Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

OVEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

117/2001 Sb., Zákon, ze dne 28. února 2001

(zákon o veřejných sbírkách)

 

Schváleno (Vydáno): 28.02.2001 Účinnost od: 01.06.2001

Uveřejněno v č. 47/2001 Sbírky zákonů na straně 3014

 

§ 1-30 ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

§ 30 Zrušovací ustanovení

§ 31 ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů

§ 32 ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

§ 33-34 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

§ 34 Přechodná ustanovení

§ 35 ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

  • § 1

(1) Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen "sbírka"). Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba.

(2) Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.

(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) hrubým výtěžkem sbírky veškeré peněžní příspěvky (dále jen "příspěvek") získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovní účet,

b) náklady spojenými s konáním sbírky skutečně vynaložené náklady na její technické a organizační zajištění, zejména na založení a vedení bankovního účtu, vytištění sběracích listin nebo zajištění sběracích pokladniček (dále jen "pokladnička") a na propagaci sbírky,

c) čistým výtěžkem sbírky částka získaná odečtením nákladů spojených s konáním sbírky od hrubého výtěžku sbírky.

 

§ 2

 

Za sbírku se nepovažuje

a) shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů,1) mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů,

b) shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu,2) k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností

 

§ 3

Konat sbírky může obec nebo kraj. Ostatní právnické osoby mohou konat sbírky v případě, že mají na území České republiky sídlo a splňují podmínky stanovené tímto zákonem pro obsah čestného prohlášení [§ 5 odst. 4 písm. b)].

 

§ 4

(1) Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, (dále jen "právnická osoba") je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu a v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města

Prahy, příslušnému podle sídla právnické osoby, (dále jen "příslušný krajský úřad"), a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky (dále jen "oznámení") obdržel nejpozději 30 dnů

přede dnem zahájení sbírky. Jsou-li splněny náležitosti oznámení (§ 5 odst. 1 a 2) a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat (§ 6), osvědčí právnické osobě, která

konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení. Osvědčení musí být právnické osobě doručeno do vlastních rukou nejpozději před uplynutím třicátého dne ode dne přijetí oznámení splňujícího předepsané náležitosti. Ve stejném termínu příslušný krajský úřad zveřejní osvědčení na své úřední desce; dnem doručení osvědčení je třetí den po jeho zveřejnění.

(2) Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, například zmírnění následků

ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby, příslušný krajský úřad tyto důvody bez zbytečného odkladu přezkoumá, stanoví den zahájení sbírky svým rozhodnutím, rozhodnutí zveřejní a doručí před uplynutím takto stanovené lhůty právnické osobě; pro způsob zveřejnění a doručení rozhodnutí platí obdobně odstavec 1 věty třetí a čtvrtá. Uvedené rozhodnutí nahrazuje osvědčení podle odstavce 1.

 

  • 5

(1) Právnická osoba v oznámení uvede,

a) jde-li o obec nebo kraj,

1. název a sídlo a připojí usnesení příslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů,

2. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu starosty obce, jde-li o obec, nebo hejtmana kraje, jde-li o kraj, popřípadě osob jimi pověřených jednat jménem příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky,

b) jde-li o ostatní právnické osoby,

1. název (obchodní jméno), sídlo a identifikační číslo právnické osoby a jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby, a připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší než 90 dnů,

2. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby, a připojí doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby a její čestné prohlášení o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání; bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc; výpis se předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii.

(2) Právnické osoby dále v oznámení uvedou

a) účel sbírky,

b) území, na němž se sbírka bude konat,

c) datum zahájení a ukončení sbírky,

d) způsob provádění sbírky,

e) název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a),

f) podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c),

g) určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e),

h) číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. f).

(3) K oznámení právnická osoba připojí

a) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. b),

b) souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí;

Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje použití výtěžku sbírky v zahraničí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a přijatých mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána.

(4) Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj, k oznámení dále připojí

a) potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek, a o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, b) čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa.

(5) Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit příslušnému krajskému úřadu každou změnu údajů uvedených v oznámení nebo v dokladech, které k němu připojuje, podle odstavců 1 až 4.

(6) Nemá-li oznámení náležitosti stanovené v odstavcích 1 až 4, vyzve příslušný krajský úřad bez zbytečného odkladu právnickou osobu, aby ve lhůtě, která musí odpovídat povaze

nedostatku v oznámení a zároveň nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, náležitosti oznámení doplnila. Doba, po kterou není výzvě vyhověno, se do lhůty podle § 4 odst. 1 nezapočítává. Nedoplní-li právnická osoba chybějící náležitosti oznámení ve lhůtě stanovené ve výzvě, příslušný krajský úřad oznámení odloží a právnickou osobu o tom vyrozumí.

 

§ 6

(1) V případě, že příslušný krajský úřad zjistí, že účel oznámené sbírky je v rozporu s tímto zákonem nebo že právnická osoba, která konání sbírky oznámila, nesplnila jiné podmínky

stanovené tímto zákonem, rozhodne, že sbírku nelze konat; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 příslušný krajský úřad zveřejní na své úřední desce.

 

§ 7

(1) Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze konat, sbírka může být propagována a její konání zahájeno nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného

v osvědčení příslušného krajského úřadu o přijetí oznámení splňujícího předepsané náležitosti podle § 4 odst. 1 a 2, pokud tato lhůta nebyla v důsledku nezapočtení doby uvedené v § 5

odst. 6 větě druhé prodloužena, popřípadě dnem stanoveným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu podle § 4 odst. 2.

(2) Sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne oznámení příslušnému krajskému úřadu. Pokud sbírka není ve stanovené lhůtě zahájena, nelze ji již konat.

 

§ 8

(1) Právnická osoba musí písemně nebo ústně do protokolu informovat příslušný krajský úřad o zahájení sbírky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zahájení.

(2) Konání sbírky skončí dnem uvedeným právnickou osobou v oznámení podle § 5 odst. 2 písm. c), popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu (§ 21 odst. 1),

nejpozději však do 3 let ode dne oznámení sbírky.

 

§ 9

(1) Sbírky se konají jedním nebo více z těchto způsobů:

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,

b) sběracími listinami,

c) pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků,

d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,

e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek, nebo

f) pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky.

(2) Ustanovení zákona o cenách o nepřiměřeném hospodářském prospěchu3) se na výši částky placené na sbírku při prodeji podle odstavce 1 písm. d) a e) nevztahuje.

------------------------------------------------------------------

3) § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

 

§ 10

(1) Sběrací listiny musí být postupně očíslovány, vydány jen v jednom originálním vyhotovení a opatřeny otiskem razítka a podpisy statutárních orgánů právnické osoby; musí dále obsahovat

a) název právnické osoby,

b) účel sbírky,

c) datum a označení příslušného krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena, a datum přijetí oznámení podle § 4 odst. 1,

d) území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se sbírka bude konat,

e) jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu fyzické osoby pověřené konáním sbírky a pořadové číslo jí vydané plné moci (§ 14 odst. 1),

f) sloupec pro vyznačení výšky poskytnutých příspěvků a sloupec pro podpisy přispěvatelů.

(2) Právnická osoba musí před zahájením sbírky předložitobecnímu úřadu, v územně členěném statutárním městě úřaduměstského obvodu (městské části), v hlavním městě Praze úřaduměstské části, (dále jen "obecní úřad"), v jehož územním obvodu semá sbírka konat, sběrací listiny mající náležitosti uvedenév odstavci 1 se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí;

o ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad právnické osoběpotvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

(3) Koná-li sbírku sběracími listinami obec, předloží sběracílistiny podle odstavce 2 příslušnému krajskému úřadu, koná-lisbírku kraj, předloží sběrací listiny Ministerstvu vnitra (dálejen "ministerstvo").

(4) Fyzické osoby pověřené prováděním sbírky dbají, abypřispěvatelé v příslušném sloupci sběrací listiny vyznačiliposkytnutý příspěvek a podepsali se jménem a příjmen

 

§ 11

(1) Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osobapředem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehožúzemním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, žepokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí.

(2) Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila.

(3) Otevření pokladničky musí být přítomni 2 oprávnění zástupci právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce, z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu; jde-li o sbírku kraje, 3 zástupci kraje, z nichž 1 je zaměstnancem kraje zařazeným do krajského úřadu; zástupci si navzájem prokážou svoji totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničkypotvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.

(4) Koná-li sbírku pokladničkami obec nebo kraj na svém území, neoznamuje podle odstavce 1 umístění pokladniček a při jejich otevření nepostupuje podle odstavce 2. O provedeném otevření pokladničky se vyhotoví zápis podle odstavce 3 s uvedením míst, kde byly pokladničky umístěny.

 

§ 12

Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, vyznačí se na nich zřetelně výše tohoto příspěvku, je-li to možné nebo účelné. Právnická osoba dále vyvěsí

v prostoru, kde se takové předměty prodávají, oznámení, v němž je uvedeno, kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku a kterému příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena.

 

§ 13

Při veřejných kulturních a sportovních vystoupeních nebo jiných všeobecně přístupných akcích pořádaných za účelem získání příspěvku uvede právnická osoba na vstupenkách výši příspěvku.

Dále vyvěsí u vchodu do prostoru, kde se takové vystoupení nebo akce koná, na zřetelně viditelném místě oznámení, v němž je uvedeno, kdo je pořadatelem takového vystoupení nebo akce, kterému příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena, k jakému účelu se koná a kolik vstupenek bylo vytištěno. Tyto údaje uvede právnická osoba na všech veřejných oznámeních o takovém vystoupení nebo akci.

 

§ 14

(1) Fyzická osoba pověřená konáním sbírky se na požádání vykáže plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu této fyzické osoby a údaje uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až d); plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.

(2) Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

 

§ 15

Sbírky prováděné sběracími listinami, prodejem předmětů nebovstupenek na veřejná kulturní a sportovní vystoupení nebo jiné všeobecně přístupné akce, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, se nesmějí konat v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující; v jiných veřejně přístupných prostorách je možno je konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele.

 

§ 16

V případě konání sbírky pronájmem telefonní linky k získávání příspěvků z telefonního účtu je provozovatel telekomunikační sítě povinen sdělit právnické osobě konající sbírku zůstatek na telefonním účtu, jestliže o to požádá.

 

§ 17

Právnická osoba konající sbírku nesmí zveřejňovat ani poskytovat, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu něco jiného, žádné údaje o osobách, které poskytly příspěvek, s výjimkou údajů podle § 10 odst. 1 písm. f) nebo případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas.

 

§ 18

Tatáž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat neroli sbírek souběžně. Konání další sbírky ke stejnému účelu může právnická osoba oznámit příslušnému krajskému úřadu až po ukončení a řádném vyúčtování předchozí sbírky.

 

§ 19

(1) Změnit účel konané sbírky lze pouze v případě, že původní účel sbírky zanikl. Pokud účel sbírky zanikl před jejím zahájením, sbírka se nezahájí. Právnická osoba, která hodlá pokračovat v konání sbírky pro změněný účel, je povinna dosavadní konání sbírky zastavit a tuto skutečnost spolu s oznámením změny účelu sbírky písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu tak, aby oznámení změny účelu sbírky obdržel nejpozději 30 dnů před datem, od kterého právnická osoba hodlá pokračovat v konání sbírky pro změněný účel. V případě, že výtěžku sbírky má být po změně účelu použito v zahraničí, postupuje právnická osoba podle § 5 odst. 3 písm. b).

(2) Při zjišťování, zda sbírku lze pro změněný účel konat,postupuje příslušný krajský úřad podle § 6.

(3) V případě, že příslušný krajský úřad neshledá důvody pro rozhodnutí, že sbírku nelze pro změněný účel dále konat, osvědčí právnické osobě datum přijetí oznámení změny účelu sbírky. Je-li v oznámení změny účelu sbírky navrženo z důvodů uvedených v § 4 odst. 2 pokračování v konání sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí tohoto oznámení, stanoví příslušný krajský úřad rozhodnutím den, od něhož bude konání sbírky pokračovat; uvedené rozhodnutí nahrazuje osvědčení podle věty první a včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pro doručování a zveřejňování osvědčení a rozhodnutí platí obdobně § 4 odst. 1 a 2.

(4) Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze pro změněný účel konat, může být sbírka propagována a v jejím konání pro změněný účel může být pokračováno nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení krajského úřadu o oznámení změny účelu sbírky, popřípadě dnem stanoveným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu (odstavec 3).

(5) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost se změnou účelu sbírky stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným způsobem.

 

§ 20

(1) Zanikl-li účel sbírky po jejím zahájení a právnická osoba nemá v úmyslu pokračovat v konání sbírky pro změněný účel, je povinna konání sbírky bez zbytečného odkladu ukončit a tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu. Zároveň právnická osoba oznámí využití dosud nepoužitého čistého výtěžku sbírky nebo jeho zbytku pro jiný účel, pro který lze sbírku podle tohoto zákona konat. Tento výtěžek nebo jeho zbytek může použít pro jiný účel jen se souhlasem příslušného krajského úřadu. Se změnou využití čistého výtěžku sbírky nebo jeho zbytku je právnická osoba povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným způsobem.

(2) Obdobně se podle odstavce 1 vět druhé až čtvrté postupuje v případě, že účel sbírky zanikl po jejím ukončení, avšak před použitím čistého výtěžku nebo jeho zbytku.

(3) Nelze-li v případech podle odstavců 1 a 2 použít čistý výtěžek sbírky nebo jeho zbytek pro účel oznámený právnickou osobou, neboť tento účel je v rozporu se zákonem, rozhodne o účelu, k němuž bude výtěžek použit, podle tohoto zákona příslušný krajský úřad a rozhodnutí zveřejní na své úřední desce.

 

§ 21

(1) Příslušný krajský úřad rozhodne po zahájení sbírky, že sbírku nelze konat, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, které jsou v rozporu se zákonem a pro něž není nebo by nebylo možno sbírku konat, nebo jestliže se ukáže, že údaje uvedené v oznámení anebo v dokladech k němu připojených nebyly pravdivé.

(2) Příslušný krajský úřad rozhodnutím dočasně zastaví konání sbírky, není-li plněna některá z podmínek uvedených v oznámení nebo neplní-li právnická osoba povinnosti stanovené tímto zákonem; nezjedná-li právnická osoba ve lhůtě stanovené rozhodnutím příslušného krajského úřadu nápravu, příslušný krajský úřad dodatečně rozhodne, že sbírku nelze konat.

(3) Odvolání proti rozhodnutím uvedeným v odstavcích 1 a 2 nemá odkladný účinek.

(4) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna seznámit veřejnost s rozhodnutím o tom, že sbírku nelze konat, nebo s rozhodnutím o jejím dočasném zastavení stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným způsobem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí; o způsobu zveřejnění rozhodnutí je právnická osoba povinna bez zbytečného odkladu informovat příslušný krajský úřad.

 

§ 22

(1) O využití příspěvků získaných sbírkou konanou bez oznámení rozhodne příslušný krajský úřad. Příspěvky získané sbírkou mohou být využity k účelu stanovenému právnickou osobou, která sbírku konala bez oznámení, popřípadě k účelu jemu blízkému. Nelze-li čistý výtěžek sbírky takto využít proto, že účel stanovený právnickou osobou, popřípadě účel jemu blízký je v rozporu s účelem, pro který lze podle tohoto zákona sbírku konat, je příslušný krajský úřad oprávněn rozhodnutím uložit právnické osobě odvedení čistého výtěžku do rozpočtu kraje a rozhodnout o účelu, k němuž bude výtěžek použit, podle tohoto zákona.

(2) O způsobu využití příspěvků získaných sbírkou, o níž bylo dodatečně rozhodnuto, že ji nelze konat, informuje příslušný krajský úřad veřejnost na své úřední desce.

 

§ 23

(1) Pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky, a vést o něm odděleně od svého ostatního majetku a závazků

účetnictví podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Právnická osoba může na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky použít část hrubého výtěžku sbírky, která však nesmí převýšit 5 % z hrubého výtěžku.

(3) Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten, v jehož prospěch byla sbírka konána, použít výhradně ke stanovenému účelu sbírky.

------------------------------------------------------------------

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 24

(1) Kontrolu a dozor nad konáním sbírek provádí příslušný krajský úřad. Ten je oprávněn se kdykoliv v průběhu konání sbírky přesvědčit, zda je sbírka konána v souladu s oznámením a s právními předpisy. Právnická osoba je povinna na vyzvání příslušného krajského úřadu předložit mu veškeré doklady potřebné k provedení kontroly.

(2) Koná-li se sbírka déle než 1 rok, provádí příslušný krajský úřad kontrolu průběžného vyúčtování sbírky každoročně.

Právnická osoba je povinna předložit vždy do 3 měsíců po uplynutí každého jednotlivého roku od data zahájení sbírky příslušnému krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky.

(3) Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je právnická osoba povinna předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky. Ve vyúčtování sbírky uvede výši jejího hrubého výtěžku, skutečných nákladů spojených s jejím konáním a čistého výtěžku sbírky a prokáže, zda a jakým způsobem bylo použito tohoto čistého výtěžku ke stanovenému účelu sbírky. Zároveň předloží všechny sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, nebo jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti na způsobu jejího konání a doklady o nákladech spojených s jejím konáním. Nebyl-li v době kontroly vyúčtování využit čistý výtěžek sbírky v plném rozsahu, sdělí příslušný krajský úřad právnické osobě termín pro provedení kontroly jeho konečného využití. Právnická osoba je povinna v tomto termínu použít zbytek čistého výtěžku sbírky k jejímu stanovenému účelu, předložit příslušnému krajskému úřadu konečné vyúčtování sbírky a prokázat mu, jakým způsobem byl použit zbytek čistého výtěžku sbírky. Pokud není čistý výtěžek sbírky ke stanovenému účelu využit ani v termínu uvedeném ve sdělení, je příslušný krajský úřad oprávněn rozhodnutím uložit právnické osobě odvedení nepoužité části výtěžku do rozpočtu kraje a rozhodnout o účelu, k němuž bude výtěžek použit, podle tohoto zákona. Rozhodnutí o použití odvedeného zbytku čistého výtěžku sbírky příslušný krajský úřad zveřejní na své úřední desce.

(4) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným způsobem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po schválení vyúčtování příslušným krajským úřadem.

(5) Povinnost prokázat příslušnému krajskému úřadu, zda a jakým způsobem byl využit čistý výtěžek sbírky, má na vyžádání příslušného krajského úřadu i ten, v jehož prospěch byla sbírka konána. Zjistí-li příslušný krajský úřad, že poskytnutý čistý výtěžek sbírky nebyl použit v plném rozsahu, vyzve toho, v jehož prospěch byla sbírka konána, aby ve lhůtě stanovené příslušným krajským úřadem ve výzvě zbývající část čistého výtěžku sbírkyk jejímu stanovenému účelu použil. Pokud není čistý výtěžek sbírky ke stanovenému účelu využit ani ve lhůtě uvedené ve výzvě, je příslušný krajský úřad oprávněn rozhodnutím uložit tomu, v jehož

prospěch byla sbírka konána, odvedení nepoužité části výtěžku do rozpočtu kraje a rozhodnout o účelu, k němuž bude výtěžek použit, podle tohoto zákona. Rozhodnutí o použití odvedeného zbytku čistého výtěžku sbírky příslušný krajský úřad zveřejní na své úřední desce.

 

§ 25

(1) Příslušný krajský úřad uloží právnické osobě pokutu

a) až do výše 500 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 4 odst. 1, § 8 odst. 2, § 11 odst. 3, § 19 odst. 1, § 20 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1, § 23 odst. 1 a 3 a § 24 nebo postupuje-li v rozporu s rozhodnutím podle § 21 odst. 1 a 2,

b) až do výše 300 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 7 odst. 2, § 10 odst. 2, § 11 odst. 1 větě první, § 17, § 19 5, § 21 odst. 4 větě první a § 23 odst. 2,

c) až do výše 100 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 11 odst. 2, § 12 větě druhé, § 13, § 14 odst. 2 a § 19 odst. 4,

d) až do výše 50 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, § 15 a § 21 odst. 4.

(2) Příslušný krajský úřad uloží tomu, v jehož prospěch byla sbírka konána, pokutu až do výše 500 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 23 odst. 3 a v § 24 odst. 4.

(3) Příslušný krajský úřad uloží fyzické osobě pokutu až do výše 10 000 Kč, nesplní-li povinnost stanovenou v § 10 odst. 4 a v § 14 odst. 1.

(4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se příslušný krajský úřad dozvěděl o jednání uvedeném v odstavci 1 nebo 2. Pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skate vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.5)

(5) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu, kterým k porušení práv a povinností došlo, k okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání došlo, a k následkům takového jednání. Pokutu lze uložit opakovaně.

(6) Pokuty vybírají a vymáhají příslušné krajské úřady, a to postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní a poplatků. Výnosy z pokut uložených příslušným krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených ministerstvem (§ 26 odst. 1) jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

------------------------------------------------------------------

5) Trestní řád.

 

§ 26

(1) Koná-li sbírku kraj nebo hlavní město Praha, plní úkoly příslušného krajského úřadu ministerstvo.

(2) Ministerstvo vede centrální evidenci sbírek. Příslušné krajské úřady oznamují ministerstvu všechny právnické osoby konající sbírku, účel a způsob konání sbírky, název banky a číslo bankovního účtu, na kterém jsou příspěvky shromažďovány, a to ve lhůtě do 1 měsíce od zahájení konání sbírky. Ve stejné lhůtě oznamují příslušné krajské úřady ministerstvu všechna rozhodnutí o tom, že sbírku nelze konat podle § 21 odst. 1, nebo o jejím dočasném zastavení podle § 21 odst. 2 anebo o změně účelu sbírky podle § 19.

(3) Ministerstvo zpřístupní aktuální informace z centrální evidence sbírek způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 27

Výkon působnosti podle tohoto zákona obecními úřady, pověřenými obecními úřady a krajskými úřady náleží do přenesené působnosti příslušných územních samosprávných celků.

 

§ 28

(1) Správní řízení o povolení sbírky zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona. Za den oznámení sbírky se považuje den, kterým tento zákon nabyl účinnosti.

(2) Sbírky povolené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a konané i po tomto dni se považují za sbírky podle tohoto zákona, nejpozději však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Pro sbírky povolené a ukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí dosavadní právní předpisy.

 

§ 29

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád6) s výjimkou odložení oznámení podle § 5 odst. 6 a vydání osvědčení podle § 4 odst. 1 a § 19 odst. 3 věty první, potvrzení podle § 10odst. 2 a souhlasu podle § 20 odst. 1 a 2.

------------------------------------------------------------------

6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 30

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 202/1990 Sb.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 31

V zákoně č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 301/2000 Sb., se čl. III zrušuje.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 32

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb. a zákona č. 364/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 6 písm. d) se slova "v souvislosti s výměnou nemovitostí" nahrazují slovy "na základě rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách".

2. V § 20 odst. 6 písm. e) se slova "do obchodních společností nebo družstev (dále jen "společnost")" nahrazují slovy "do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev (dále

jen "vklad")".

3. V § 20 se doplňuje odstavec 15, který včetně poznámky pod čarou č. 13b) zní:

"(15) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek,13b) nejsou-li tato bezúplatná nabytí majetku od daně darovací osvobozena podle předchozích odstavců.

------------------------------------------------------------------

13b) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).".

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 33

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 7a větě první se slovo "pouze" zrušuje a za slova "až c)" se vkládají slova "včetně úroků na běžném účtu, které podle podmínek banky jsou určeny k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1písm. g)]".

2. V § 8 odst. 1 písm. g) větě první se za slovo "účtech" vkládají slova "s výjimkou podle § 7a".

3. V § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 8 se za slovem "obcím" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "právnickým osobám se sídlem na území České republiky" se vkládají slova ", jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to".

Poznámka pod čarou č. 14e) zní:

------------------------------------------------------------------

"14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).".

4. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

"z) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14e) pořádané k účelům vymezeným v § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8.".

5. V § 38l odst. 1 písmeno g) zní:

"g) potvrzením příjemce daru nebo pořadatele veřejné sbírky14e) o jeho výši a účelu podle § 15 odst. 8,".

6. V § 38n odst. 2 se na konci věty první doplňují tato slova: " , avšak daňová ztráta vzniklá a vyměřená poplatníkovi zaniklému bez provedení likvidace nepřechází na jeho právního nástupce".

 

§ 34

Přechodná ustanovení

U poplatníků uvedených v § 17 odst. 3, u kterých byl konkurs prohlášen do 31. prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí ze zpeněžování konkursní podstaty uskutečněné do 31. prosince 2000 osvobozeny od daně. Při stanovení základu daně za období od prohlášení konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001, se vychází z hospodářského výsledku vykázaného za období od prohlášení konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001. Daňová povinnost se stanoví a daňové přiznání podává za období od

prohlášení konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001.

 

ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

 

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.