Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ÚČETNICTVÍ

(Zákon č. 563/1991 Sb.)

 

Schváleno (Vydáno): 12.12.1991

Účinnost od: 01.01.1992

Uveřejněno v č. 107/1991 Sbírky zákonů na straně 2802

Abstract

 

§ 9

Účetní soustavy

(1) V soustavě jednoduchého účetnictví účtují

a) podnikatelé, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, 4)

b) ostatní fyzické osoby uvedené v ustanovení § 1 odst. 1,

c) příspěvkové organizace, jejichž roční objem výdajového rozpočtu nepřesahuje 500 000 Kč,

d) občanská sdružení, jejich organizační složky a orgány, které mají právní subjektivitu, sdružení právnických osob a nadační fondy, pokud nepodnikají nebo pokud jejich příjmy nedosáhly v předchozím roce výše 3 000 000 Kč,

e) církve a náboženské společnosti, jejich orgány a církevní instituce, které mají právní subjektivitu, pokud nepodnikají nebo pokud nejsou příjemci dotací z příslušných státních rozpočtů.

(2) Všechny ostatní účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 účtují v soustavě podvojného účetnictví.

------------------------------------------------------------------
4) § 37 obchodního zákoníku.