Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon ,č. 222/1999 Sb.,Parlamentu České republiky

 

Schváleno (Vydáno): 14.09.1999

Účinnost od: 01.12.1999

Abstract

 

[…]

Article 52

 

§ 52

Příprava občanů k obraně státu 

(1) Příprava občanů k obraně státu je dobrovolná, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis14) nestanoví jinak.  

(2) Příprava občanů k obraně státu zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu.   

(3) Příprava občanů k obraně státu má charakter vzdělávání a provádí se v rámci základního a středního vzdělávání i v rámci jiné státem uznané vzdělávací činnosti. Občany k obraně státu připravují zejména školy, školská zařízení a další vzdělávací zařízení.   

(4) Na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého účelu a poslání v součinnosti s příslušnými okresními úřady, školskými úřady a obcemi.  

(5) Za přípravu občanů k obraně státu podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů15) odpovídají ministerstva, jiné správní úřady a obce. Ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení odborné složky obsahu vzdělávání ve vydávaných učebních dokumentech v oblasti přípravy občanů k obraně státu. 

14) Například branný zákon.

15) Například zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších přepisů, branný zákon.

Trascina file per caricare

ON COVERING OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC

Act Nr. 222/1999 Coll., of the Parliament of the Czech Republic

 

Passed: 14. 9. 1999

In force since: 1.12.1999

Abstract

 

[…]

Article 52

 

Article 52

Preparation of citizens for defence of the state 

(1) Preparation of citizens for defence of the state is voluntary, unless this act or special legal act 14) stipulates other. 

(2) Preparation of citizens for defence of the state includes especially health (medical) preparation, praparation for civil defence, common interest activity with technical and sports orientation, praparation of inhabitants for self-defence and reciprocal help and other activities connected with military capacity and with covering of preparation for defence of the state. 

(3) Preparation of citizens for defence of the state has character of education and is proved within the bounds of basic and high school education and within the bounds of educational activities recognized by the state. Citizens are prepared for defence of the state especially by schools, schools institutions and by other educational institutions. 

(4) On preparation of citizens for defence of the state can participated also associations of citizens, churches and religious societies and other legal persons according to their aim and mission in cooperation with competent District Officies, School Officies and municipalities. 

(5) Ministries, other administrative officies and municipalities are responsible for preparation of citizens for defence of the state according to this act and according to other special legal acts. 15) The Ministry (note of translator, i.e. Ministry of Defence) cooperates with the Ministry of Education, Youth and Sports on covering of specialist part of content of education in published learning documents in area of preparation of citizens for defence of the state. 

14) For example Act on conscription.

15) For example Act Nr. 564/1990 Coll., on state administration and self-administration in school system, in expression of amending acts; Act on conscription.