Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ  ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ

 

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні"

м. Київ


7 березня 2019 року
№ 8-у/2019 Справа № 1-416/2018(6718/18)

 

Велика палата Конституційного Суду України у складі суддів:

Шевчука Станіслава Володимировича - головуючого,
Городовенка Віктора Валентиновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Колісника Віктора Павловича,
Кривенка Віктора Васильовича,
Лемака Василя Васильовича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Мойсика Володимира Романовича,
Первомайського Олега Олексійовича,
Саса Сергія Володимировича,
Сліденка Ігоря Дмитровича - доповідача,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,

розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" від 19 квітня 2018 року № 2410-VIII (Голос України, 2018 р., 20 квітня).

Заслухавши суддю-доповідача Сліденка І.Д. та дослідивши матеріали справи, Велика палата Конституційного Суду України

 

установила:

 

1. До Конституційного Суду України звернулися 47 народних депутатів України з клопотанням визнати такою, що не відповідає положенням частини другої статті 8, статті 35 Конституції України (є неконституційною), Постанову Верховної Ради України „Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" від 19 квітня 2018 року № 2410-VIII (далі - Постанова).

Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що підтримка Верховною Радою України звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує конституційне право на свободу світогляду і віросповідання та є прямим втручанням держави у церковні справи.

2. Велика палата Конституційного Суду України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з постановленням Другою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України Ухвали від 28 січня 2019 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

Конституційний Суд України повноважний розглядати лише ті питання, які йому підвідомчі відповідно до положень статті 150 Конституції України та статті 7 Закону України „Про Конституційний Суд України".

Верховна Рада України може приймати рішення політичного характеру для висловлення своєї позиції та оцінки тих чи інших подій, фактів, обставин. Приймаючи Постанову, Верховна Рада України засвідчила свою політичну позицію щодо підтримки звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Конституційний Суд України зазначає, що питання, порушені у Постанові, мають політичний характер та повинні бути вирішені в межах компетенції та політичної доцільності відповідних органів державної влади. Конституційний Суд України в Рішенні від 7 травня 2002 року № 8-рп/2002 у справі щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб зазначив, що до юрисдикції Конституційного Суду України належить вирішення питань, які мають правовий (а не політичний) характер; у зв'язку з цим згідно з пунктом 1 частини першої статті 150 Конституції України ці питання не можуть бути предметом розгляду Конституційним Судом України, оскільки мають політичний, а не правовий характер (абзаци другий, третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Ухвали Конституційного Суду України від 12 січня 2005 року № 2-у/2005).

Наведене свідчить про наявність підстав для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 62 Закону України „Про Конституційний Суд України" - неналежність до повноважень Конституційного Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 35, 51, 52, 61, 62, 66, 86 Закону України „Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 52 Регламенту Конституційного Суду України Велика палата Конституційного Суду України

 

ухвалила:

 

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" від 19 квітня 2018 року № 2410-VIII на підставі пункту 2 статті 62 Закону України „Про Конституційний Суд України" - неналежність до повноважень Конституційного Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Великої палати Конституційного Суду України є остаточною.

 

ВЕЛИКА ПАЛАТА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

VERDETTO
DELLA GRANDE CAMERA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA


sul rifiuto di aprire un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale dei 47 deputati del popolo ucraino sul rispetto della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) del Verkhovna Rada dell'Ucraina Risoluzione "Sul sostegno all'appello del presidente al Patriarca ecumenico Bartolomeo sulla concessione a Thomas dell'autocefalia della Chiesa ortodossa in Ucraina"
m. Kyiv

 

7 marzo 2019
N. 8th / 2019 Caso n. 1-416 / 2018 (6718/18)

 

Grande sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina composta da giudici:
Shevchuk Stanislav Vladimirovich - Presidente,
Gorodovenko Viktor Valentinovich,
Mikhail Miroslavovich's Slut,
Irina Nikolaevna,
Zaporozhye Mikhail Petrovich,
Oleksandr Kassmina,
Il carro di Victor Pavlovich,
Viktor Kryvenko,
Vasily Lemak,
Alexander Litvinov,
Mulino Mykola Ivanovich,
Vladimir Romanovich Moses,
Primo Maggio Oleg Alekseevich,
Sasha Sergiy Vladimirovich,
Relatore di Igor Dmitrievich - Relatore,
Oleksandr Tupitsky,
Whispered Natalie Konstantinovna,
esaminato nel corso della riunione la questione dell'apertura di un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale dei 47 deputati popolari ucraini sul rispetto della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) della risoluzione Verkhovna Rada dell'Ucraina "Sul sostegno al discorso del presidente al patriarca ecumenico Bartolomeo sulla prestazione di Tommaso sull'autocefalia della Chiesa ortodossa dell'Ucraina" Aprile 2018 n. 2410-VIII (Voce di Ucraina, 2018, 20 aprile).
Avendo ascoltato il giudice relatore Slidenko I.D. e dopo aver esaminato il fascicolo, la Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha stabilito:

 

1. La Corte costituzionale ucraina è stata appellata ai deputati ucraini di 47 persone affinché dichiarassero di non soddisfare le disposizioni della seconda parte dell'articolo 8, dell'articolo 35 della Costituzione dell'Ucraina (che è incostituzionale), della risoluzione della Verkhovna Rada dell'Ucraina “A sostegno dell'appello del Presidente al Patriarca ecumenico Bartolomeo Di Thomas sull'autocefalia della Chiesa ortodossa in Ucraina "del 19 aprile 2018 n. 2410-VIII (di seguito - la Risoluzione).
L'argomento del diritto a una presentazione costituzionale ritiene che il sostegno della Verkhovna Rada dell'Ucraina alla richiesta del presidente dell'Ucraina al patriarca ecumenico Bartolomeo di concedere a Thomas l'autocefalia della Chiesa ortodossa in Ucraina nega la libertà religiosa e la pace interconfessionale in Ucraina, viola il diritto costituzionale alla libertà di espressione interferenze statali negli affari della chiesa.
2. La Grande Sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina, nel decidere se aprire un procedimento costituzionale in una causa relativa alla decisione della Seconda Sezione dei giudici del Secondo Senato della Corte costituzionale dell'Ucraina sulla decisione del 28 gennaio 2019 di rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in questo caso, procede come segue.
La Corte costituzionale ucraina ha la giurisdizione per esaminare solo le materie che le sono soggette ai sensi dell'articolo 150 della Costituzione ucraina e dell'articolo 7 della legge ucraina "Sulla corte costituzionale dell'Ucraina".
La Verkhovna Rada dell'Ucraina può prendere decisioni politiche per esprimere la sua posizione e valutare determinati eventi, fatti, circostanze. Nell'adottare la risoluzione, la Verkhovna Rada dell'Ucraina ha confermato la sua posizione politica a sostegno dell'appello del presidente al patriarca ecumenico Bartolomeo sulla concessione a Thomas dell'autocefalia della chiesa ortodossa in Ucraina.
La Corte costituzionale ucraina rileva che le questioni sollevate nella risoluzione sono di natura politica e devono essere risolte nell'ambito delle competenze e delle opportunità politiche delle autorità pubbliche competenti. La Corte costituzionale ucraina, nella sua decisione del 7 maggio 2002 n. 8-rp / 2002 in caso di giurisdizione su atti di nomina o licenziamento di funzionari, ha dichiarato che la giurisdizione della Corte costituzionale ucraina deve risolvere questioni di natura giuridica (non politica); a tale proposito, ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 1, primo comma, della Costituzione dell'Ucraina, tali questioni non possono essere oggetto di esame da parte della Corte costituzionale dell'Ucraina, dal momento che sono politiche piuttosto che giuridiche (paragrafi 3, 3, comma 3.1 della parte motivante del decreto della Corte costituzionale dell'Ucraina del 12 gennaio 2005 n. 2-y / 2005).
Quanto sopra testimonia l'esistenza di motivi per il rifiuto di aprire un procedimento costituzionale in una causa ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" - la mancanza di competenza della Corte costituzionale dell'Ucraina a sollevare questioni sollevate in una petizione costituzionale.
Viste le disposizioni degli articoli 147, 150, 153 della Costituzione dell'Ucraina, ai sensi degli articoli 7, 32, 35, 51, 52, 61, 62, 66, 86 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", ai sensi del § 45, § 52 delle Regole Della Corte costituzionale dell'Ucraina Grande sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha deciso:

 

1. Rifiutare di aprire un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale dei 47 deputati del popolo ucraino sul rispetto della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) della Verkhovna Rada dell'Ucraina Risoluzione sul sostegno all'appello del presidente al Patriarca ecumenico Bartolomeo sulla concessione di Thomas all'autocefalia della Chiesa ortodossa in Ucraina 2018 n. 2410-VIII ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" - non appartenente ai poteri della Corte costituzionale dell'Ucraina x nella presentazione costituzionale.
 
2. La decisione della Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina è definitiva.
 
LA GRANDE CORTE
LA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA