Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ

(Nařízení č. 502/2000 Sb.,vlády České republiky)

Schváleno (Vydáno): 27.11.2000
Účinnost od: 01.01.2001

Abstract

 

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) hlukem každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak nebezpečný,

b) vibracemi veškeré vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, jsou-li škodlivé pro zdraví nebo jinak nebezpečné,

c) nejvyšší přípustnou hodnotou zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací,

d) stavbami pro bydlení stavby, které slouží byt' i jen zčásti k bydlení.

e) stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejností pro zdravotní, sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování, veřejnou správu a pro církevní účely,

f) venkovním prostorem prostor do vzdálenosti 2 metry od stavby pro bydlení nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště.