Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ

(Zákon, č. 221/1999 Sb.,Parlamentu České republiky)

 

Schváleno (Vydáno): 14.09.1999

Účinnost od: 01.12.1999

Abstract

§ 2 odst. 1 a 2; § 43 a 46

 

§ 2

(1) Vojákem z povolání (dále jen "voják") je občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání. Voják je ve služebním poměru k České republice. Občan může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti.

(2), (3) ...

(4) Ve služebním poměru je zakázána jakákoliv diskriminace vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou, kdy je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech a povaze služebního zařazení, které voják vykonává, a který je pro výkon tohoto služebního zařazení nezbytný. Je zakázáno i takové jednání služebních orgánů, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

(5), (6), (7) ...

 

§ 43

Zvláštnosti průběhu služby vojáků duchovních a příslušníků zdravotnické služby  

Na vojáky, kteří konají službu jako duchovní, a na příslušníky zdravotnické služby se vztahuje tento zákon, nestanoví-li mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána,14) jinak.

14)

Vyhláška č. 65/1954 Sb., o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války.
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb.

Čl. 24 Ženevské úmluvy na ochranu obětí války.

Čl. 43 odst. 2 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám.

Čl. 33 Ženevských úmluv o zacházení s válečnými zajatci.

Čl. 9 Dodatkového protokolu II k Ženevským úmluvám.

 

HLAVA I
OMEZENÍ OBČANSKÝCH PRÁV VOJÁKA

 

§ 44, § 45 ....

 

§ 46

Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru  

Voják nesmí pořádat náboženské obřady a bohoslužby a účastnit se jich, brání-li tomu důležitý zájem služby, nekoná-li službu duchovního podle § 43.

ON REGULAR SOLDIERS

(Act Nr. 221/1999 Coll., of the Parliament of the Czech Republic)

 

Passed: 14.9. 1999

In force since: 1. 12. 1999

Abstract

 

Articles 2 par. 1 and 4; 43 and 46

 

Article 2 

(1) Regular soldier (hereinafter referred to as "soldier") is a citizen, who exercise his/her active military compulsory service as his/her work. Soldier is in service relationship to Czech Republic. Citizen can be drafted for service relationship only on the ground of his/her appliction.

(2), (3) ... 

(4) In service relationship it is prohibited all diskrimination of soldiers because of race, skip colour, sex, sexual orientation, language, belief and religion, ethnical or social origin, property, family, matrimonial of family status or obligations to family, except, if for it is material reason, which is based on preconditions and character of service ranking, which is done by soldier, and which is for execution of this service ranking necessary. Prohibited is also such conduct of service bodies, which discriminated not directly, but in its results.

(5), (6), (7) ...

 

Article 43

Peculiarities of course of service of clergymen soldiers and members of medical service. 

This act regulates soldiers, who exercise service as clergymen and who are members of medical service, unless international treaties, which are binding on Czech republic 14), stipulate otherwise.

Note Nr. 14)

Regulation Nr. 64/1954, Coll., on the Geneva Conventions of the 12. 8. 1949 on protection of victims of war.

Communication of Federal Ministry of Foreign Affairs Nr. 168/1991 Coll.

Article 24 of the Geneva Conventions of protection of victims of war

Article 4 par. 2 of Additional Protocol to the Geneva Conventions

Article 33 of the Geneva Conventions on treatment with prisoners of the war

Article 9 of Additional Protocol II. to the Geneva Conventions.

 

HEAD I

LIMITATION OF CIVIL RIGHTS OF SOLDIER

 

Article 44, 45 ....

 

Article 46

Right to profess freely of religion or belief

Soldier have not to organize religious ceremonies and worships and have not to participate on them, if the important interest of service prevents on it, unless he/she exercises service as clergyman according to the article 43.