Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

Масарикова 5

11000 Београд

 

ЗАХТЕВ

ЗА ВРАЋАЊЕ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ

 

На основу чл. 12. и 13. Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника ("Службени гласник РС" бр. 13/2016), подносимо Агенцији за реституцију захтев да нам се врати одузета имовина, те с тим у вези дајемо следеће податке:

 

I. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

 

 1. назив подносиоца захтева:
 2. седиште/адреса:
 3. матични број:
 4. заступник:
 5. контакт телефон и e-mail:

 

II. ПОДАЦИ О БИВШЕМ ВЛАСНИКУ

 

а) ако је бивши власник физичко лице

 

 1. име, име једног родитеља и презиме физичког лица коме је одузета имовина:
 2. адреса, у време одузимања, физичког лица коме је одузета имовина:

 

б) ако је бивши власник правно лице

 

 1. назив правног лица коме је одузета имовина:
 2. седиште, у време одузимања, правног лица коме је одузета имовина:

 

III. ПОДАЦИ О ОДУЗЕТОЈ ИМОВИНИ-ИМОВИНИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА

 

 1. врста и назив одузете имовине:

а)

 

б)

 

в)

 

 

 1. величина, односно површина одузете имовине:

а)

 

б)

 

в)

 

 

 1. место (место и општина/град) где се одузета имовина налази:

а)

 

б)

 

в)

 

 

 1. број парцеле и катастарска општина на којој се налазила имовина у време одузимања (стари премер):

а)

 

б)

 

в)

 

 

 1. број катастарске парцеле и катастарска општина на којој се данас налази одузета имовина (нови премер), осим за катастарске парцеле које су биле обухваћене комасацијом након одузимања:

а)

 

б)

 

в)

 

 

 1. изглед и стање имовине у време одузимања:

а)

 

б)

 

в)

 

 

 1. опис одузете покретне ствари:

а)

 

б)

 

в)

 

 

 1. место где се покретна ствар данас налази:

а)

 

б)

 

в)

 

 

IV. ОДЛУКА О ОДУЗИМАЊУ

 

 1. Назив доносиоца одлуке о одузимању, број и датум доношења те одлуке:

 

V. ПОДАЦИ О ПРАВУ СВОЈИНЕ БИВШЕГ ВЛАСНИКА НА ОДУЗЕТОЈ ИМОВИНИ

 

 1. Подаци о праву својине бившег власника на одузетој имовини (број земљишно књижног улошка и катастарска општина; извод из књиге тапија, тапија и тсл.):

 

VI. ДОКАЗ О ПРИПАДНОСТИ БИВШЕГ ВЛАСНИКА-ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ЈЕВРЕЈСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ, ОДНОСНО ДОКАЗ ДА ЈЕ БИВШИ ВЛАСНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ БИЛО У ФУНКЦИЈИ ЈЕВРЕЈСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

а) ако је бивши власник физичко лице

 

 1. Чињенице које потврђују да је бивши власник био припадник Јеврејске заједнице:

 

б) ако је бивши власник правно лице

 

 1. Чињенице које потврђују да је бивши власник био у функцији Јеврејске заједнице (оснивачки акт, статут и тсл.):

 

VII. УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМО СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

-

 

 

VIII. ПРЕДЛОЗИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

 

 


у _________________________________, дана ____________________ године

 

 

                                                                                                                     Подносилац захтева

                                                                                                        ______________________________

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

Докази који се прилажу уз захтев морају бити у оригиналу или овереној фотокопији.

Докази које је неопходно прилажити уз захтев наведени су у члану 15. став 2. Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника.

За сваког бившег власника подноси се посебан захтев. Захтев се подноси за једну или више непокретности, покретних ствари или предузећа који су припадали истом бившем власнику.