Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ÚHRADĚ OSOBNÍCH POŽITKŮ DUCHOVNÍCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

(566, Nařízení Vlády, ze dne 6. prosince 2006)

 

Nařízení vlády č. 566/2006 Sb.Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

 

Částka           184/2006

Platnost od   22.12.2006

Účinnost od  01.01.2007

Zrušeno k      01.01.2013 (428/2012 Sb.)

                                                                  

Minulé znění 01.06.2009 - 31.12.2012, Předpis je již zrušen

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, (dále jen "zákon"):

 

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení se vztahuje na duchovní církví a náboženských společností (dále jen "duchovní") uvedené v § 1 odst. 1 zákona a stanoví

a) částky základního platu a způsob a míru jeho zvyšování,

b) podmínky pro přiznání hodnostního přídavku a jeho výši a

c) podmínky pro přiznání odměny za vyšší výkon a podrobnosti o této odměně.

 

§ 2

Základní plat

(1) Duchovnímu přísluší za výkon činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení základní plat uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení podle platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen. Duchovnímu, který vykonává činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení po dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba1), náleží základní plat ve výši odpovídající této kratší době.

(2) Církev nebo náboženská společnost (dále jen "církev") zařadí duchovního do platové třídy podle nejnáročnější činnosti, jejíž výkon na něm požaduje. Popisy činností a jejich zařazení do platových tříd jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Činnost, která není v příloze uvedena, zařadí církev do jedné ze šesti platových tříd tak, aby toto zařazení bylo v souladu se složitostí, náročností a významem ostatních činností uvedených v příslušné platové třídě.

(3) Církev zařadí duchovního do platového stupně příslušné platové třídy podle doby započtené činnosti rozhodné pro toto zařazení (dále jen "započitatelná činnost").

(4) Do započitatelné činnosti zahrne církev v plném rozsahu dobu, po kterou duchovní

a) působil jako duchovní,

b) vykonával vojenskou základní (náhradní) službu nebo civilní službu v rozsahu stanoveném tehdy platnými zvláštními právními předpisy pro výkon vojenské základní (náhradní) služby2) nebo civilní služby3), pokud se duchovní v době této služby současně nepřipravoval na povolání v denním4) nebo v prezenčním studiu5),

c) skutečně čerpal mateřskou dovolenou, další mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo trvalou péči o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené podle v době této péče platného zvláštního právního předpisu6),

d) osobně pečoval o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě7),

e) vykonal trest odnětí svobody, jestliže rozhodnutí soudu, na jehož základě tento trest odnětí svobody vykonal, bylo podle zvláštního právního předpisu8) zrušeno,

f) nemohl vykonávat činnost uvedenou v § 1 odst. 1 z důvodu neplatného právního úkonu9).

(5) Doby uvedené v odstavci 4 písm. c) a d) započte církev nejvýše v celkovém rozsahu 6 let, jen pokud se duchovní v době jejich čerpání současně nepřipravoval na povolání v denním4) nebo v prezenčním studiu5).

(6) Církev zahrne duchovnímu do započitatelné činnosti dobu výkonu jiné činnosti než činnosti uvedené v § 1 odst. 1 zákona nejvýše v rozsahu dvou třetin. Při zápočtu doby této jiné činnosti přihlédne k tomu, v jaké míře jsou znalosti a zkušenosti v ní získané použitelné pro výkon činnosti, kterou bude duchovní vykonávat.

(7) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu od prvého dne měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné činnosti stanovené pro jednotlivé platové stupně v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 3

Hodnostní přídavek

(1) Duchovnímu náleží podle míry složitosti, náročnosti a významu činnosti, kterou vykonává, hodnostní přídavek ve výši

Platová třída Rozpětí hodnostního přídavku v Kč

2                    700 až 2 300

3                    1 200 až 3 700

4                    2 300 až 6 600

5                    4 000 až 8 000

6                    6 000 až 10 000

(2) Výši hodnostního přídavku stanoví v rámci rozpětí uvedeného v odstavci 1 církev.

(3) Při činnosti, kterou duchovní vykonává po dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba1), náleží hodnostní přídavek ve výši odpovídající této kratší době.

 

 • § 4

Odměna za vyšší výkon

Odměnu za vyšší výkon může církev duchovnímu poskytnout za

a) vysokou kvalitu výkonu činnosti nebo její vyšší rozsah až do výše 50 % základního platu 12. platového stupně v platové třídě, do které je duchovní zařazen,

b) splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu.

 

§ 5

Přechodné ustanovení

Podle tohoto nařízení církev určí ke dni nabytí jeho účinnosti osobní požitky také duchovním, kteří byli duchovními před 1. lednem 2007.

 

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

Nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

1. Nařízení vlády č. 273/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

2. Nařízení vlády č. 322/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.

3. Nařízení vlády č. 68/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

4. Nařízení vlády č. 586/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 465/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nařízení vlády č. 636/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

7. Nařízení vlády č. 535/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.

 

Poznámky pod čarou

1) § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

2) Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

5) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

6) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 120 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

8) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 566/2006 Sb.

 

Popisy činností vykonávaných duchovními a jejich zařazení do platových tříd

 1. Apoštolská církev

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocné duchovenské nebo pastorační služby

2

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační služby pod dohledem

3

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání pastorační služby

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sboru, kázání, vyučování a další práce v rámci oblasti

4

Činnost v duchovní správě spočívající v koordinaci činností souvisejících s vedením sboru, vedením oblasti, případně vedením církve

5

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení oblasti nebo ve výkonu činností spojených s řízením církve

6

Činnost v duchovní správě spojená se zastupováním biskupa

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

 1. Bratrská jednota baptistů

Platová třída

Popis činností

3

Činnost v duchovní správě v místním sboru

4

Činnost v duchovní správě spojená s rozhodováním o záležitostech církve v rámci Rady, řízení odboru Rady

5

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení administrativy Rady

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v rámci Rady

 1. Církev adventistů sedmého dne

Platová třída

Popis činností

2

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování a organizování činnosti místního nebo místních sborů pod vedením vysvěceného kazatele

3

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování a organizování činnosti místního nebo místních sborů

4

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávám činností na svěřeném úseku spojených s vedením oddělení

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vykonávání činností z oblasti nakládání s finančními prostředky a jinými materiálními hodnotami sdružení

Činnost v církevní administrativě spojená s vykonáváním administrativních prací souvisejících s řízením a organizováním činnosti sdružení

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání prací souvisejících se zastupováním, řízením a organizováním činnosti instituce

5

Činnost v církevní administrativě spočívající v zastupování církve ve věcech administrativních v rámci pověření

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení a řízení oblasti nakládání s finančními prostředky a jinými materiálními hodnotami unie

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení sdružení

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení unie

 1. Církev bratrská

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných činností pastoračního nebo misijního charakteru

2

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností pastoračního nebo misijního charakteru ve vymezeném rozsahu

Činnost v duchovní správě vykonávaná ve sboru v rámci vikariátu pod vedením kazatele - správce sboru (administrátora)

3

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatné správě a vedení sboru včetně výkonu činností statutárního zástupce sboru

Činnost v duchovní správě ve sboru vykonávaná pod dohledem kazatele - správce sboru (administrátora) při současném samostatném vykonávání činností na určeném úseku sboru nebo v rámci odboru Rady

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností duchovního pro oblast věznic, zdravotnických zařízení, domů s pečovatelskou službou, hospiců apod.

4

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatné správě sboru a činností statutárního zástupce sboru při současném vykonávání činností administrátora nebo vedoucího odboru Rady nebo seniora

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností na určeném úseku (pastorace, evangelizace, mládeže, dorostu a dětí) na celocírkevní úrovni

5

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností ve sboru (nebo na celocírkevní úrovni) při současném výkonu činností v Radě

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v rámci Rady včetně výkonu činností statutárního zástupce církve

 1. Církev československá husitská

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající v organizování pobožností včetně jejich občasné služby

2

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení skupinové duchovní péče nebo specializované pobožnosti

Činnost v duchovní správě spočívající ve speciální pastorační činnosti ve vymezené oblasti a v sociální práci

3

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vedení náboženské obce spojeném s výkonem bohoslužeb, určených svátostí a duchovní péčí

Činnost v duchovní správě spočívající v dočasném samostatném vedení náboženské obce

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení náboženské obce pod dohledem faráře, omezený výkon bohoslužeb, svátostí a duchovní péče s důrazem na sociální práci a speciální duchovní péči

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specifických činností v úřadu diecézní rady

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specializované teologické činnosti ve prospěch diecéze

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání vzdělavatelsko - učitelské činnosti ve prospěch a s pověřením diecéze

4

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání a řízení specifických činností v úřadu diecézní rady

Činnost v duchovní správě spočívající v metodickém vedení a koordinaci výuky náboženství

Činnost v duchovní správě spočívající v metodickém vedení a koordinaci duchovní péče v náboženských obcích

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s členstvím v orgánech církve (teologický poradní sbor, diecézni finanční výbor, diecézní kárný výbor a diecézní rada)

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování biskupa ve vikariátu, vedení vikariátních konferencí a dohledu nad výkonem duchovní správy

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specifických činností souvisejících s vedením oddělení v rámci úřadu ústřední rady

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vykonávání specifických administrativních činností v úřadu ústřední rady

5

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání vedoucích činností v rámci organizační správy diecéze

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu diecézní rady

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specifických činností v rámci úřadu ústřední rady

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu ústřední rady

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených se zastupováním biskupa v diecézi v rámci vymezených pravomocí

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených se zajišťováním činnosti ústřední rady

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených se zajišťováním činnosti sněmu a koordinací činnosti sněmovních výborů

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s dočasným zastupováním biskupa v diecézi

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení diecéze

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s vedením a řízením církve

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

 1. Církev řeckokatolická

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných činností ve svěřené oblasti

2

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení specifických pastoračních aktivit

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení duchovní správy filiální obce, zastupování duchovního správce farnosti

3

Činnost v duchovní správě spočívající v duchovním vedení farnosti, vedení duchovní správy specifických skupin nebo samostatného chrámu

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastoračních aktivit v rámci biskupského ordinariátu (exarchátu, eparchie, metropole)

4

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení pastoračních aktivit v rámci biskupského ordinariátu (exarchátu, eparchie, metropole) a specifických úkolů církve

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení duchovní správy děkanátu (protopresbyterátu)

5

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování biskupa (apoštolského exarchy, eparchy, metropolity) ve výkonu duchovní správy biskupského ordinariátu (exarchátu, eparchie, metropole)

Činnosti v duchovní správě vykonávané představenými církevních společenství

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení duchovenské služby ve vymezeném rozsahu a v zastupování biskupa (apoštolského exarchy, eparchy, metropolity) ve vymezeném rozsahu

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v době uprázdněného biskupského stolce či za jiné mimořádné situace

 1. Církev římskokatolická

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností pro zabezpečení liturgie a pastorace

2

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání pastorační a správní činnosti ve vymezeném rozsahu

Činnost v duchovní správě spočívající v provádění liturgických úkonů z moci svěcení a v podílu na pastoraci ve vymezeném rozsahu dle Kodexu kanonického práva a partikulárního práva

3

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační činnosti nad svěřeným společenstvím a správa svěřeného majetku

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání vymezených úkolů spojených se správou diecéze

4

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vyřizování a odesílání kuriálních akt s právní zodpovědností a vedení archivu

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vyřizování administrativních záležitostí ordinariátu

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání slavnostnějších bohoslužeb v katedrálním nebo kolegiátním kostele

Činnost v duchovní správě spočívající v podpoře a koordinaci společné pastorační činnosti v okrskovém vikariátě (děkanátě), dohled nad dodržováním zákonných norem

Činnost v duchovní správě spočívající v zabezpečování vyhrazeného úseku pastorace s rozšířenou působností nebo zodpovědností

5

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení kapituly

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu kurie

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení a správě vymezené části diecéze nebo řízení záležitostí určeného druhu nebo pro určité společenství osob

Činnost v duchovní správě spočívající ve výkonu řádné moci v diecézi k řízení celé diecéze, s výjimkou případů, které si vyhradil diecézní biskup nebo pro které právo vyžaduje zvláštní povolení biskupa

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s řízením diecéze a zastupováním diecézního biskupa

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sekretariátu biskupské konference

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení řeholního řádu

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení arcidiecéze

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení diecéze

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení diecéze v době, kdy není obsazen biskupský stolec

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení partikulární církve

 1. Českobratrská církev evangelická

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností v rámci farního sboru pod vedením faráře

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích, na letištích, pod vedením faráře

2

Činnost v duchovní správě spočívající ve výpomoci při správě sboru pod vedením faráře (faráře administrátora)

Činnost v duchovní správě spočívající ve vypracování vlastních kázání, modliteb, liturgických obřadů bohoslužebných a katechetických shromáždění, vedení shromáždění a vysluhování svátostí

Činnost v duchovní správě spočívající v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a služby

3

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního a správě sboru nebo v samostatné činnosti mimo sbor

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního pro oblast evangelických škol

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního pro oblast věznic, nemocnic, hospiců, letišť, apod.

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního pro oblast diasporních sborů v zahraničí

4

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního při současném výkonu prací ve vyšším správním orgánu církve a ve sboru

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního ve sboru při současném výkonu činností v určené oblasti v rámci vyššího správního orgánu s celostátní působností pro oblast pastýřské služby, koordinace práce jednotlivých pastýřských rad a jejich duchovní vedení

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního ve sboru při současném výkonu činností v určené oblasti v rámci vyššího správního orgánu s celocírkevní působností

5

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního včetně koordinace vzdělávání budoucích kazatelů a organizace společné přípravy mentorů

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního ve sboru při současném výkonu činností v určené oblasti v rámci vyššího správního orgánu s celocírkevní působností pro oblast církevních škol, kontrola, koordinace a metodické řízení z pověření zřizovatele

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném výkonu činnosti duchovního při současném výkonu činností ve vyšším správním orgánu církve a ve sboru, řízení a koordinace činnosti Ústřední církevní kanceláře

6

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního a vedení vyššího správního celku

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního při současném výkonu činností v nejvyšším správním orgánu církve

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném výkonu činnosti duchovního ve sboru a ve shromáždění povšechného sboru

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností v nejvyšším správním orgánu církve spojená se zastupováním církve

 1. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných pastoračních, diakonických a misijních prací

2

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných prací při duchovní správě sboru, případně ve vykonávání samostatné činnosti v rámci pověření

3

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností na úrovni církevního celku, případně ve vykonávání samostatné činnosti v rámci pověření

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném zabezpečování sboru

4

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání samostatných činností na úrovni církevního celku

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném zabezpečování sboru a ve vykonávání specifických úkolů v rámci církve

5

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení nebo řízení ekonomických, účetních a administrativních agend v rámci celé církve

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení určené oblasti církve

Činnost v duchovní správě spočívající v plnění organizačních funkcí v rámci konzistoria

6

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování superintendenta

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení církve a řízení konzistoria - superintendent

 1. Evangelická církev metodistická

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných prací v pastorační a zvěstovatelské službě

2

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností v pastorační a zvěstovatelské službě, vedení bohoslužeb, případně kázání nebo vykonávání misijních služeb nebo jiných kazatelských úkonů ve spolupráci s odpovědným duchovním

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační a zvěstovatelské služby, vedení bohoslužeb nebo vykonávání misijních služeb

3

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatné službě slova a vedení bohoslužeb, vysluhování svátostí, vedení farnosti, vedení středisek

4

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání jiných duchovenských služeb v rámci pověření nad rámec jedné farnosti, střediska

5

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání duchovenské služby spojené s plněním zvláštních úkolů v rámci pověření (např. vedení a dohled nad uchazeči, lokálními kazateli a kazateli na zkoušku)

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování církve a superintendenta (předsedy Rady) v rámci pověření

6

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení a zastupování církve

 1. Federace židovských obcí v České republice

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající v zajišťování dílčích úkonů spojených s náboženskou a bohoslužebnou činností

2

Činnost v duchovní správě spočívající v zajišťování náboženských pomůcek

3

Činnost v duchovní správě spočívající v dohledu nad dodržováním zásad kašrutu v košer kuchyni a jídelně, dozor v rituální lázni - mikve v rámci židovské obce

Činnost v duchovní správě spočívající v přípravě a vedení výuky náboženství v rámci židovské obce

4

Činnost v duchovní správě spočívající v přípravě a vedení bohoslužeb spojená s dohledem nad prováděním náboženských, bohoslužebných a rituálních činností v rámci židovské obce

5

Činnost v duchovní správě spočívající v zajišťování rituálních porážek v rámci židovských obcí

Činnost v duchovní správě spočívající v pořizování a obnově hebrejských manuskriptů v rámci židovských obcí

Činnost v duchovní správě spočívající v dohledu nad dodržováním zásad kašrutu v košer kuchyních a jídelnách v rámci židovských obcí

Činnost v duchovní správě spočívající v přípravě a vedení bohoslužeb, asistenci při obřízkách, svatbách, pohřbech, bar micva, bat micva a přestupech v rámci židovské obce s větším počtem věncích či tam, kde nepůsobí rabín

6

Činnost v duchovní správě spočívající v projednávání a řešení náboženských, kultových a rituálních záležitostí židovské obce, popř. obcí

Činnost v duchovní správě spočívající v projednávání a řešení náboženských, kultových a rituálních záležitostí federace židovských obcí

 1. Jednota bratrská

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností pod vedením duchovního správce, případně misijního pracovníka

2

Činnost v duchovní správě vykonávaná samostatným duchovním, vedoucím skupiny, která nemá doposud statut samostatného sboru, pracovníkem pověřeným samostatnou duchovenskou službou v rámci většího sboru nebo pracovníkem připravujícím se na samostatnou službu duchovního správce

3

Činnost v duchovní správě vykonávané statutárním orgánem sboru (vedení sboru nebo vedení samostatné duchovenské oblasti práce)

4

Činnosti v duchovní správě vykonávané statutárním orgánem sboru s větším rozsahem duchovenské práce (administrování dalšího sboru nebo místa, vedení další duchovenské oblasti práce)

5

Činnost v duchovní správě spočívající v soustavné pravidelné péči a dohledu nad misijními pracovníky a duchovními správci

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve vykonávaná v rámci statutárního orgánu církve

 1. Luterská evangelická církev a.v. v České republice

Platová třída

Popis činností

2

Činnost v duchovní správě vykonávaná neordinovaným kazatelem se středoškolským vzděláním pod dohledem ordinovaného duchovního

Činnost v duchovní správě vykonávaná nesamostatným kazatelem se středoškolským vzděláním, který složil zkoušku před církevní komisí, pod dohledem ordinovaného duchovního

3

Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená s výpomocí při vedení sboru

Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním podle rozhodnutí biskupa

4

Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená s vedením sboru a přípravou podkladů pro jednání církevní rady

Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená se zastupováním seniora

Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená s výpomocí biskupovi

5

Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spočívající v plnění organizačních funkcí v rámci církevní rady

Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spočívající v organizování práce duchovních v senioriátu

6

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování biskupa

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení církve a řízení církevní rady

 1. Náboženská společnost českých unitářů

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocné činnosti podle pokynů duchovního náboženské obce

2

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání nesamostatné činnosti pod vedením duchovního náboženské obce

3

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti v náboženské obci spojená s vedením laických duchovních a pastoračních asistentů při náboženské obci.

4

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činnosti zaměřené na rozvoj Náboženské společnosti českých unitářů

5

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vykonávání administrativních činností spojených s vedením oddělení provozní správy, pokud je pověřená osoba ordinovaným duchovním

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s duchovním vedením a reprezentací Náboženské společnosti českých unitářů

 1. Pravoslavná církev v českých zemích

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastoračních a administrativních prací pod vedením duchovního správce

Činnost v duchovní správě spočívající v předčítání a zpěvu při bohoslužbách

2

Činnost v duchovní správě a církevní administrativě spočívající ve vykonávání bohoslužeb pod vedením duchovního správce nebo biskupa a ve vykonávání administrativních prací

3

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církevní obce

4

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání duchovní a církevní správy v církevním obvodu

Činnost v duchovní správě spočívající v dozoru nad výkonem duchovní a církevní správy v církevním obvodu

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení svěřeného odboru zřízeného metropolitní nebo eparchiární radou

Činnost v duchovní správě spočívající ve zkoumání kanonických přestupků duchovních včetně navrhování kázeňských trestů

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení kláštera

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání duchovenských služeb v katedrálním chrámu

Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení agendy biskupa

5

Činnost v duchovní správě spočívající v dozoru nad vedením kláštera a církevní obce

Činnost v duchovní správě spočívající v koordinování činnosti protopresbyterů a okružních protopresbyterů

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sídelního chrámu metropolity

Činnost v duchovní správě spočívající ve spoluúčasti na vedení Úřadu metropolitní rady, zastupování kancléře metropolitní rady v době nepřítomnosti

Činnost v duchovní správě spočívající v kontrole plnění usnesení eparchiální rady a řízení Úřadu eparchiální rady

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve nebo její části

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení eparchie

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností pomocného biskupa

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení eparchie v době, kdy není obsazen biskupský stolec

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v době, kdy není ustanoven metropolita

 1. Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných činností pastoračního a diakonického charakteru

2

Činnost v duchovní správě spočívající v nesamostatném výkonu pastorační a evangelizační činnosti

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností v oblasti vyučování a v pastorační činnosti ve sboru

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační a evangelizační misijní činnosti na úrovni sboru

3

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vedení a řízení sboru

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností na kazatelských stanicích

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávaní výpomocných činností pro biskupa

Činnost v duchovní správě spočívající v pastorační, evangelizační a misijní činnosti na úrovni seniorátu nebo v určené oblasti církve

4

Činnost v duchovní správě na úrovni církve spočívající v samostatném vykonávání činností spojených s plněním svěřených úkolů nebo vykonávaná na základě pověření

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném zabezpečování a řízení sboru spojená s výkonem činnosti administrátora

5

Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném výkonu pastorační činnosti a v koordinaci práce ostatních duchovních v rámci seniorátu

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení určené oblasti církve

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání a řízení duchovní služby v církvi, ve vedení církve a její zastupování navenek a v plnění úkolů statutárního zástupce církve ve svěřené oblasti

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

 1. Starokatolická církev v ČR

Platová třída

Popis činností

1

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení svěřené oblasti duchovní správy, případně vedení skupiny laiků

2

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení filiální obce

Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování samostatného duchovního správce, vedení svěřené oblasti

3

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení farní obce

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sekretariátu biskupského ordinátu

4

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení duchovního provozu katedrály a vykonávání specifických úkolů v rámci církve

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení oblastního vikariátu a duchovní správy

5

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení duchovenské služby v rámci církve

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení diakonické činnosti církve

Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu církve

6

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v době sedisvakance

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 566/2006 Sb.

Stupnice základních platů duchovních podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

1

do 1 roku

9670

10630

11690

12850

14120

15520

2

do 2 let

10050

11050

12150

13350

14670

16120

3

do 4 let

10460

11490

12630

13880

15260

16770

4

do 6 let

10860

11940

13120

14410

15840

17400

5

do 9 let

11300

12410

13650

14990

16470

18100

6

do 12 let

11740

12900

14170

15570

17110

19210

7

do 15 let

12200

13410

14730

16190

17800

19560

8

do 19 let

12680

13940

15310

16820

18490

20320

9

do 23 let

13180

14480

15910

17490

19210

21110

10

do 27 let

13700

15050

16540

18180

19980

21960

11

do 32 let

14240

15640

17190

18880

20750

22800

12

nad 32 let

14810

16260

17870

19640

21570

23710