Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KTERÝM SE STANOVÍ VÝČET VĚCÍ URČENÝCH K BEZÚPLATNÉMU PŘEVODU Z VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DO VLASTNICTVÍ ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ÚČELEM ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD ZPŮSOBENÝCH HOLOCAUSTEM A POSTUP PŘI JEJICH PŘEVODU

(335, Nařízení Vládyze dne 29. srpna 2001)


Vláda nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

§ 1

K bezúplatnému převodu do vlastnictví židovských obcí v České republice (dále jen "židovská právnická osoba") jsou určeny věci uvedené v příloze k tomuto nařízení.

 

§ 2

(1) Návrh na uzavření darovací smlouvy za Českou republiku vypracuje ten, kdo s věcmi uvedenými v příloze k tomuto nařízení hospodaří podle zvláštního právního předpisu, (dále jen "navrhovatel").

(2) Navrhovatel je povinen návrh na uzavření písemné darovací smlouvy zaslat té příslušné židovské právnické osobě, které mají být věci v souladu s přílohou k tomuto nařízení převedeny, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v. r.

 

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 

Ministr financí:

Ing. Rusnok v. r.

 

Příloha k nařízení vlády č. 335/2001 Sb.

částka 129/2001, str. 7483 - 7484

 

Věci určené k převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice

 

 

Prádelny a čistírny, státní podnik v likvidaci

Štefánikova 28

602 00 Brno, IČ 00100803

      pozemek parcelní číslo 1547/1, zastavěná plocha bez stavby,

      pozemek parcelní číslo 1547/2, zastavěná plocha bez stavby,

      pozemek parcelní číslo 1547/3, zastavěná plocha bez stavby,

      pozemek parcelní číslo 1547/4, zastavěná plocha bez stavby,

 

všechny zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 224 pro obec Brno a katastrální území Staré Brno

 

Židovská obec Brno

Kapitána Jaroše 3

602 00 Brno, IČ 49465473

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 53

656 91 Brno, IČ 00159816

      pozemek parcelní číslo 1546, ostatní plocha

      pozemek parcelní číslo 1553, zastavěná plocha bez stavby,

      pozemek parcelní číslo 1555, zastavěná plocha bez stavby,

 

všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 565 pro obec Brno a katastrální území Staré Brno

Židovská obec Brno

Kapitána Jaroše 3

602 00 Brno, IČ 49465473

Lesy České republiky, státní podnik

Přemyslova 1106

501 68 Hradec Králové, IČ 42196451

      budova číslo popisné 233 na stavební parcele č. 199, objekt bydlení,

      pozemek stavební parcela č. 199, zastavěná plocha,

 

vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 133 pro obec Lázně Kynžvart a katastrální území Lázně Kynžvart

Židovská obec Plzeň

Smetanovy sady 5

301 37 Plzeň, IČ 49777122

Památkový ústav v Plzni

Dominikánská 4

306 37 Plzeň, IČ 00078085

pozemek parcelní číslo 21, ostatní plocha, hřbitov, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 61 pro obec Rábí a katastrální území Rábí

Židovská obec Plzeň

Smetanovy sady 5

301 37 Plzeň, IČ 49777122

Pozemkový fond České republiky

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1, IČ 45797072

      pozemek parcelní číslo 343/1, orná půda,

      pozemek parcelní číslo 343/4, orná půda,

      pozemek parcelní číslo 342/3, trvalý travní porost,

 

všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Veliká Ves a katastrální území Veliká Ves

Židovská obec Ústí nad Labem

Moskevská 26

400 00 Ústí nad Labem, IČ 44555181

Pozemkový fond České republiky

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1, IČ 45797072

      pozemek parcelní číslo 1786, ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru,

      pozemek parcelní číslo 1795/1, ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru,

      pozemek parcelní číslo 1795/2, ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru,

 

všechny zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Tovačov a katastrální území Tovačov

Židovská obec Olomouc

Komenského 7

772 00 Olomouc, IČ 41031717

 

Částka: 129/2001 Sb. (Na straně (od-do): 7482-7484, Rozeslána dne: 20. září 2001)

Datum přijetí: 29. srpna 2001, Datum účinnosti od: 1. listopadu 2001

Vydáno na základě: 212/2000 Sb. § 2 odst. 2