Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O SVETKOVANJU VJERSKIH PRAZNIKA

 

Zakon, Neradni dani za Božić za vjernike rimokatoličke vjeroispovjesti 24., 25. i 26. decembar 2017. Godine 20.12.2017.

 

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika ("Sl. list RCG", br. 56/93 i 27/94 - dr. zakon), vjernici rimokatoličke vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić (dva dana) i to: nedjelja - 24. decembar, ponedjeljak 25. decembar i utorak 26. decembar.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

Trascina file per caricare