Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI OKVIRNOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. jula 2009. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 23. jula 2009.godine, usvojila je

 

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI OKVIRNOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

U Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07) u članu 6. iza stava 4. dodaje se bnovi stav 5. koji glasi:

„Pravilnik o korištenju akademskih titula, te stjecanju naučnih i stručnih zvanja iz stava 4. ovog člana donosi Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH.“

 

Član 2.

U članu 61. u stavu 2. riječi: „dvije godine“ zamjenjuju se riječima: „četiri godine“.

 

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

PSBiH, broj 417/09

23. jula 2009. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Beriz Belkić, s.r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Ilija Filipović, s.r.