Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KTEROU SE STANOVÍ, KTERÉ DALŠÍ STUDIUM, POPŘÍPADĚ VÝUKA SE PRO ÚČELY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ POVAŽUJE ZA STUDIUM NA STŘEDNÍCH NEBO VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

(Vyhláška č. 183/1998 Sb.)
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Schváleno (Vydáno): 16.07.1998
Účinnost od: 01.09.1998
Uveřejněno v č. 62/1998 Sbírky zákonů na straně 6923

Abstract

 

§ 1

Studium na středních školách

Za studium na středních školách se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:

a) studium absolventů středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, organizovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) studium v jednoletém kursu s denní výukou pro absolventy středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kursu, organizovaném Státním těsnopisným ústavem v Praze 8, Karlínské nám. 8,

c) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zvláštního zákona,1) která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,

d) studium v kursech s denní výukou pro získání základního vzdělání nebo vzdělání poskytovaného zvláštní školou nebo pomocnou školou, organizovaných ve středních školách, základních školách, zvláštních školách a pomocných školách,2)

e) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů,3)

f) studium uskutečňované v České republice zahraničními školami, které nejsou školami vysokými a jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

g) vzdělávání žáků, směřující k získání základního vzdělání nebo vzdělání poskytovaného zvláštní školou nebo pomocnou školou, v základních školách, speciálních základních školách, zvláštních školách a pomocných školách po skončení povinné školní docházky.


------------------------------------------------------------------
1) § 4 odst. 4 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
2) § 58 písm. a) a § 60 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
§ 4 odst. 10 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
3) § 23 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
§ 12 odst. 4 vyhlášky č. 64/1981 Sb., o školskýchřízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.