Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVĚ V ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

(Ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pokyn č. 36 318/97-22-23)

 

Schváleno (Vydáno): 27.04.1998

Účinnost od: 01.09.1998

Uveřejněno v č. 6/1998 Věstníku MŠMT na straně 4. 36 318/97-22-23

 

Poky n ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k náboženské výchově základních, středních a speciálních školách

Možnost náboženské výchovy v základní škole, ve středních a speciálních školách zakotvuje ustanovení § 5 odst. 1 a § 7 odst. 2zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škola vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.

Pokyn vychází z čl. 16 Listiny základních práv a svobod a ze zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a je vydáván po projednání s Ekumenickou radou církví v České republice.

 

I

Náboženská výchova v základních a speciálních základních školách Organizace náboženské výchovy

Náboženská výchova v základních a speciálních základních školách je organizována formou výuky náboženství.

Výuku náboženství vykonávají pověření zástupci registrovaných církví a náboženských společností (dále jen církev) v souladu s mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě principu tolerance a náboženské plurality.

Do učebních plánů základních a speciálních základních škol, s výjimkou škol církevních se náboženství zařazuje jako nepovinný předmět.

Ve skupině žáků pro výuku náboženství příslušné církve mohou být zařazeni žáci z více ročníků; a to buď z ročníků prvního stupně, nebo z ročníků druhého stupně. Při malém počtu přihlášených žáků lze spojit žáky z několika základních škol (popř. obcí) do jedné skupiny. Spodní hranice žáků ve skupině není stanovena.

 

Církev

- organizuje přihlašování žáků k náboženství ve spolupráci s ředitelem školy; žáci se přihlašují způsobem obvyklým pro nepovinné předměty,

- pověřuje výukou náboženství svého zástupce s přihlédnutím k jeho odborné a pedagogické způsobilosti (vyhláška MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců); pověření vydává statutární orgán církve, v případě římskokatolické církve statutární orgán příslušného biskupství,

- zabezpečuje výuku náboženství po obsahové stránce a sleduje její správnost.

Dohodne-li se několik církví na společném zástupci, kterého pověří výukou náboženství, plní úkoly zde uvedené tyto církve společně podle písemné dohody, kterou předají řediteli školy.

 

Ředitel školy

- ve spolupráci s církví prokazatelným způsobem oznámí rodičům možnost přihlásit žáka k výuce náboženství té církve, která o to požádala,

- umožní výuku náboženství zástupci, který byl pověřen církví, a odpovídá za jeho způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 139/1997 Sb., - vytváří vhodné podmínky pro uskutečňování výuky náboženství v učebních prostorách školy v souladu s platnými právními předpisy a řádem školy.

 

Klasifikace předmětu

Předmět náboženství se neklasifikuje a na vysvědčení se uvede formulace "účastnil se".

 

II.

Náboženská výchova ve středních a speciálních středních školách

Organizace náboženské výchovy

Náboženskou výchovu ve středních a speciálních středních školách, s výjimkou škol církevních, je možné organizovat formou nepovinného předmětu, zájmové činnosti nebo přednáškové činnosti.

Náboženskou výchovu vykonávají pověření zástupci registrovaných církví a náboženských společností (dále jen církev) v souladu s mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě principu tolerance a náboženské plurality.

Přednášková činnost se uskutečňuje v rámci příslušných společenskovědních vyučovacích předmětů, nebo v rámci disponibilních hodin k posílení volitelných nebo nepovinných předmětů společenskovědního charakteru.

Spolu s přednášejícím pověřeným zástupcem registrované církve se přednášky účastní vyučující příslušného společenskovědního předmětu.

 

Církev

- pověřuje svého zástupce k náboženské výchově, zájmové a přednáškové činnosti s přihlédnutím k jeho odborné a pedagogické způsobilosti (vyhláška č. 139/1997 Sb.); pověření vydává statutární orgán církve, v případě římskokatolické církve statutární orgán příslušného biskupství,

- zabezpečuje obsahovou náplň náboženské výchovy a přednášek, - ve spolupráci s ředitelem školy organizuje přihlašování žáků k náboženské výchově.

 

Dohodne-li se několik církví na společném zástupci pověřeném k náboženské výchově, zájmové a přednáškové činnosti, plní úkoly zde uvedené tyto církve společně podle písemné dohody, kterou předají řediteli školy.

 

Ředitel školy

- ve spolupráci s církví prokazatelným způsobem oznámí rodičům možnost přihlásit žáka k náboženské výchově formou nepovinného předmětu té církve, která o to požádala,

- umožní uskutečňovat náboženskou výchovu zástupci, který byl pověřen církví, a odpovídá za jeho způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 139/1997 Sb.,

- vytváří vhodné podmínky pro uskutečňování náboženské výchovy v učebních prostorách školy v souladu s platnými právními předpisy a řádem školy.

 

III.

Odměňování učitelů náboženské výchovy

Při uzavření pracovního poměru se školským úřadem nebo se školou s právní subjektivitou jsou učitelům náboženství a náboženské výchovy přiznávány platy, které jsou upraveny zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v

rozpočtových a některých dalších organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.

Při výuce náboženství a náboženské výchovy na základě dohodyo práci konané mimo pracovní poměr jsou pracovněprávní vztahy včetně odměňování upraveny v § 232 a následujícími zákoníku práce;výše odměny je stanovena dohodou mezi zaměstnancem azaměstnavatelem.

 

IV.

Tento pokyn nabývá účinnosti 1. 9. 1998.

 

Ministr:

Doc. Dr. Sokol, CSc., v. r.