Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA

Zakon, "Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 36/2013

 

Član 1

Državni praznici Crne Gore su: 21. maj - Dan nezavisnosti i 13. jul - Dan državnosti.

Praznici u Crnoj Gori su i: 1. januar - Nova godina i 1. maj - Praznik rada.

 

Član 2

Državni i drugi praznici praznuju se dva dana i to na dan praznika i narednog dana (u daljem tekstu: praznični dani).

 

Član 3

Praznični dani su neradni.

Ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana.

Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan.

 

Član 4

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

 

Član 5

Privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti, ako priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad, mogu raditi u praznične dane.

Dozvolu za rad u praznične dane subjektima iz stava 1 ovoga člana izdaje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa kriterijumima i pravilima koje propiše.

Propis o kriterijumima i pravilima o izdavanju dozvole za rad iz stava 2 ovog člana donosi Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove rada, reprezentativnih organizacija poslodavaca i sindikata.

 

Član 5°

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo rada i socijalnog staranja preko nadležne inspekcije.

Privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti su dužni da u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti imaju dozvolu za rad u praznične dane iz člana 5 stav 2 ovog zakona.

 

Član 5b

Novčanom kaznom od 1000 do 20000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja rad u praznične dane suprotno ovom zakonu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 1000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 do 2000 eura.

 

Član 5c

Propis iz člana 5 stav 3 ovog zakona donijeće Ministarstvo u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 6

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi član 27 Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti ("Službeni list RCG", br. 47/04).

 

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Trascina file per caricare