Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Schváleno (Vydáno): 10.11.1993

Účinnost od: 01.01.1994

        

ZÁKON Č. 293/1993 SB. PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY O VÝKONU VAZBY

 

§ 15

Duchovní a sociální služby

Změna zákon č. 208/2000 Sb. a zákon č. 3/2002 Sb.

(1) Obviněnému se zajišťuje právo na poskytování duchovních a sociálních služeb v rozsahu vyplývajícím ze zvláštních předpisů.5) Poskytování těchto služeb ve věznici se nepovažuje za návštěvy ve smyslu § 14.

(2) Zvláštní právní předpisy stanoví podmínky spolupráce věznice s registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, k zabezpečení duchovní služby a podmínky spolupráce věznice s příslušnými orgány sociálního zabezpečení k zabezpečení sociálních služeb.

        

Poznámky:

5) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
§ 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

Passed: 10. 11. 1993

In force since 1.1. 1994

 

ACT NR. 293/1993 COLL., OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON SERVING OF CUSTODY

 

Article 15

Spiritual and social servicies

as amended by act Nr. 208/2000 Coll, (paragraph 2, in force since 1.1.2001) and by act Nr. 3/2002 Coll. (in foce since 7. 1.2002)

 

(1) To accused person is guaranteed right on providing of spiritual and social servicies in extent arising from special acts. 5) Providing of these servicies in prison is not considered as visitings according to the article 14. 

(2) Special legal acts state conditions for cooperation of prison with registered churches and religious societies, to which were adjudicated authorization to execution of special rights, to ensure spiritual service and conditions for cooperation of prison with competent bodies of social security to ensure social servicies.

 

Notes:

5) ACT Nr. 3/2002 Coll. on freedom of religious confession and the position of churches and religious societies and on the changes of some legal acts (Act on churches and religious societies).

Article 91 of the Act Nr. 100/1988 Coll., on social security, as amended by the act Nr. 180/1990 Coll.