Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KTEROU SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ, ROZDĚLOVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA INVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ZKVALITNĚNÍ TECHNICKÉHO STAVU A VYBAVENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

(Vyhláška č. 49/1995 Sb.)

 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

 

Schváleno (Vydáno): 10.03.1995

Účinnost od: 27.03.1995

Uveřejněno v č. 10/1995 Sbírky zákonů na straně 508

Abstract

 

§ 2

Zpracování a podávání žádostí

(1) Žádosti o dotaci mohou podávat tito žadatelé:

a) školy a školská zařízení s právní subjektivitou, zřizované obcemi, školskými úřady, ministerstvem a státem registrovanými církevními a náboženskými společnostmi,

b) obce, školské úřady a státem registrované církve a náboženské společnosti za školy a školská zařízení bez právní subjektivity, jichž jsou zřizovateli; školské úřady také za školy a školská zařízení bez právní subjektivity, které zřizuje ministerstvo.

(2) Pokud žadatelé nemají k majetku, jehož se žádost o dotaci týká, právo vlastnické nebo právo hospodaření, doloží k žádosti o dotaci stanovisko vlastníka, popřípadě subjektu práva hospodaření.

(3) Žádosti o dotaci podávají žadatelé školskému úřadu podle příslušnosti školy nebo školského zařízení, pro něž má být dotace poskytnuta, nejpozději poslední pracovní den měsíce následujícího po nabytí účinnosti vyhlášky.

(4) Žádosti o dotaci se zpracovávají na tiskopisech vydaných ministerstvem a podle návodu k nim. Podávají se ve třech vyhotoveních, včetně příloh.

(5) Tiskopisy žádosti a jejích příloh poskytnou žadatelům školské úřady.

 

§ 3

Věcné vymezení okruhu investičních potřeb Programu

(1) Žadatelé mohou žádat o poskytnutí dotací na konkrétní investiční akce charakteru

a) rekonstrukce a modernizace budov a staveb,

b) pořízení budov a staveb, včetně přístaveb, nástaveb a vestaveb, formou nové výstavby nebo úplatným převodem,

c) úplatných převodů restituovaných nemovitostí užívaných na základě chráněného nájmu2) do majetku obce, státu nebo státem registrované církve nebo náboženské společnosti podle příslušnosti školy nebo školského zařízení.

(3) Dotace se poskytují pouze na investiční akce, které budou dokončeny a finančně vypořádány do 20. prosince 1996.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.
Výměr Ministerstva financí č. 01/95, Cenový věstník částka 28/1994.