Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 324/1997 SB.,

O ZPŮSOBU OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, O PŘÍPUSTNÉ ODCHYLCE OD ÚDAJŮ O MNOŽSTVÍ VÝROBKU OZNAČENÉHO SYMBOLEM "E"

(Vyhláška č. 24/2001 Sb.)

 

Schváleno (Vydáno): 22.12.2000

Účinnost od: 17.01.2001

Abstract

 

Čl. I

Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", se mění takto:

3. § 7 včetně poznámek pod čarou č. 9) a 10) zní:

 

"§ 7

(1) Označování a způsoby, kterými se provádí, nesmí uvádět kupujícího závažným způsobem v omyl, a to zejména

a) pokud se týká charakteristiky potraviny, její podstaty, totožnosti, vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby,

b) přisuzováním účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje,

c) vyvoláváním dojmu, že potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny.

(2) Na obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech a na písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se nesmí uvádět údaje, že

a) potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u nichž je tato vlastnost stanovena ve zvláštním právním předpise9) nebo potvrzena příslušným správním orgánem,

b) běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, které obsahuje nabízená potravina,

c) potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení,

d) potravina má zvláštní vlastnosti, přestože tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny,

e) potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak,

f) charakter nebo původ potraviny je "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý" nebo "racionální", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech,3)

g) potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, případně dietetická, pokud nebyl vydán souhlas Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b) bodu 5 zákona,

h) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými autoritami.

(3) Na obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech a na písemnostech, které potravinu doprovázejí, se dále nesmí uvádět údaje

a) jejichž pravdivost nelze dokázat,

b) které by mohly vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných podobných potravin nebo vyvolat u spotřebitele obavy z jejich použití,

c) o rychlosti úbytku tělesné hmotnosti nebo jeho rozsahu při konzumaci určité potraviny,

d) které by mohly vést k záměně běžných potravin s potravinami pro zvláštní výživu.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí rovněž pro způsob nabízení potravin k prodeji, zejména s ohledem na jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, grafickou úpravu a způsob uspořádání, ve kterém jsou vystaveny k prodeji.

(5) Zvláštní údaje uváděné na obalu biopotravin pocházejících z ekologického zemědělství a podmínky jejich použití stanoví zvláštní právní předpis.10)

(6) Označování podle § 6a až 6c se nevztahuje na potraviny, v jejichž složkách je přítomen materiál pocházející z geneticky modifikovaného organismu v množství nepřesahujícím 1 % příslušné složky, pokud je přítomnost tohoto materiálu neúmyslná a náhodná.

---------------------------------
9) Vyhláška č. 23/2001 Sb.
10) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".