Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJU

UKAZ  1414.

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

 

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 16. oktobra 2017. godine.

 

Broj: 01- 991

Podgorica, 23. oktobra 2017. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 16. oktobra 2017. godine, donijela je

 

O IZMJENI ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJU

ZAKON

 

Član 1

U Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Službeni list RCG“, br. 21/04 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 73/10 i 30/17) u članu 25 stav 6 riječi: „deset godina“ zamjenjuju se riječima: „15 godina“.

U stavu 8 riječi: „iz stava 7“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 6“.

U stavu 9 riječi: „pravo kupovine imovine Crne Gore i državnih fondova u datom roku“ zamjenjuju se riječima: „obveznice u skladu sa stavom 5 ovog člana“.

Stav 10 briše se.

Dosadašnji stav 11 postaje stav 10.

 

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

 

 

Broj: 23-1/17-9/4

EPA 243 XXVI

Podgorica, 16. oktobar 2017. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r

Trascina file per caricare