Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

ОКРЕМА ДУМКА

 

судді Конституційного Суду України Литвинова О.М. стосовно Ухвали Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні"

Велика палата Конституційного Суду України 7 березня 2019 року постановила Ухвалу № 8-у/2019 (далі - Ухвала), якою відмовила у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" від 19 квітня 2018 року № 2410-VIII (далі - Постанова) на підставі пункту 2 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неналежність до повноважень Конституційного Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Підтримуючи ідею про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, вважаю за необхідне на підставі статті 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" викласти окрему думку щодо концептуальних недоліків в аргументації Ухвали.

1. Мотивуючи неналежність до повноважень органу конституційної юрисдикції питань, порушених у конституційному поданні, Велика палата Конституційного Суду України виходила, зокрема, з такого:

- приймаючи Постанову, Верховна Рада України засвідчила свою політичну позицію щодо підтримки звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні (друге речення абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини Ухвали);

- питання, порушені у Постанові, мають політичний характер та повинні бути вирішені в межах компетенції та політичної доцільності відповідних органів державної влади (перше речення абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини Ухвали).

Згідно зі статтею 35 Конституції України церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви; жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова (частина третя); ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань; у разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою (частина четверта).

Таким чином, з наведених конституційних приписів випливає, що Україна є світською (нейтральною щодо віри) державою, що виключає можливість підтримки (у тому числі політичної) органами публічної влади (зокрема єдиним органом законодавчої влади в Україні) православ'я - однієї з основних течій християнства.

Саме тому дотримуюся думки, що сформульований в Ухвалі підхід Великої палати Конституційного Суду України лише підтверджує твердження суб'єкта права на конституційне подання про те, що Постанова як акт парламенту суперечить світській сутності Української держави, яка вбачається зі змісту частин третьої, четвертої статті 35 Конституції України, а тому він видається вкрай вразливим і сумнівним.

2. Переконаний, що відмова у відкритті конституційного провадження у цій справі мала б ґрунтуватися на іншому підході, хоча також на підставі пункту 2 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неналежність до повноважень Конституційного Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Оспорювана Постанова за своєю суттю не є правовим актом Верховної Ради України у розумінні абзацу другого пункту 1 частини першої статті 150 Конституції України, пункту 1 статті 7 Закону України "Про Конституційний Суд України", оскільки вона не породжує жодних юридичних наслідків. Цією постановою парламент лише підтримав звернення глави держави до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

З цього приводу необхідно зазначити, що Конституційний Суд України вже відмовляв у відкритті конституційного провадження у справі у зв'язку з непідвідомчістю йому питань, порушених у конституційному поданні, коли предметом його розгляду була Постанова Верховної Ради України "Про прийняття в першому читанні проекту Земельного кодексу України"; Конституційний Суд України вирішив, що зазначена постанова не належить до правових актів Верховної Ради України, адже є актом парламенту регламентного характеру (Ухвала від 28 лютого 2001 року № 1-у/2001).

 

Суддя
Конституційного Суду України
О.ЛИТВИНОВ

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA

PARERE SEPARATO

 

dal giudice della Corte costituzionale dell'Ucraina relativa alla sentenza della Grande Sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina sul rifiuto di aprire un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale dei 47 deputati popolari dell'Ucraina sulla conformità della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) con la Verkhovna Rada dell'Ucraina in Ucraina "

La Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina il 7 marzo 2019, ha emanato il decreto n. 8-y / 2019 (di seguito - il decreto), negando l'apertura di un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale dei 47 deputati popolari dell'Ucraina in conformità con la Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) della Verkhovna Rada il supporto per l'indirizzo del Presidente dell'Ucraina al Patriarca ecumenico Bartolomeo I per fornire Tomos della Chiesa ortodossa autocefalia in Ucraina "del 19 aprile, 2018 numero 2410 VIII- (di seguito - regolamento) ai sensi del comma 2 dell'articolo 62 per la i giudici Ucraina "sulla Corte Costituzionale dell'Ucraina" - che non appartengono alla Corte Costituzionale dell'Ucraina questioni sollevate nella petizione costituzionale.

A sostegno dell'idea di rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in questo caso, ritengo necessario, sulla base dell'articolo 93 della legge ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", esprimere un parere separato sulle carenze concettuali nel ragionamento del decreto .

1. La Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina ha proceduto, in particolare, a motivare la mancanza di autorità dell'organo giurisdizionale costituzionale su questioni sollevate nella presentazione costituzionale:

- Nell'adottare la Risoluzione , la Verkhovna Rada dell'Ucraina ha confermato la sua posizione politica a sostegno dell'appello del Presidente al Patriarca ecumenico Bartolomeo sulla concessione a Thomas dell'autocefalia della Chiesa ortodossa in Ucraina (seconda frase del terzo paragrafo del paragrafo 2 della parte motivante del Decreto);

- le questioni sollevate nella risoluzione sono di natura politica e devono essere risolte nell'ambito delle competenze e delle opportunità politiche delle autorità pubbliche competenti (paragrafo 2, quarto comma, prima frase, della parte motivante dell'Ordine).

Secondo l' articolo 35 della Costituzione dell'Ucraina, le chiese e le organizzazioni religiose in Ucraina sono separate dallo stato e dalla scuola dalla chiesa; nessuna religione può essere riconosciuta dallo stato come obbligatoria ( Parte terza ); nessuno può essere sollevato dai propri doveri davanti allo stato o rifiutare di rispettare le leggi basate su credenze religiose; nel caso in cui lo svolgimento di un dovere militare sia contrario alle credenze religiose del cittadino, lo svolgimento di tale dovere deve essere sostituito da un servizio alternativo (non militare) ( parte quarta ).

Pertanto, dalle suddette prescrizioni costituzionali risulta che l'Ucraina è uno stato laico (neutrale nella religione), che esclude la possibilità di sostegno (incluso politico) da parte delle autorità pubbliche (incluso l'unico organo legislativo in Ucraina) di una delle principali correnti. cristianesimo.

Questo è il motivo per cui sono dell'opinione che la decisione della Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina dichiarata nella risoluzione confermi solo l'oggetto del diritto a una presentazione costituzionale che la Risoluzione come atto del parlamento contraddice l'essenza secolare dello stato ucraino, che si vede dal contenuto del terzo e del quarto articolo dell'articolo 35 Ucraina, motivo per cui sembra estremamente vulnerabile e discutibile.

2. Sono convinto che il rifiuto di aprire un procedimento costituzionale in questo caso dovrebbe basarsi su un approccio diverso, sebbene anche sulla base dell'articolo 62, paragrafo 2 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", le questioni sollevate nella presentazione costituzionale non sono pertinenti ai poteri della Corte costituzionale dell'Ucraina.

La risoluzione impugnata non è, nella sua essenza, un atto legale della Verkhovna Rada dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 150, secondo comma, parte 1, della Costituzione dell'Ucraina, paragrafo 7 dell'articolo 7 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", poiché non produce conseguenze giuridiche. In questa risoluzione, il Parlamento ha sostenuto solo la richiesta del Capo dello Stato al Patriarca ecumenico Bartolomeo di concedere a Thomas l'autocefalia della Chiesa ortodossa in Ucraina.

A questo proposito, va notato che la Corte costituzionale dell'Ucraina ha già rifiutato di aprire un procedimento costituzionale in un caso relativo alla mancanza di responsabilità delle questioni sollevate nella petizione costituzionale, quando la Verkhovna Rada dell'Ucraina "Adottando in prima lettura il progetto di codice fondiario Ucraina "; La Corte costituzionale ucraina ha stabilito che detta risoluzione non appartiene agli atti giuridici della Verkhovna Rada dell'Ucraina, in quanto si tratta di un atto parlamentare di natura regolare (decreto del 28 febbraio 2001 n. 1-y /2001 ).

 

Giudice
Della Corte costituzionale dell'Ucraina
O. LYTVYNOV