Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON Č. 495/2005 SB.ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 3/2002 SB., O SVOBODĚ NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O CÍRKVÍCH A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTECH), VE ZNĚNÍ NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU VYHLÁŠENÉHO POD Č.

4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

 

Částka 173/2005

Platnost od 23.12.2005

Účinnost od 23.12.2005

                    

Aktuální znění 23.12.2005

kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.*

(495, ZÁKON, ze dne 22. listopadu 2005)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

 

Čl. I

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slovo "církevních" zrušuje a za slova "právnických osob" se doplňují slova "založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákona (dále jen "evidovaná právnická osoba")".

2. V § 3 písm. c) se za slovo "jméno" vkládají slova ", popřípadě jména", za slovo "příjmení," se vkládají slova "adresa místa trvalého pobytu v České republice;" a za slovo "republiky" se vkládá slovo "dále".

3. V § 3 písm. d) se slova "církevní" nahrazují slovem "evidované".

4. V § 4 odst. 4 se za slovo "společností" doplňují slova "nebo jinou právnickou osobou".

5. V § 5 úvodní části ustanovení a v písmeni a) se slovo "občanů" nahrazuje slovem "osob".

6. V § 8 odst. 3 se slovo "církevní" zrušuje a za slovo "osobu" se doplňují slova "podle § 15a odst. 1 písm. a)".

7. V § 10 odst. 2 písm. c) se za slova "originále podpisy" vkládá slovo "nejméně".

8. V § 10 odst. 2 písm. d) se slova "církve a náboženské společnosti" zrušují.

9. V § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "společnosti" vkládají slova "předkládaný podle odstavce 2 písm. d)".

10. V § 10 odst. 3 písm. c) se za slovo "společnosti" doplňují slova "na území České republiky".

11. V § 10 odst. 3 písmeno d) zní:

"d) označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán, způsob jeho jednání a jeho ustavování a odvolávání, délku funkčního období jeho členů, popřípadě označení dalších orgánů církve a náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, které jsou oprávněny podávat návrhy podle tohoto zákona, rozsah tohoto oprávnění a způsob jednání jménem církve a náboženské společnosti,".

12. V § 10 odst. 3 písmeno f) zní:

"f) organizační strukturu církve a náboženské společnosti, včetně výčtu všech typů právnických osob, které budou navrhovány k evidenci v souladu s tímto zákonem podle § 15a odst. 1, způsob jejich zřizování a rušení, včetně případného uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů, způsob jejich ustavování a odvolávání, délku funkčního období členů statutárních orgánů,".

13. V § 10 odst. 3 písm. g) se za slovo "duchovních" doplňují slova "a seznam v církvi a náboženské společnosti používaných označení duchovních".

14. V § 10 odst. 3 písmeno h) zní:

"h) způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve a náboženské společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž jsou uváděny údaje do základního dokumentu,".

15. V § 10 odst. 3 písm. j) se za slovo "majetkem" doplňují slova "a údaje podle § 27 odst. 5".

16. V § 10 odst. 4 se slova "jejích orgánů" nahrazují slovem "orgánu".

17. V § 11 odst. 2, § 13 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 6 písm. b) se za slovo "společnosti" doplňují slova "podle § 10 odst. 3 písm. d)".

18. V § 11 odst. 4 písm. a) se za slovo "činí" vkládá slovo "nejméně".

19. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slovo "společností" doplňují slova "na území České republiky".

20. V § 13 odst. 3 se slovo "přeruší" nahrazuje slovem "zastaví".

21. V § 14 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ministerstvo je povinno vydat rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 nebo rozhodnout o zastavení řízení podle § 13 odst. 3 ve lhůtě stanovené obecnými předpisy o správním řízení. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit ministr. Ministerstvo je povinno s uvedením důvodů uvědomit o prodloužení lhůty zmocněnce přípravného výboru v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti nebo zmocněnce přípravného výboru svazu v případě řízení o registraci svazu církví a náboženských společností nebo orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) v případě řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv.".

22. V § 15 odst. 2 se za slovo "na" vkládá slovo "registraci".

23. V § 15 odst. 3, § 15 odst. 4 větě první, § 15 odst. 5 větě druhé se za slovo "společnosti" vkládají slova "podle § 10 odst. 3 písm. d)".

24. Nadpis hlavy IV zní: "EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY".

25. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b zní:

"§ 15°

Společná ustanovení o evidovaných právnických osobách

(1) Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) může navrhnout k evidenci podle tohoto zákona

a) orgán registrované církve a náboženské společnosti, řeholní a jinou církevní instituci14a) osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti založené za účelem vyznávání náboženské víry,

b) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb (dále jen "účelové zařízení").

Evidencí podle tohoto zákona se právnické osoby podle písmen a) a b) stávají právnickými osobami podle tohoto zákona.

(2) Ostatní právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností, které nejsou evidovány podle tohoto zákona, se mohou stát právnickými osobami registrací nebo zápisem podle zvláštních právních předpisů14b).

(3) Návrhy na evidenci změn podle tohoto zákona podává orgán registrované církve a náboženské společnosti, který navrhl právnickou osobu založenou v církvi a náboženské společnosti k evidenci podle tohoto zákona. Návrh na evidenci změn je tento orgán povinen podat nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Ministerstvo postupuje podle § 15 odst. 5 obdobně.

(4) Podnikání a jiná výdělečná činnost právnických osob evidovaných podle odstavce 1 vedle obecně prospěšné činnosti charitativní, sociální nebo zdravotnické mohou být pouze jejich doplňkovou činností.

14a) Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

14b) Například Občanský zákoník, Obchodní zákoník, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.".

26. Nadpis § 16 zní: "Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle § 15a odst. 1 písm. a)".

27. V § 16 odst. 1 se slova "orgánu registrované církve a náboženské společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní" a slova "k tomu určený v základním dokumentu předkládaném" zrušují, za slovo "osoby" se vkládají slova "podle § 15a odst. 1 písm. a)" a za číslo "3" se doplňuje text "písm. d)".

28. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "odstavce 1" nahrazují textem ", § 15a odst. 1 písm. a)".

29. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova "vymezení předmětu její" nahrazují slovy "předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné".

30. V § 16 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) způsob jednání statutárního orgánu evidované právnické osoby.".

31. V § 16 odst. 3 se slova "registrovaná církev a náboženská společnost" nahrazují slovy "orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)", slova "církevní" se zrušují, ve větě první se za slovo "osoby" vkládají slova "podle § 15a odst. 1 písm. a)" a slovo "církevních" se nahrazuje slovem "evidovaných".

32. V § 16 odst. 4 se slova "registrovaná církev a náboženská společnost" nahrazují slovy "orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)".

33. V § 16 odst. 5 se slova ", oprávněný k jeho podání" nahrazují slovy ", podle § 10 odst. 3 písm. d)".

34. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Nejde-li o právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona, ministerstvo návrh na evidenci zamítne.".

35. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

 

Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle § 15a odst. 1 písm. b)

(1) Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti pro poskytování služeb sociálních nebo zdravotnických nebo působící jako charita či diakonie, které bude navrženo k evidenci podle tohoto zákona, se zakládá zakládací listinou registrované církve a náboženské společnosti, podepsanou členem nebo členy orgánu registrované církve a náboženské společnosti, jednajícími jako statutární orgán jménem církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d). Podpisy musí být úředně ověřeny.

(2) Účelové zařízení poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.

(3) Zakládací listina účelového zařízení musí obsahovat

a) název, sídlo a identifikační číslo zakladatele,

b) název a sídlo účelového zařízení na území České republiky,

c) dobu, na kterou se účelové zařízení zakládá, pokud není založeno na dobu neurčitou,

d) označení jeho statutárního orgánu na území České republiky,

e) osobní údaje členů statutárního orgánu,

f) jeho stanovy,

g) způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření účelového zařízení za kalendářní rok,

h) způsob schvalování změn zakládací listiny.

(4) Stanovy účelového zařízení podle odstavce 3 písm. f) musí obsahovat

a) údaje podle odstavce 3 písm. b) a d),

b) způsob ustavování a odvolávání členů statutárního orgánu a délku jejich funkčního období, je-li omezena,

c) způsob, jakým statutární orgán jedná a činí právní úkony jménem účelového zařízení,

d) druh obecně prospěšných služeb, které má účelové zařízení poskytovat, podmínky jejich poskytování a předmět podnikatelské a jiné doplňkové činnosti, budou-li provozovány.

(5) Výroční zpráva účelového zařízení musí obsahovat

a) přehled činností vykonávaných v průběhu předchozího kalendářního roku s uvedením vztahu k účelu založení účelového zařízení,

b) účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,

c) výrok auditora k roční účetní závěrce u těch účelových zařízení, do jejichž majetku byl vložen majetek státu nebo obce nebo která používají majetek státu nebo obce nebo jsou příjemci dotací z veřejných rozpočtů,

d) přehled o peněžních příjmech a výdajích,

e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,

f) vývoj a konečný stav fondů účelového zařízení,

g) stav a pohyb majetku účelového zařízení,

h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) účelového zařízení,

i) změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového zařízení, k nimž došlo v průběhu předchozího kalendářního roku,

j) další údaje stanovené stanovami.

(6) Návrh na evidenci účelového zařízení musí obsahovat zakládací listinu podle § 16a odst. 3.

(7) Neobsahuje-li návrh na evidenci účelového zařízení všechny náležitosti podle odstavců 1, 3 a 4, postupuje ministerstvo podle § 16 odst. 5.

(8) Ministerstvo provede evidenci účelového zařízení zápisem do Rejstříku evidovaných právnických osob po předložení návrhu podle odstavců 1 a 6 nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly splněny všechny náležitosti pro tento zápis.

(9) Nejde-li o právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona, ministerstvo návrh na evidenci účelového zařízení zamítne.".

36. V nadpisu hlavy V se slovo "CÍRKEVNÍCH" nahrazuje slovem "EVIDOVANÝCH".

37. V nadpisu § 17 se slovo "církevních" nahrazuje slovem "evidovaných".

38. V § 17 odst. 1 se slovo "církevních" nahrazuje slovem "evidovaných", za slovo "zapisují" se vkládají slova "právnické osoby registrované nebo evidované podle tohoto zákona a tímto".

39. V § 17 odst. 6 se slovo "církevním" nahrazuje slovem "evidovaným".

40. V § 17 se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(7) Ministerstvo uveřejní části rejstříků podle odstavce 1, které jsou veřejným seznamem, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8) Zápis předmětu činnosti do rejstříků podle odstavce 1 nenahrazuje oprávnění k jeho výkonu. Toto oprávnění vzniká až na základě splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů15a).

15a) Například živnostenský zákon, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).".

41. V § 18 odst. 1 se vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li provozovány,".

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

42. V § 18 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) způsob jednání orgánu registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10 odst. 3 písm. d).".

43. V ustanovení § 18 odst. 2 se slovo "změny" nahrazuje slovy "registraci změn".

44. V § 19 odst. 1 se vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) předmět činnosti svazu církví a náboženských společností,".

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

45. V § 19 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) způsob jednání statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností.".

46. V ustanovení § 19 odst. 2 se slovo "změny" nahrazuje slovy "registraci změn".

47. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20 

Rejstřík evidovaných právnických osob

(1) Do Rejstříku evidovaných právnických osob podle tohoto zákona se zapisují tyto údaje a jejich změny o evidované právnické osobě

a) název s uvedením dne a čísla evidence,

b) sídlo na území České republiky,

c) označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,

d) osobní údaje členů jejího statutárního orgánu,

e) identifikační číslo,

f) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li provozovány,

g) zrušení její evidence, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,

h) identifikační údaje o jejím právním nástupci, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,

i) zánik jako právnické osoby evidované podle tohoto zákona,

j) způsob jednání statutárního orgánu.

(2) Součástí Rejstříku evidovaných právnických osob podle tohoto zákona je sbírka listin obsahující dokumenty přikládané k návrhu na evidenci právnické osoby a k návrhům na evidenci jejich změny.".

48. V nadpisu hlavy VI se slovo "CÍRKEVNÍ" nahrazuje slovem "EVIDOVANÉ".

49. V § 22 odst. 1 písm. d) se slovo "nebyly" nahrazuje slovem "nebyl", slova "ustaveny orgány" se nahrazují slovy "ustaven orgán" a za slovo "společnosti" se vkládají slova "podle § 10 odst. 3 písm. d)".

50. V § 23 se za slovo "Při" vkládají slova "návrhu na konkurs nebo při návrhu na" a slovo "církevní" se nahrazuje slovem "evidované". V textu poznámky pod čarou č. 16 se na nový řádek doplňuje text: "Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 403/2002 Sb., zákona č. 101/2003 Sb., zákona č. 210/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb.".

51. V § 24 odst. 2 se slovo "církevních" zrušuje.

52. V § 24 odst. 3 se slovo "církevních" zrušuje.

53. V § 25 odst. 1 se text "f)" nahrazuje textem "g)".

54. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26

Zrušení evidence evidované právnické osoby a její zánik

(1) Ministerstvo zruší evidenci evidované právnické osoby podle § 15a odst. 1

a) na návrh orgánu registrované církve a náboženské společnosti, který ji navrhl k evidenci, do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto návrhu,

b) z vlastního podnětu, zjistí-li, že tato právnická osoba jedná v rozporu s vymezením její působnosti v návrhu na evidenci podle § 16 odst. 2 nebo § 16a odst. 3 a 4 nebo v rozporu s právními předpisy, a nezjedná-li nápravu k tomu příslušný orgán registrované církve a náboženské společnosti, který ji navrhl k evidenci, po výzvě ministerstva, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence,

c) z vlastního podnětu, zanikne-li registrace církve a náboženské společnosti, jejíž orgán tuto právnickou osobu navrhl k evidenci, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 24 odst. 3,

d) po zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo po zrušení konkursu z důvodu, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo po zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ke dni nabytí právní moci usnesení soudu,

e) z vlastního podnětu, nebyli-li ustaveni členové statutárního orgánu a všem dosavadním členům statutárního orgánu skončilo funkční období před více než rokem, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence,

f) po uplynutí doby, na kterou byla založena, ke dni uplynutí této doby,

g) ke dni uvedenému v rozhodnutí o zrušení právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. b) podle zakládací listiny účelového zařízení, nebo

h) jestliže účelové zařízení neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací listině po dobu delší než jeden rok, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence.

(2) Evidence právnické osoby podle § 15a odst. 1 zaniká výmazem z Rejstříku evidovaných právnických osob.

(3) Zániku evidované právnické osoby podle odstavce 2 předchází její zrušení s likvidací, anebo zrušení bez likvidace, přechází-li její majetek a závazky na registrovanou církev a náboženskou společnost nebo její jinou právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona.

(4) Nepostačuje-li při likvidaci evidované právnické osoby její majetek k úhradě závazků, ručí za tyto závazky registrovaná církev a náboženská společnost, jejíž orgán ji navrhl k evidenci. Likvidační zůstatek z likvidace evidované právnické osoby přechází na registrovanou církev a náboženskou společnost, jejíž orgán ji navrhl k evidenci.

(5) Zaniká-li evidovaná právnická osoba podle § 15a odst. 1 s likvidací, je datum jejího výmazu z evidence totožné s datem ukončení její likvidace.

(6) Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor ministerstvu.

(7) Zaniká-li evidovaná právnická osoba bez likvidace a není-li na ni podán návrh na konkurs, je datum jejího zrušení totožné s datem jejího výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob.".

55. V § 27 odst. 10 se slovo "církevních" nahrazuje slovem "evidovaných".

56. V § 29 se slovo "církevních" nahrazuje slovem "evidovaných" a za slovo "zákona" se doplňují slova "a návrhů na evidenci právnické osoby a evidenci změn".

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní Rejstřík církevních právnických osob se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mění na Rejstřík evidovaných právnických osob podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., ve znění tohoto zákona.

2. Církevní právnické osoby evidované v Rejstříku církevních právnických osob se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona evidovanými právnickými osobami podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., ve znění tohoto zákona. Datum jejich evidence podle dosavadních právních předpisů je zachováno.

3. Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, je povinen doplnit ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje o evidovaných právnických osobách podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., ve znění tohoto zákona, s výjimkou údajů podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nejsou-li již tyto údaje doplněny. Nebudou-li údaje v této lhůtě doplněny, vyzve ministerstvo orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, k jejich doplnění ve lhůtě nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stanovená lhůta může být na základě písemné žádosti orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, prodloužena. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost údaje ani v této lhůtě, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení evidence evidované právnické osoby.

4. Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, je povinen doplnit ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 10 odst. 3 písm. d) až h) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona. Nebudou-li údaje v této lhůtě doplněny, vyzve ministerstvo orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, k jejich doplnění ve lhůtě nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Tato lhůta může být na základě písemné žádosti orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, prodloužena. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost tyto údaje ani v této lhůtě, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení registrace této registrované církve a náboženské společnosti.

5. Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, uvede do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanovy a zakládací listiny evidovaných právnických osob, které navrhl k evidenci, do souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., ve znění tohoto zákona.

 

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dobrovolnické službě

 

Čl. IV

V § 6 odst. 2 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se slovo "církevní" zrušuje a za slova "náboženské společnosti" se vkládají slova "evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností4)".

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.".

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zaměstnanosti

 

Čl. V

V § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slovo "církevní" zrušuje a za slova "právnickou osobou" se vkládají slova "evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností48)".

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o účetnictví

 

Čl. VI

V § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se slova "církevní právnickou osobou" nahrazují slovy "právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností9)".

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

"9) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.".

 

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

 

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Viz též

Úplné znění č. 17/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn

495/2005 Sb., Úprava č. 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech, ustanovení o zrušení. Č. 198/2002 Sb., Č. 435/2004 Sb. a n. 563/1991 Sb. 24. ledna 2008

 

Viz též

Úplné znění č. 17/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn

495/2005 Sb., Úprava č. 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech, ustanovení o zrušení. Č. 198/2002 Sb., Č. 435/2004 Sb. a n. 563/1991 Sb. 24. ledna 2008

 

*Viz též

Úplné znění č. 17/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn

495/2005 Sb., Úprava č. 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech, ustanovení o zrušení. Č. 198/2002 Sb., Č. 435/2004 Sb. a n. 563/1991 Sb. 24. ledna 2008