Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України

(20 грудня 2018 року № 2662-VIII)

 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 3, ст.23)

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Статтю 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 13, ст. 66 із наступними змінами) доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:

"Релігійна організація (об’єднання), яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації (об’єднання) входить до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобов’язана у своїй повній назві, зазначеній у її статуті (положенні), відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить (частиною якої вона є), шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації (об’єднання) з можливим додаванням слів "в Україні" та/або позначення свого місця в структурі іноземної релігійної організації.

Входження релігійної організації (об’єднання) до релігійної організації (об’єднання), зазначеної в частині сьомій цієї статті, визначається у разі наявності однієї з таких ознак:

1) у статуті (положенні) релігійної організації, що діє в Україні, містяться вказівки на входження до структури релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України;

2) у статуті (положенні) закордонної релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, містяться вказівки на входження до її структури релігійної організації (об’єднання), що діє на території України, а також на право прийняття статутними органами управління зазначеної закордонної релігійної організації (об’єднання) рішень з канонічних і організаційних питань, які є зобов’язуючими для релігійної організації (об’єднання), що діє на території України;

3) статутом (положенням) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, передбачене обов’язкове входження керівників (повноважних представників) релігійної організації (об’єднання), що діє на території України, до статутних органів управління зазначеної закордонної релігійної організації (об’єднання) з правом вирішального голосу".

 

II. Перехідні та прикінцеві положення

1. Під Законом, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, мається на увазі Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892) та/або інший закон, яким іноземна держава визнається такою, що вчинила збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.

2. Протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом або набрання чинності законом, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України (якщо такий закон набрав чинності пізніше цього Закону), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, проводить релігієзнавчу експертизу зареєстрованих статутів релігійних організацій (об’єднань) для встановлення обставин, передбачених частинами сьомою і восьмою статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283).

3. У разі встановлення обставин, передбачених частинами сьомою та восьмою статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, публічно через офіційне видання "Урядовий кур’єр" та письмово інформує релігійні організації (об’єднання), які підпадають під дію частини сьомої статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", про необхідність у строк не пізніше трьох місяців внести до свого статуту (положення) передбачені законом зміни та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.

4. У разі якщо протягом чотирьох місяців (для релігійних громад - дев’яти місяців) з дня набрання чинності цим Законом та/або набрання чинності законом, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, релігійна організація (об’єднання) не внесла передбачених законом змін до своєї офіційної назви та не подала відповідні зміни до свого статуту (положення) на реєстрацію, її статут (положення) втрачає чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації (об’єднання).

5. Не допускається надання переваг або накладення обмежень у діяльності релігійної організації (об’єднання), що входить до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, крім обмеження доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників такої релігійної організації у частини, з’єднання Збройних Сил України та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених законом.

6. Цей закон вступає в силу з моменту його публікації.

 

Президент України            

П.ПОРОШЕНКО

 

м. Київ
20 грудня 2018 року
№ 2662-VIII

Trascina file per caricare

LA LEGGE DELL'UCRAINA

 

Su come apportare modifiche all'articolo 12 della legge ucraina "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose" per quanto riguarda i nomi delle organizzazioni religiose (associazioni) che fanno parte di un'organizzazione religiosa (associazione), il cui centro governativo è i confini dell'Ucraina in uno stato che è riconosciuto dalla legge come aver commesso un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o temporaneamente occupato parte del territorio dell'Ucraina

 

(Bulletin of the Verkhovna Rada (ВВР), 2019, n. 3, p. 23)

La Verkhovna Rada dell'Ucraina risolve :

 

I. Articolo 12 della legge dell'Ucraina "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose" (Bollettino del Consiglio supremo della Repubblica socialista sovietica ucraina, 1991, n. 25, articolo 283; Informazioni fornite dalla Verkhovna Rada di Ucraina, 1994, n. 13, articolo 66, e successive modifiche) Per aggiungere la settima e l'ottava parte del seguente contenuto:

"Un'organizzazione religiosa (associazione) che, direttamente o come parte integrante di un'altra organizzazione religiosa (associazione) fa parte della struttura (fa parte di) un'organizzazione religiosa (associazione) il cui centro di governo (amministrazione) si trova fuori dall'Ucraina nello stato , che è riconosciuto dalla legge per aver commesso un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o ha temporaneamente occupato parte del territorio ucraino, è obbligato, nel suo nome completo, specificato nella sua carta (posizione), a riflettere l'appartenenza a un'organizzazione religiosa (associazione) al di fuori dell'Ucraina per me a cui appartiene (di cui fa parte) mediante riproduzione obbligatoria nel suo nome del nome statutario completo di tale organizzazione religiosa (associazione) con l'eventuale aggiunta delle parole "in Ucraina" e / o designando il suo posto nella struttura di un'organizzazione religiosa straniera.

L'iscrizione di un'organizzazione religiosa (associazione) a un'organizzazione religiosa (associazione) specificata nella parte sette di questo articolo è determinata in caso di una delle seguenti caratteristiche:

1) nello statuto (posizione) di un'organizzazione religiosa che opera in Ucraina, vi sono indicazioni di appartenenza alla struttura di un'organizzazione religiosa (associazione), il cui centro governativo (ufficio) si trova fuori dall'Ucraina;

2) nello statuto (posizione) di un'organizzazione religiosa straniera (associazione) il cui centro governativo (amministrazione) si trova fuori dall'Ucraina in uno stato che è stato riconosciuto dalla legge come aver commesso un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o ha occupato temporaneamente una parte del territorio dell'Ucraina, contiene indicazioni di appartenenza alla sua struttura di un'organizzazione religiosa (associazione) operante nel territorio ucraino, nonché il diritto di adottare decisioni da parte degli organi statutari di detta organizzazione religiosa straniera (associazione) di decisioni su popoli canonici e organizzativi Un'organizzazione che sono vincolanti religiosa (associazione), che opera in Ucraina;

3) lo statuto (regolamenti) di un'organizzazione religiosa (associazione), il cui centro governativo (amministrazione) si trova fuori dall'Ucraina in uno stato che è riconosciuto dalla legge come aggressione militare contro l'Ucraina e / o parte temporaneamente occupata del territorio ucraino, l'ingresso più rigoroso dei capi (plenipotenziari) dell'organizzazione religiosa (associazione) che agisce sul territorio ucraino negli organi statutari della direzione di detta organizzazione religiosa straniera (associazione) con diritto di voto ".

 

II. Disposizioni transitorie e finali

1. Secondo la Legge, che è riconosciuta da uno stato straniero come coinvolta in un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o temporaneamente occupata parte del territorio dell'Ucraina, la Legge dell'Ucraina "Garantire i diritti e le libertà dei cittadini e il regime legale nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina" (Vidomosti Verkhniyna Consiglio di Ucraina, 2014, n. 26, articolo 892) e / o un'altra legge, che si ritiene che uno stato straniero abbia commesso un'aggressione armata contro l'Ucraina e / o che abbia temporaneamente occupato parte del territorio ucraino.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge o di entrata in vigore di una legge in base alla quale si ritiene che uno stato straniero abbia compiuto un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o occupato temporaneamente una parte del territorio ucraino (se tale legge entra in vigore dopo tale legge), l'organo esecutivo centrale Le autorità, attuando la politica statale nel campo della religione, conducono un esame accademico religioso degli statuti registrati delle organizzazioni religiose (associazioni) per stabilire le circostanze previste ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 12 La legge ucraina "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose" (Bollettino del Consiglio supremo della SSR ucraina, 1991, n. 25, articolo 283).

3. In caso di accertamento delle circostanze previste nelle parti settimo e ottavo dell'articolo 12 della Legge dell'Ucraina "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose" (Vidomosti Verkhovna Rada della Repubblica socialista sovietica ucraina, 1991, n. 25, articolo 283), l'autorità esecutiva centrale, che attua lo stato La politica religiosa, pubblicamente attraverso la pubblicazione ufficiale Uriadovy Courier, e per iscritto informa le organizzazioni religiose (associazioni) che rientrano nella settima parte dell'articolo 12 della legge ucraina "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose" circa la necessità di un termine da non essere dopo tre mesi fuori Le modifiche previste dalla legge ai rispettivi statuti (disposizioni) e le sottopongono alla registrazione secondo la procedura stabilita.

4. Se entro quattro mesi (per le comunità religiose - nove mesi) dalla data di entrata in vigore della presente legge e / o dell'entrata in vigore di una legge, si ritiene che uno stato straniero abbia commesso un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o occupato temporaneamente una parte del territorio Ucraina, l'organizzazione religiosa (associazione) non ha apportato modifiche al suo nome ufficiale previsto dalla legge e non ha presentato adeguate modifiche al suo statuto (regolamento) per la registrazione, il suo statuto (regolamento) cesserà di essere in vigore nella parte che determina il funzionario il nome di un'organizzazione religiosa (associazione).

5. Il privilegio o l'imposizione di restrizioni alle attività di un'organizzazione religiosa (associazione) inclusa nella struttura (parte di) un'organizzazione religiosa (associazione), il cui centro di governo (amministrazione) si trova al di fuori dell'Ucraina nello stato, che è una legge riconosciuto per aver commesso un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o temporaneamente occupato parte del territorio ucraino, oltre a limitare l'accesso di chierici, predicatori religiosi, mentori di tale organizzazione religiosa a una parte, l'unione delle forze armate dell'Ucraina e altri formazioni militari dell'Ucraina nei luoghi del loro spiegamento o altre restrizioni previste dalla legge.

6. Questa legge entra in vigore dal momento della sua pubblicazione.

 

Presidente dell'Ucraina

Poroshenko

 

m. Kyiv
20 dicembre 2018
2662-VIII

Trascina file per caricare