Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O PRODEJI A VÝVOZU PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

(71  Zákon ze dne 23. března 1994)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST I

PRODEJ A VÝVOZ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

 

§ 1

(1) Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona.

(2) Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek,1) evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi,2) archiválií,3) originálů uměleckých děl žijících autorů, a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do celního režimu dočasného použití.

 

§ 2

(1) Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu (dále jen "osvědčení"). Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce.

(2) Osvědčení vydávají na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty (dále jen "vlastník"), muzea, galerie, knihovny a pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen "odborná organizace"), popřípadě Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo"). Seznam odborných organizací s uvedením oborů, v nichž působí, a s vymezením jejich územní působnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(3) Vlastník může na základě plné moci3a) pověřit třetí osobu vykonáním všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty.

(4) Osvědčení k vývozu na dobu určitou se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)

(5) Osvědčení k trvalému vývozu se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů,3b) nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu,1) ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

 

§ 3

(1) Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k trvalému vývozu; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D.

(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.

 

§ 4

(1) Žádost o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k tomuto zákonu, předkládá vlastník odborné organizaci ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D.

(2) Žádost podle odstavce 1 se předkládá oborově a místně příslušné odborné organizaci podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka. Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, předloží se žádost místně příslušné odborné organizaci podle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Nelze-li místní příslušnost odborné organizace podle věty druhé určit, předloží se žádost kterékoli oborově příslušné odborné organizaci.

(3) Vlastník je povinen umožnit ohledání předmětu kulturní hodnoty a poskytnout odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost.

 

§ 5

(1) Lhůta pro vydání osvědčení odbornou organizací je 21 kalendářních dnů od doručení žádosti odborné organizaci.

(2) Pokud odborná organizace po posouzení předmětu kulturní hodnoty osvědčení nevydá, žádost ve lhůtě stanovené v odstavci 1 postoupí ministerstvu. O svém postupu současně písemně vyrozumí vlastníka.

(3) Ministerstvo ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti odborné organizaci vydá vlastníku osvědčení, nebo vykazuje-li předmět kulturní hodnoty znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu1) a byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, osvědčení nevydá a zahájí řízení podle zvláštního právního předpisu.1) Osvědčení nevydá rovněž v případě, že předmět kulturní hodnoty je předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)

(4) Byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu a osvědčení nebylo vydáno z důvodu, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, který je uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu, vydá o tom ministerstvo ve lhůtě stanovené v odstavci 3 rozhodnutí.

 

§ 5a

(1) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

§ 6

(1) Osvědčení se vlastníku vydává ve třech stejnopisech označených B, C a D. Odborná organizace nebo ministerstvo archivují stejnopis označený A po dobu 20 let.6)

(2) Osvědčení je žadateli vydáno za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 5 odst. 3. Příjemcem poplatku je odborná organizace.

(3) Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na dobu 5 let.

(4) Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání.

 

§ 7

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty vyváží (dále jen "vývozce"), je povinna předložit stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu propouštějícímu tento předmět do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku.

(2) Celní úřad propouštějící předmět kulturní hodnoty do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku potvrdí všechny předložené stejnopisy osvědčení. Celní úřad výstupu odešle stejnopis označený B ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění vývozu. Stejnopis označený C provází předmět kulturní hodnoty, stejnopis označený D si vývozce ponechá pro případnou kontrolu.

(3) Zpětný dovoz předmětu kulturní hodnoty vyvezeného na dobu určitou potvrdí celní úřad na stejnopisech označených C a D. Stejnopis označený C náleží vlastníkovi, stejnopis označený D je povinna fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty dováží (dále jen "dovozce"), odevzdat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby stanovené v osvědčení pro vývoz na dobu určitou odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo. Dovozce je rovněž povinen na vyžádání předložit předmět kulturní hodnoty po zpětném dovozu ke kontrole a identifikaci odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo tuto kontrolu a identifikaci umožnit na místě uložení předmětu.

(4) V případě, že se vývoz neuskutečnil, je vlastník povinen vrátit stejnopisy označené B, C a D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti osvědčení.

(5) Odborné organizace sledují dodržování lhůt k vývozu na dobu určitou a jejich nedodržení oznámí písemně ministerstvu nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty.

 

§ 7a

(1) V případě, že vývozce podá u celního úřadu celní prohlášení, kterým navrhuje propustit předmět do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, a celní úřad má podezření, že vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty, který je vyvážen bez osvědčení, a vývozce neprokáže, že o předmět kulturní hodnoty nejde, tento předmět zajistí, informuje o tom neprodleně oborově a místně příslušnou odbornou organizaci podle sídla celního úřadu a umožní jí ohledání předmětu. Obdobně postupuje celní úřad v případě, kdy je uskutečňován vývoz takového předmětu a celní prohlášení nebylo podáno.

(2) Odborná organizace je povinna neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne podání informace, vyhotovit pro celní úřad posudek o tom, zda vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty. Jedno vyhotovení posudku obdrží rovněž vývozce.

(3) Vývozce je povinen strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu.

(4) Náklady související se zajištěním předmětu a se zpracováním posudku hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení tohoto zákona.

 

§ 7b

Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo a celní orgány.

 

Přestupky

§ 8

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo

b) při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k trvalému vývozu.

(2) Vlastník se dopustí přestupku tím, že

a) neumožní ohledání předmětu kulturní hodnoty nebo neposkytne odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost (§ 4 odst. 3),

b) nevrátí stejnopisy označené B, C a D ve stanovené lhůtě odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, v případě, že se vývoz neuskutečnil (§ 7 odst. 4), nebo

c) nedoveze ve stanovené době zpět předmět kulturní hodnoty vyvezený na dobu určitou stanovenou v osvědčení.

(3) Vývozce se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu (§ 7 odst. 1), nebo

b) nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu (§ 7a odst. 3).

(4) Dovozce se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neodevzdá stejnopis označený D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo na vyžádání nepředloží předmět kulturní hodnoty ke kontrole a identifikaci, anebo tuto kontrolu neumožní na místě uložení předmětu (§ 7 odst. 3).

(5) Odborná organizace se dopustí přestupku tím, že písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůty k vývozu na dobu určitou ve lhůtě podle § 7 odst. 5.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) a podle odstavců 3 až 5 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

 

§ 8a

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

 

§ 9

(1) Osvědčení podle tohoto zákona nenahrazuje povolení k vývozu podle zvláštních předpisů.7)

(2) S výjimkou § 5 odst. 4, § 7a odst. 1, § 8 a 8a se na postup podle tohoto zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení.8) Odvolání proti rozhodnutí podle § 7a odst. 1 nemá odkladný účinek.

 

ČÁST II

ZMĚNA VYHLÁŠKY Č. 41/1985 SB., O NEOBCHODNÍCH VÝVOZECH A DOVOZECH VĚCÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 

§ 10

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 178/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb., č. 534/1990 Sb. a č. 398/1991 Sb., se mění takto:

V příloze č. 2 se položka "1. starožitnosti" vypouští.

 

ČÁST III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 11

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 239/1959 Ú. l., o vývozu kulturních památek a předmětů muzejní hodnoty.

 

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 80/2004 Sb. Čl. II

(1) Osvědčení vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 3 let ode dne jejich vydání, nejdéle však do 31. prosince 2004.

(2) Byla-li žádost o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty předložena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují se na vydání osvědčení a na propuštění takového předmětu kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku dosavadní právní předpisy. Takto vydaná osvědčení platí po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.

(3) Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

 

Příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb.

 

SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

 

I. Předměty z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie

doba vzniku

1.herbáře obsahující více než 50 herbářových položek opatřených schedami (++) starší 50 let

2.soubory preparovaných těl vymřelých živočichů, čítající více než 5 kusů (+) a soubory preparovaných i nepreparovaných částí těl živočichů čítající více než 5 kusů (+)

3. soubory paleobotanických nebo paleozoologických předmětů, čítající více než 5 kusů (++)

4. jednotlivé minerály a drahé kameny v přírodním stavu i broušené cena tržní vyšší než 10 000 Kč

 

II. Předměty z oboru archeologie doba vzniku

archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátků jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích (+)

 

III. Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy doba vzniku

1. malby, kresby a původní grafické listy provedené školenými a neskolenými tvůrci na jakémkoliv podkladu a jakoukoliv technikou s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady starší 50 let

2. sochařská díla, reliéfy a objekty nebo jejich části provedené školenými a neskolenými tvůrci jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál starší 50 let

3. oltáře a jejich součásti starší 50 let

4. kazatelny, zpovědnice, křtitelnice, poprsně, klekátka, sedes, lavice, ambony, asistenční stolky, sakristijní nábytek a jakékoliv části jejich umělecké výzdoby starší 50 let

5. bohoslužebné nádoby a bohoslužebné náčiní, např. kalichy, patény, ciboria, mešní konvičky, monstrance, křestní soupravy, umývací soupravy, olejnice, kropenky, kropáče, kánonické tabulky, pacifikály, procesní kříže, almužní hole, oplatnice, pokladničky starší 50 let

6. paramenta a další textilie, např. korouhve, praporce, baldachýny starší 50 let

7. lustry, lampy, lucerny, svícny, zhášedla, kratiknoty, věčná světla, vykuřovadla, kadidelnice, schránky na kadidlo starší 50 let

8. varhany a jejich části starší 50 let

9. zvony a zvonky starší 50 let

10 betlémy a jejich části starší 50 let

11. erby a insignie všech duchovních stavů a řeholních řádů a kongregací starší 50 let

12. liturgické knihy, modlitební knihy a zpěvníky starší 100 let

13. relikviáře a devocionálie všeho druhu do roku 1960 včetně

14. funerálie všeho druhu, např. pohřební štíty, rakve, náhrobky a jejich části, hřbitovní kříže, lucerny starší 50 let

15. judaika starší 50 let

 

IV. Předměty z oboru výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III. doba vzniku

1. malby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než 30 000 Kčstarší 50 let

2. kresby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než 10 000 Kčstarší 50 let

3. koláže, asambláže, mozaiky cena tržní vyšší než 30 000 Kč starší 50 let

4. originální grafická díla všech technik včetně serigrafií a tiskové matrice (+) za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 6 000 Kč, za soubor cena tržní vyšší než 30 000 Kč starší 50 let

5. miniatury provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než 6 000 Kčstarší 50 let

6. sochařská díla včetně reliéfů a objektů vytvořená jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál cena tržní vyšší než 30 000 Kč starší 50 let

7. autorské lité plakety a medaile cena tržní vyšší než 6 000 Kč starší 50 let

 

V. Předměty z oboru fotografické tvorby doba vzniku

1. daguerrotypie, ambrotypie, panotypie, kalotypie, ferrotypie, chromofotografie včetně negativůdo roku 1918 včetně

2. autorizovaná umělecká fotografie včetně negativů cena tržní vyšší než 6 000 Kč starší 50 let

 

VI. Předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce mimo předmětů uvedených v bodě III. doba vzniku

1. nábytek(+) za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč do roku 1938 včetně

2. interiérové vybavení a doplňky včetně zrcadel, vitráží a mříží cena tržní vyšší než 20 000 Kčdo roku 1938 včetně

3.osvětlovací tělesa cena tržní vyšší než 20 000 Kč do roku 1938 včetně

4. kamna cena tržní vyšší než 50 000 Kč do roku 1918 včetně

a) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé na území ČR (+) do roku 1938 včetně

b) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé mimo území ČR do roku 1860 včetně

c) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, neznačené do roku 1860 včetně

6.

a) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé na území ČR do roku 1938 včetně

b) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé mimo území ČR do roku 1860 včetně

c) porcelánové a keramické plastiky neznačené do roku 1860 včetně

7. porcelánové a keramické lékárenské nádoby (+) do roku 1918 včetně

8. předměty ze skla čirého, barevného, řezaného, broušeného, malovaného a zlaceného (+) za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč do roku 1918 včetně

9. předměty ze skla litého a lisovaného (+) za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 5 000 Kč
za soubor cena tržní vyšší než 25 000 Kč do roku 1918 včetně

10. předměty a šperky z drahých kovů a drahých kamenů cena tržní vyšší než 100 000 Kč do roku 1938 včetně

11. hodiny a hodinky cena tržní vyšší než 50 000 Kč do roku 1938 včetně

12. předměty z obecných kovů (cín, mosaz, měď, litina, železo, slitiny kovů) cena tržní vyšší než 20 000 Kč do roku 1938 včetně

13. vývěsní štíty a střelecké terče a jejich části do roku 1918 včetně

14. interiérové textilie, např. koberce, závěsy a stolové pokrývky cena tržní vyšší než 20 000 Kč do roku 1918 včetně

15. tapiserie cena tržní vyšší než 100 000 Kč do roku 1938 včetně

16. oděvy a oděvní součásti (+) cena tržní vyšší než 20 000 Kč do roku 1938 včetně

17. hry, hračky všeho druhu, kočárky i dětské cena tržní vyšší než 20 000 Kč do roku 1938 včetně

18. scénické a kostýmní návrhy, scénické modely, divadelní kostýmy (+) starší 70 let

19. loutky, loutková divadla a jejich součásti (+) starší 70 let

20. autorské plakáty provedené jakoukoliv grafickou nebo tiskovou technikou starší 70 let

21. autorská užitá grafika, grafický design starší 70 let

 

VII. Předměty z oboru knižní kultury doba vzniku

1. rukopisy knižní povahy, rukopisy literárních děl a originální kartografické práce

2. dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem kulturního a veřejného života (++)

3. dochované obtahy nevydaných tisků

4. prvotisky a staré tisky včetně map, atlasů a tiskových matric do roku 1800 včetně

5. knihy, tištěné mapy a atlasy, vydané na území ČR (++) starší 100 let

 

VIII. Předměty z oboru hudby doba vzniku

1. hudební nástroje včetně lidových, jejich součásti a doplňky starší 70 let

2. partitury tištěné (++) starší 70 let

3. rukopisné partitury a notové záznamy, dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem hudebního života (++)

 

IX. Předměty z oboru etnografie doba vzniku

1. lidové malby zhotovené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu starší 100 let

2. lidové plastiky provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu starší 100 let

3. lidový nábytek např. skříně, truhly, misníky, kolébky a interiérové doplňky starší 100 let

4. lidová keramika, hrnčina, fajáns, mezzomajolika starší 100 let

5. lidové textilie všeho druhu včetně krojů a jejich součástí (+) starší 100 let

6. lidové šperky a hřebeny zhotovené z jakéhokoliv materiálu starší 100 let

7. nástroje a pracovní pomůcky domácí výroby zhotovené z jakéhokoliv materiálu starší 100 let

8. lidové hračky zhotovené z jakéhokoliv materiálu starší 100 let

9. ručně psané kroniky starší 50 let

 

X. Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu doba vzniku

1. motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletní starší 50 let

2. časoměrné a astronomické přístroje a zařízení starší 70 let

3. zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku, dat a informací starší 50 let

4. polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy starší 50 let

5. tiskové formy k průmyslovému potisku textilií starší 50 let

6. domácí a spotřební technika starší 70 let

7. energetické a hnací stroje starší 80 let

8. výrobní stroje a zařízení starší 80 let

9. vědecké a technické přístroje a zařízení starší 80 let

10. návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobu starší 50 let

11. originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury (++) starší 50 let

12. stejnokroje, znaky a odznaky (+) do roku 1950 včetně

13. dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy (++)

 

XI. Předměty z oboru militária doba vzniku

1. zbraně chladné, střelné, mechanické i palné včetně zbraní sportovních a loveckých do roku 1950 včetně

2. těžké zbraně, bojová vozidla, letouny a dopravní prostředky starší 50 let

3. prototypy těžkých zbraní, bojových vozidel, letounů a dopravních prostředků

4. stejnokroje a jejich součásti včetně výstroje všeho druhu (+) do roku 1950 včetně

5. zbroj všeho druhu včetně zbroje pro koně a její součásti (+) do roku 1950 včetně

6. vlajky, prapory, korouhve a jejich součásti do roku 1950 včetně

7. faleristické předměty všeho druhu, např. řády, vyznamenání a jejich součásti (+) do roku 1950 včetně

8. odznaky historických pluků, vojenských útvarů, popř. útvarů domobrany a odznaky odbojových skupin do roku 1950 včetně

 

XII. Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, lesnictví a myslivosti doba vzniku

1. bryčky, žebřiňáky, valníky, saně, postroje, svítilny starší 70 let

2. traktory, stabilní motory, parní motory, lokomobily starší 50 let

3. stroje na zpracování půdy, setí a zpracování zemědělských plodin starší 70 let

4. stroje a zařízení potravinářské výroby starší 70 let

5. vinařské lisy kládové a vřetenové starší 70 let

6. úly vyřezávané, dlabané nebo vypalované starší 70 let

7. kamenné žlaby, koryta a pítka, mlýnské a krupařské kameny a podobně starší 70 let

8. lovecké nástroje a zařízení, např. železa, tenata, vrše starší 100 let

9. robotní známky, rabuše, doklady o vyvázání z roboty

 

XIII. Předměty z oboru filatelie a poštovnictví doba vzniku

1. klasické poštovní známky, celistvosti a celiny všech známkových zemí (++) do roku 1945 včetně

2. poštovní dostavníky, kočáry, vozy do roku 1945 včetně

3. typáře historických razítek do roku 1945 včetně

 

XIV. Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. doba vzniku

1. razidla starší 50 let

2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku (++) starší 50 let

3. faleristické doklady, řády, vyznamenání (+) starší 50 let

4. plakety, medaile, žetony, známky (+) starší 50 let

 

XV. Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností a využívání volného času doba vzniku

1. stejnokroje zaměstnanců státní správy a samosprávy, členů spolků a dalších dobrovolných sdružení (+) do roku 1950 včetně

2. insignie a předměty příbuzné, např. ferule, rychtářská práva, znaky, kordy, šavle, šerpy, prapory do roku 1950 včetně

3. cechovní truhlice, prapory a znaky a veškeré další doklady cechovního života

4. prapory, znaky a odznaky spolků a další doklady spolkového života, např. poháry, diplomy, pamětní listy do roku 1950 včetně

5. sportovní, turistické a cestovní potřeby, náčiní a oděvy, soutěžní medaile a ceny a vyznamenánístarší 70 let

 

XVI. Předměty z oboru historie vzdělávání

1. trojrozměrné žákovské a studentské didaktické pomůcky všech stupňů a typů škol do roku 1950 včetně

2. demonstrační pomůcky, funkční i nefunkční modely strojů a technických zařízení do roku 1950 včetně

 

XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty doba vzniku

1. drobná exteriérová architektura, např. kapličky, zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže, jejich součásti a fragmenty starší 50 let

2. architektonické články a fragmenty a další součásti architektury provedené z jakéhokoliv materiálu starší 70 let

3. exteriérové plastiky, jejich součásti a fragmenty, provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál starší 50 let

4. exteriérové mříže a mřížová vrata provedené z jakéhokoliv materiálu starší 70 let

5. studny, kašny a jejich části starší 70 let

(+) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů.

(++) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů, umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor.

Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná se o předměty kulturní hodnoty bez ohledu na cenu.

Kromě souborů uvedených v I. je souborem funkční celek, např. nábytková souprava, jídelní nebo nápojový servis, souprava stolních ozdob, oděvní nebo krojová souprava, souprava oltářních svícnů nebo liturgického nářadí, autorské grafické album, scénické a kostýmní návrhy k jedné inscenaci a soubor drobných jednotlivin vzniklý sběratelskou činností.

Příloha č. 2 k zákonu č. 71/1994 Sb.

 

SEZNAM ODBORNÝCH ORGANIZACÍ

I.

Předměty z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie

 

odborná organizace

územní působnost

obory mineralogie, paleontologie

 

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

obory botanika, zoologie

 

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

obor entomologie

 

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

II.

Předměty z oboru archeologie

 

odborná organizace

územní působnost

obor klasická archeologie

 

Národní muzeum

Česká republika

ostatní obory

 

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

III.

Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce
sakrální a kultovní povahy

 

odborná organizace

územní působnost

všechny předměty s výjimkou judaik

 

Národní památkový ústav

 

ústřední pracoviště

Česká republika

 

hlavní město Praha

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Středočeský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Plzni

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Pardubicích

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Olomouci

Olomoucký kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Ostravě

Moravskoslezský kraj

pouze judaika

 

Židovské muzeum v Praze

Česká republika

IV.

Předměty z oborů výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III. přílohy č. 1

 

odborná organizace

územní působnost

Národní galerie v Praze

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravská galerie v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

V.

Předměty z oboru fotografické tvorby

 

odborná organizace

územní působnost

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravská galerie v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

VI.

Předměty z oboru uměleckého řemesla uměleckoprůmyslové práce
mimo a předmětů uvedených v bodě III. přílohy č. 1

odborná organizace

územní působnost

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravská galerie v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

VII.

Předměty z oboru knižní kultury

 

odborná organizace

územní působnost

Národní knihovna

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravská zemská knihovna

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Literární rukopisy a předměty z pozůstalostiosobností literárního života

 

Památník národního písemnictví

Česká republika

pouze komeniana

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Česká republika

VIII.

Předměty z oboru hudby

 

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Ústecký kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

IX.

Předměty z oboru etnografie

 

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

X.

Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu

 

odborná organizace

územní působnost

Národní technické muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Technické muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

XI.

Předměty z oboru militária

 

odborná organizace

územní působnost

těžké zbraně, bojová vozidla, letouny,
dopravní prostředky a jejich prototypy

 

Vojenský historický ústav

Česká republika

ostatní předměty

 

Vojenský historický ústav

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

XII.

Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, lesnictví a myslivosti

 

odborná organizace

územní působnost

obor výroba potravin a potravinářský průmysl

 

Národní zemědělské muzeum v Praze

Česká republika

ostatní obory

 

Národní zemědělské muzeum v Praze

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

XIII.

Předměty z oboru filatelie a poštovnictví

 

odborná organizace

územní působnost

Poštovní muzeum

Česká republika

XIV.

Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. přílohy č. 1

 

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

XV.

Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností
a využívání volného času

 

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

XVI.

Předměty z oboru historie vzdělávání

 

odborná organizace

územní působnost

Národní muzeum

hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Moravské zemské muzeum v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Slezské zemské muzeum

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

XVII.

Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty

 

odborná organizace

územní působnost

Národní památkový ústav

 

ústřední pracoviště

Česká republika

 

hlavní město Praha

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště pro střední Čechy v Praze

Středočeský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Plzni

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Pardubicích

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Brně

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Olomouci

Olomoucký kraj

Národní památkový ústav

 

územní odborné pracoviště v Ostravě

Moravskoslezský kraj“

Příloha č. 3 k zákonu č. 71/1994 Sb.

 

Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky na dobu určitou

Příloha č. 4 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3a) § 31 a následující občanského zákoníku.

3b) Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 122/2000 Sb.

6) Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

7) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 130/1993 Sb.

8) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).