Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI, KTEROU SE VYDAVA RAD VÝKONU VAZBY

(Vyhláška č. 109/1994 Sb).

 

Schváleno (Vydáno): 21.04.1994

Účinnost od: 03.06.1994

Abstract

§§ 1/2, 55 a 56, 68/2 a 80/4

 

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

(1) ...

(2) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba") rozumí kvalifikovaný a schválený duchovní, který je oprávněn poskytovat duchovní službu obviněným, je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti, a s jeho pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.

 

Duchovní služba

§ 55

(1) Církve a náboženské společnosti se mohou v souladu s právními předpisy podílet na poskytování duchovní služby obviněným těmito formami:

a) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským úkonům,

b) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad obviněných,

c) vedením studijních skupin k výkladu náboženských textů (biblické hodiny),

d) zajišťováním náboženské literatury a zpěvníků,

e) po dohodě s ředitelem věznice dalšími vhodnými formami přispívajícími k uplatnění práva obviněného svobodně projevovat své náboženství nebo víru.

(2) Věznice vytvářejí pro duchovní služby poskytované obviněným vhodné podmínky a podle konkrétních možností zabezpečují po dohodě s pověřenými osobami vhodné prostory pro duchovní služby.  

(3) Pověřené osoby správa věznice poučí o povinnosti dodržovat právní předpisy pro výkon vazby a respektovat vnitřní řád včetně denního pořádku.

 

§ 56

(1) Požádá-li obviněný o umožnění návštěvy pověřené osoby, je věznice povinna tuto skutečnost jí neprodleně oznámit.  

(2) Obviněný nesmí být k účasti na bohoslužbách a jiných obřadech nebo k rozhovorům s pověřenými osobami nijak nucen. V účasti mu nesmí být přímo ani nepřímo žádným způsobem bráněno.

(3) Při společných formách poskytování duchovní služby musí být dodrženy zásady uvedené v § 7 zákona. K zajištění bezpečnosti osob a pořádku je v těchto případech přítomnost určeného pracovníka Vězeňské služby zpravidla nezbytná.  

(4) Věznice ve vnitřním řádu nebo jiným vhodným způsobem informuje obviněné o možnosti poskytování duchovní služby.

 

Součinnost správy věznice s jinými orgány a institucemi

§ 68

(1) Správa věznice při zabezpečování výkonu vazby vytváří příznivé podmínky pro činnost soudů, státních zastupitelství, policejních orgánů, jakož i dalších státních orgánů k zabezpečení úspěšného provedení trestního řízení a splnění účelu vazby.

(2) Správa věznice dále úzce spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávy, zájmovými sdruženími občanů, církevními a náboženskými společnostmi, zejména při zabezpečování práv a oprávněných zájmů obviněných.

 

Výkon vazby obviněných cizinců

§ 79

Pokud tato hlava neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na výkon vazby obviněných, kteří nejsou státními občany České republiky (dále jen "obviněný cizinec"), ostatních ustanovení vyhlášky.

 

§ 80

Zvláštní ustanovení

(1)…

(2)…

(3)…

(4) Při uspokojování hmotných a kulturních potřeb cizinců je třeba podle možností věznice přihlížet též ke kulturním a náboženským tradicím a zvyklostem cizinců, umožnit jim přístup k četbě knih v jazyce, který ovládají nebo kterému rozumí.

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

REGULATION, ORDER OF EXECUTION OF RETENTION

(Nr. 109/1994 Coll.,  of The Ministry of Justice)

 

Article 1 par. 2, articles 55 and 56, article 68 par. 2 and article 80 par. 4

 

Passed: 21. 4. 1994

In force since: 3. 6. 1994

 

Abstract

 

HEAD FIRST

FUNDAMENTAL PROVISIONS

 

Article 1

(1) ... 

(2) For purpose of this regulation, the authorised person, who executing clerical work (hereinafter referred to as "authorised person") means qualified and approved clergyman, who is authorised to provide spiritual service to accused persons, and who is commited by administration of competent church or religious society, and if with his/her commitment agreed director of prison.

  

Spiritual service

Article 55

(1) Churches and religious societies can participate in conformity with legal acts on providing of spiritual service for accused persons in this forms:

a) by individual talks, pastoral visits and by enabling of individual approach to religious performances,

b) by conducting divine servicies for interesed persons for convicted persons,

c) by leading of study groups to explaining of religious texts (biblical lessons),

d) by arrangement of religious literature and hymnbooks,

e) in agreement with director of prison by other proper forms, which contribute to exercising of right of accused person to freely profess his/her religious or belief.

(2) Prison makes for spiritual servicies provided for accused persons suitable conditions and according to their specific abilities arrange in agreement with authorised perssons suitable rooms for spiritual servicies.

(3) Authorised person will be noticed by administration of prison on duty to observe legal acts for execution of retention and to respect of internal order including daily order

 

Article 56 

(1) If accused person will ask for enabling of visit of authorised person, the prison is obliged this fact announce to him/her immediatelly.

(2) Accused person has not to be forced in any way on participation on worships or on other ceremonies or on talking with authorised persons. On participation on them it has not to be prevented in any direct or indirect way.

(3) In common forms of providing spiritual service has to be observed principles in article 7 of the act. For ensuring of sefety of persons and order the participation of appointed worker of Prison Service is usually indispensable.

(4) Prison in internal order or by other proper way informs accused persons about possibility of providing of spiritual service.

 

Cooperation of administration of prison with other bodies and institutions

Article 68

(1) Administration of prison in ensuring of execution of retention make favourable conditions for participations of courts, proseciting attorneys, organs of police, also of other state bodies for ensuring of succesful performance of criminal procedure and for fulfilment of the aim of retencion.

(2) Administration of prison also closely cooperates with organs of state administration and territorial self-administration, associations of interests of citizens, with churches and religious societies, especially on ensuring of rights and legal interests of accused persons.

 

Execution of retention of accused foreigners

Article 79

If this head does not include special provisions, the provisions of this regulation will be used for execution of retention of accused, who are not citizens of the Czech Republic (hereinafter referred to as "accused foreigner").

 

Article 80

Special provisions

(1)...

(2)...

(3)...

(4) For satisfaction of material and cultural needs of foreigners, according to the possibilities of prison the cultural and religious traditions and customs of foreigners have to be respected, they must have acces to reading of books in language, which they used and to which they understand.

Trascina file per caricare