolo 10

Principi dell’organizzazione e dell’attività della Comunità Musulmana Albanese

 

1. Le parti si impegnano a rispettare i principi costituzionali sui quali si costruisce tale Accordo nel lavorare insieme per l’applicazione della legislazione albanese in vigore.

2. Lo Stato rispetta l’indipendenza della Comunità Musulmana Albanese per organizzarsi ed esercitare la propria attività, e per amministrare le proprietà che possiede, in base ai principi, alle regole, alle tradizioni e al suo Statuto.

3. I principi, le regole e lo Statuto della Comunità Musulmana Albanese, così come la sua attività, devono rispettare gli interessi nazionali e le tradizioni albanesi, la convivenza e la tolleranza religiosa tra le comunità religiose in Albania.

 

Articolo 11

Organizzazione della Comunità Musulmana Albanese

 

Nei rapporti con gli organi, le istituzioni e le altre organizzazioni laiche e religiose, all’interno dello Stato e all’estero, i fedeli della Comunità Musulmana Albanese vengono rappresentati dagli organi, dai funzionari e dai dirigenti nominati, oppure scelti in base allo Statuto.

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di formare i propri organi, nominare i funzionari e i propri dirigenti in modo indipendente, e in base alle disposizioni previste nel suo Statuto. L’ordinario? della Comunità Musulmana Albanese si nomina secondo le procedure e i criteri previsti dallo Statuto di questa Comunità.

La Comunità Musulmana Albanese avvisa il Comitato Nazionale dei Culti sulla nomina dei propri ordinari.

Ai funzionari, ai dirigenti e agli organi della Comunità viene garantita piena libertà nell’esercitare le attività religiose, organizzative e amministrative in base agli atti di questa Comunità, fintanto che esse non siano in contraddizione con le disposizioni costituzionali e legali.

 

Articolo 12

Rapporti con le comunità religiose straniere

 

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di creare legami e di essere in contatto con le comunità religiose degli altri paesi, di partecipare alle loro attività religiose e di carità, fintanto che tali rapporti non contraddicano l’ordine interno costituzionale.

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di godere del sostegno finanziario o materiale di enti o individui stranieri,  fintanto che tale sostegno non contraddica l’Accordo soprannominato e la legislazione in vigore.

 

CAPO III

LO STATUTO FINANZIARIO

 

Articolo 13

Sostegno finanziario o materiale statale

 

Lo Stato Albanese può dare alla Comunità Musulmana Albanese, oppure ai soggetti giuridici da essa creati, sostegno finanziario o materiale.

Le modalità e i criteri sulla sicurezza di tale sostegno finanziario, devono essere definiti con una legge specifica sul sostegno finanziario dal fondo statale per i culti religiosi.

 

Articolo 14

Iscrizione presso gli organi finanziari

 

La Comunità Musulmana Albanese, come anche le sue persone giuridiche, devono iscriversi agli organi finanziari, come ogni persona giuridica no-profit, in base alla rispettiva legislazione.

 

Articolo 15

Status giuridico e fiscale

 

La Comunità Musulmana Albanese riconosce e rispetta il quadro normativo della Repubblica d’Albania nell’ambito finanziario, salvaguardando totalmente l’indipendenza nell’amministrazione del suo budget finanziario, fondato sia dalle fonti interne che da quelle esterne, in forma di dono dalle altre comunità e dagli organismi internazionali simili.

 

2. Vengono esclusi da ogni onere tassativo:

 

a) Le sovvenzioni finanziarie di ogni tipo di entrata legale come anche le donazioni materiali destinate per realizzare la propria missione quando queste entrate o donazioni non vengono usate per interessi propri dagli organizzatori.

b) La costruzione di nuovi edifici, la proprietà immobiliare o solamente in uso alla Comunità Musulmana Albanese o alle persone giuridiche da essa create iscritte presso gli organi competenti nazionali, solo nei casi in cui vengano usati per attività religiose, la direzione e l’amministrazione religiosa, le attività umanitarie e di carità, la formazione del clero, l’insegnamento della teologia e delle altre scienze religiose, così come il personale religioso e laico in servizio presso la Comunità Musulmana Albanese.

c) La tassa di eredità o di passaggio di eredità nel corso di iscrizione delle proprietà mobili e immobili che vengono donate alla Comunità Musulmana Albanese oppure quando il passaggio delle proprietà avviene tra enti della stessa Comunità Musulmana.

3. Le persone giuridiche create dalla Comunità Musulmana Albanese che non godano dello status giuridico o che non siano iscritte come organizzazioni no-profit prima della ratifica di tale Accordo, hanno il diritto di iscriversi presso il tribunale di Tirana secondo l’articolo 8 di questo accordo, entro 2 anni dalla data in cui esso entra in vigore.

4. Si escludono dal pagamento dei contributi INPS? il personale religioso e laico al servizio della Comunità Musulmana Albanese di nazionalità straniera, residenti regolari in Albania, i quali non godono di nessun tipo di entrate per le attività svolte avendo pagato questi contributi nei propri Paesi d’origine.

5. La Comunità Musulmana Albanese, per il proprio personale clericale e laico, come categorie professionali del tutto particolari, ha il diritto di fare differenti scale a secondo dei livelli di pagamento, a scopo dell’ I.M.P.S e le tasse in base alle entrate personali.

6. Per le attività di carattere istituzionale, come: l’esercizio del culto, l’amministrazione della comunità, l’attività religiosa umanitaria e di carità, la formazione del clero, l’insegnamento della teologia e delle scienze religiose, la Comunità Musulmana Albanese e le persone giuridiche da essa create non hanno alcun obbligo di tenere il registro dei corrispettivi? compensi? e di seguire i doveri amministrativi, previsti dalla legge in vigore sulla questione. Ciò detto, per tali attività essi non hanno l’obbligo di tenere la contabilità annua presso gli organi competenti statali e tanto meno di depositarlo presso gli organi statali stabiliti dalla legislazione in vigore.

 

CAPO IV

LA COLLABORAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI

 

Articolo 16

Feste religiose

 

I giorni delle festività religiose per essere giorni feriali? devono essere stabiliti dalla legge. La Comunità Musulmana Albanese può proporre festività religiose che a suo parere possono essere stabilite come giorni feriali.

La Comunità Musulmana Albanese, in base alle necessità religiose dei fedeli, ha il diritto di stabilire anche altre festività a parte quelle che verranno riconosciute come tale dalla legge,  le quali non sono obbligatorie per lo Stato e per il privato.

 

Articolo 17

Istituzioni educative e di istruzione della Comunità Musulmana Albanese

 

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto, in base ai criteri previsti dalla legislazione in vigore, di costruire e amministrare istituzioni educative e di istruzione di tutti i livelli.

La Comunità Musulmana Albanese e lo Stato si impegnano a rispettare il diritto dei genitori ad assicurare ai figli l’educazione in base al loro credo religioso.

Lo Stato riconosce la validità dei documenti rilasciati da queste istituzioni, secondo i criteri stabiliti dalla legislazione in vigore per l’istruzione.

 La Comunità Musulmana Albanese e lo Stato formulano i rispettivi curricoli per le scuole religiose non pubbliche, e testano e certificano il personale pedagogico. Per la loro approvazione si incarica il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze.

Durante il processo didattico, lo Stato e la Comunità Musulmana Albanese si impegnano affinché l’istruzione dei bambini si basi sui diritti umani e i sui principi della democrazia, sia indirizzata alla preparazione dei bambini verso una vita responsabile in una società libera, in armonia, pace, tolleranza, uguaglianza sessuale e fratellanza fra gli uomini, gruppi etnici, nazionali e religiosi, alle persone di altre origini, nella lotta contro il razzismo e il fanatismo.

 

Articolo 18

Svolgimento delle attività sociali

 

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di svolgere attività sociali di carattere economico, educativo e sanitario. Questo diritto coinvolge anche la formazione degli ambienti sociali adatti, in base alla legislazione in vigore.

 

Articolo 19

Organizzazioni umanitarie

 

La Comunità Musulmana Albanese può fondare organizzazioni umanitarie, rispettando le regole generali e la legislazione in vigore.

 

Articolo 20

Libertà di esprimersi e diritto d’informazione

 

Lo Stato e la Comunità Musulmana Albanese riconoscono e accettano i mezzi pubblici d’informazione come elemento fondamentale per la difesa della libertà di espressione e di coscienza.

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente il credo religioso islamico attraverso i mezzi di comunicazione pubblica, i massmedia, come attraverso ogni altra forma riconosciuta o che verrà riconosciuta in futuro.

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di fondare strutture di comunicazione pubblica in base alla legislazione in vigore. In ogni caso i contenuti che vengono trasmessi attraverso i mezzi di comunicazione non deve fornire idee che minaccino l’ordine costituzionale, la tolleranza religiosa, o che discriminino le comunità religiose e che istighino alla disarmonia fa le religioni.

La Comunità Musulmana Albanese ha il diritto di esprimersi attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione pubblica.

Il Comitato Nazionale dei Culti collabora con la Comunità Musulmana Albanese per lo scambio dei dati e delle informazioni ai fini di studio.

 

Articolo 21

Oggetti di Culto

 

Gli edifici e gli oggetti che servono per lo svolgimento delle attività religiose vengono considerati sacri dalla Comunità Musulmana Albanese. L’intervento delle autorità nei loro confronti è proibita tranne nei casi di flagranza, quando un tale intervento viene richiesto tramite un ordine della procura, di una sentenza giudiziaria, o di un titolo esecutivo, o in caso di minaccia seria.

Le rispettive istituzioni e in particolare il Comitato Nazionale dei Culti, collaborano con le comunità religiose per individuare il posto per la costruzione degli edifici religiosi, in base alle necessità religiose delle persone, come anche rispettando il piano urbanistico.

Il Consiglio dei Ministri si incarica di legalizzare gli edifici di culto non registrati, basandosi sulla richiesta e sulla documentazione tecnica presentata dalla Comunità Musulmana Albanese, secondo la legislazione in vigore.

 

CAPO V

LA PROPRIETA’

 

Articolo 22

Diritto di proprietà

 

Lo Stato riconosce alla Comunità Musulmana Albanese  il diritto alle proprietà mobiliari e immobiliari con tutti i loro componenti. La Comunità Musulmana Albanese si riconosce secondo questo Accordo come erede della propria proprietà.

Secondo la legislazione in vigore, viene data la precedenza alle richieste della Comunità Musulmana Albanese per ridarle? e ricompensarla delle proprie proprietà.

Nei casi in cui gli oggetti di culto della Comunità Musulmana Albanese non siano iscritti presso gli uffici delle proprietà immobiliari, l’Agenzia del Risarcimento e del Ricompenso delle proprietà deve fare le verifiche basandosi sulla documentazione dell’Archivio dello Stato.

 

Articolo 23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Conservazione dell’eredità culturale religiosa

 

Gli oggetti di culto che hanno lo status di Monumento di Culto, si devono ridare in proprietà alla Comunità Musulmana Albanese e devono essere custoditi secondo la legge per la eredità culturale.

Lo Stato può usufruire di un oggetto di culto soltanto nei casi di necessità, di interesse e di prestigio e solo dopo aver ottenuto il permesso della Comunità Musulmana Albanese.

Il Consiglio dei Ministri e la Comunità Musulmana Albanese si accordano per coordinare gli impegni per evidenziare?censire?, valutare e custodire il patrimonio culturale e gli edifici di culto della Comunità Musulmana Albanese, che sono portatori dei valori della cultura nazionale materiale e spirituale.

L’Istituto dei Monumenti della Cultura partecipa nel restaurare, progettare e costruire gli edifici di culto in accordo con le rispettive comunità religiose, applicando la legge n. 9048, del 07.04.2003 “Per la eredità culturale”.

La Comunità Musulmana Albanese presenta al MTKRS (La direzione del turismo) la lista degli oggetti di culto che sono monumenti culturali per fare parte del piano del turismo culturale. La precedenza sul piano del turismo culturale va agli oggetti di maggior frequenza?pregio?.

 

CAPO VI

LE NORMATIVE TRANSITORIE E DEFINITIVE

 

Articolo 24

Soluzione dei disaccordi

 

L’interpretazione e l’applicazione di questo Accordo, come anche la soluzione dei casi discutibili, si compiono sulla base dell’accordo delle parti.

I cambiamenti di questo Accordo si possono fare con l’accordo tre le parti, secondo la Costituzione, le leggi in vigore, e le disposizioni di questo Accordo.

 

Articolo 25

Ultime normative

 

Lo Stato riconosce alla Comunità Musulmana Albanese il diritto di accordarsi ai fini di applicare le norme di tale Accordo.

Questo Accordo è la base per la sottoscrizione di accordi specifici con la Comunità Musulmana Albanese, che vengono ratificati in Parlamento.

La Comunità Musulmana Albanese può dissociarsi da questo Accordo presentando una domanda scritta. I dettagli si regolano attraverso un accordo specifico.

 

Formulato in Tirana, il 24.10.2008, in due esemplari originali

 

                                                                      PER LA COMUNITA’

MUSULMANA ALBANESE

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELLA REPUBBLICA ALBANESE                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE

     IL MINISTRO DEL TURISMO, DELLA CULTURA

     DELLA GIOVENTU’ E DELLO SPORT

     Prof. Dr. Ylli Pango   

Trascina file per caricare